Modificări majore la ANAF. Document de la Ministerul Finanţelor: Listă cu 16 schimbări

Mihai Ciobanu |
Data actualizării: | Data publicării:
ANAF / Foto: DCBusiness
ANAF / Foto: DCBusiness

Ministerul Finanţelor a pus, joi, în transparenţă, o hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Agenţia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) este organizată și funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Finanţelor şi are ca obiect de activitate colectarea veniturilor bugetului de stat, aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul său de activitate, exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, combaterea evaziunii fiscale.

Documentul poate fi studiat, integral, aici

 

Schimbările propuse

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1. Abrogarea funcției Agenției prevăzută la art. 6 lit. f) întrucăt funcția decontrol antifraudă se regăsește în textul lit. c) al aceluiași articol;

 

2. Modificarea funcției Agenției prevăzută la art. 6 lit. g) în vederea corelării terminologiei utilizate în actele normative care reglemetează activitatea ANAF.

 

3. Completarea atribuțiilor prevăzute la art. 7 lit. A, cu un nou punct (punctul 121) ca efect al aplicării dispozițiilor OUG nr. 109/29.11.2023 privind înfiinţarea, dezvoltarea şi administrarea unui hub financiar la nivelul Ministerului Finanţelor și a actelor normative emise în aplicarea acestuia;

 

4. Modificarea și completarea atribuțiilor prevăzute la art. 7 lit. D ca efect al corelării dispozițiilor actului normativ de organizare și funcționare al ANAF cu modificările aduse OUG nr. 74/2013 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, de către
OUG nr. 188/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 388/13.12.2023;

 

5. Modificarea prevederilor art. 9 alin. (2), alin. (3), alin. (6), alin. (8) și art. 13 alin. (3) în condițiile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea continuității activității Agenției, atât în cadrul aparatului propriu, cât și în cadrul și la nivelul unităților subordonate ANAF și pentru corelarea cu dispozițiile OUG nr. 23/18.03.2024.

Desființarea birourilor fiscale comunale din structura administrațiilor judeţene ale finanţelor publice nu poate fi realizată în același context cu desființarea unui birou ca structură componentă a unei direcții/serviciu, motivat atât de specificul activității desfășurate la nivelul Birourilor fiscale comunale, cât și de importanța acestora în cadrul aparatului fiscal, ca instrumente de colectare a veniturilor la bugetul de stat. Acestea au rolul de a contribui la colectarea / încasarea veniturilor la bugetul de stat, specificul activității acestora neputând fi confundat cu noțiunea de ”serviciu/birou” definită prin actele normative în vigoare.

Birourile fiscale comunale provin din reorganizarea în anul 2013 a administrațiilor finanțelor publice comunale, fiind mențiunte acele birouri fiscale comunale (6 la număr) ca unități fiscale ale ANAF care nu pot fi desființate datorită situaţiei concrete și specifice ale acestora în cadrul DGRFP, justificat de criterii de distanţă geografică faţă de serviciile fiscale municipale/oraşeneşti învecinate, numărului de contribuabili gestionaţi, accesul în zona respectivă, realizările veniturilor bugetare şi ponderea acestora în total venituri realizate, etc.

În acest context, se propune modificarea art. 13 alin. (3) din HG nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea denumirii serviciilor/birourilor fiscale în unități fiscale, care vor păstra. Modificarea prevederilor art. 9 alin. (6) în sensul majorării numărului maxim de posturi aprobat Agenţiei cu un număr de 220 posturi pentru activitatea de antifraudă fiscală, în vederea implementării unui sistem dedicat pentru urmărirea trasabilității transporturilor susceptibile de evaziune fiscală pentru diminuarea unor manifestări/fenomene infracționale de contrabandă și fraudă fiscală, cât și pentru consolidarea disciplinei financiare și fiscale și creșterea conformării voluntare în cazul transporturilor rutiere de bunuri.

În acest scop, implementarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu va asigura respectarea trasabilităţii transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal pe teritoriul României, va îmbunătăți activitatea autorităților cu competențe specifice din administrația centrală prin modernizarea și
adaptarea procedurilor/metodelor de supraveghere vamală/fiscală la realitatea actuală, fiind imperios necesar majorarea numărului de posturi al ANAF.

 

6. Modificarea prevederilor art. 11 alin. (9) și alin. (10) potrivit modificărilor aduse prin OUG nr. 23/18.03.2024 Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 

7. Modificarea prevederilor art. 141 alin. (1) corelat cu modificările aduse HG nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare de către HG nr. 198/2024, referitoare la coordonarea structurilor suport ale Agenției.

 

8. Modificarea prevederilor art. 15 motivat atât de modificările aduse OUG nr. 74/2013 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, prin OUG nr. 23/18.03.2024, cât și de scăderea costurilor cu deplasarea, întrucât în zonele respective există un risc mare de neconformare - inspectorii fiind obligați să parcurgă drumul zilnic (în anumite situații deplasarea fiind de peste 100 km), și de gestionarea într-un mod productiv și eficient a resursei umane.

În acest sens, prin OUG nr. 23/18.03.2024 s-a prevăzut organizarea în cadrul direcțiilor regionale antifraudă fiscală a unor structuri teritoriale cu sediul la nivelul județelor din aria de activitate a acestora, operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene urmând a se realiza începând cu data de 1 ianuarie 2025.

 

9. Introducerea unui nou articol, articolul 151 ca efect al corelării dispozițiilor actului normativ de organizare și funcționare al ANAF cu modificările aduse OUG nr. 74/2013 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, de către actele normative subsecvente (OUG nr. 188/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 388/13.12.2023, respectiv respectiv de OUG nr. 23/18.03.2024).

 

10.Modificarea prevederilor art. 17, art. 18 și art. 19, alin. (1) și alin. (4) în concordanță cu modificările aduse Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare) prin OUG nr. 188/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 388/13.12.2023, respectiv de OUG nr. 23/18.03.2024.

Prin adoptarea actului normativ propus se actualizează legislația subsecventă privind tipul de control antifraudă cât și funcțiile specifice din cadrul DGAF. Sintagmele ”control operativ și inopinat”, ”control curent” și ”control tematic” utilizate până în prezent în cadrul HG nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt înlocuite cu sintagma ”control antifraudă”. Se elimină sintagma ”vamală” având în vedere că aceasta a fost eliminată din cuprinsul atribuțiilor ANAF, respectiv Direcției generale antifraudă fiscală, în condițiile în care activitatea vamală aparține exclusiv Autorității Vamale Române. Se stabilesc funcțiile publice specifice în cadrul DGAF.

 

11.Abrogarea alineatelor (3) și (7) de la art. 19, precum și modificarea alin. (8) ale aceluiși articol în concordanță cu modificările aduse prin OUG nr. 23/2024 referitoare la dotarea personalului DGAF.

 

12.În scopul alinierii la noile reglementări legislative (Legea nr. 296/2023, cu modificările ulterioare, modificările aduse OG nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare ), eficientizării activităților specifice și obținerii celor mai bune rezultate la nivel instituțional se impune reorganizarea structurilor din cadrul aparatului propriu al ANAF și unitățile subordonate, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Una dintre schimbări vizează și reorganizarea activității DGAMC justificat de necesitatea centralizării actului decizional la nivelul conducerii agenției și asigurarea unui cadru unitar a activităţii de colectare şi administrare a marilor contribuabili, pentru a răspunde în mod eficient sarcinilor de serviciu și fluidizarea proceselor organizatorice.

Se propune în acest sens reorganizarea activității DGAMC ca direcție generală în cadrul aparatului propriu al Agenției, fără personalitate juridică, ca efect al reorganizării prin fuziune prin absorbție a DGAMC de către ANAF - aparat propriu și modificarea în mod corespunzător a art. 131 din HG 9 nr. 520/2013.

În acest sens, activitatea, numărul de posturi şi personalul DGAMC vor fi preluate, în condițiile legii, în cadrul aparatului propriu al ANAF. Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale dispozițiilor art. 518 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

13.De asemenea, se propune corelarea dispozițiilor art. 25 alin. (2) cu modificările aduse pentru DGAMC prin OUG nr. 23/18.03.2024 și prezentul act normativ.

 

14.Pe lângă modificările impuse de Legea nr. 296/2023, cu modificările ulterioare, se propune reorganizarea Direcției generale executări silite cazuri speciale justificat de volumul și complexitatea în creștere a activității pe fiecare dintre domenii de activitate, precum și diversitatea acestora care impune competențe specifice în ceea ce privește coordonarea la nivel de management, pentru a răspunde în mod eficient sarcinilor de serviciu și fluidizarea proceselor organizatorice.

Se preconizează în acest sens reorganizarea activității direcției generale prin realizarea atribuțiilor de valorificare bunuri confiscate și intrate în proprietatea privată a statului, în materie penală și revenirea activităților de valorificare a bunurilor confiscate în materie civilă la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și preluarea de către acestea a structurilor corespondente de valorificare bunuri din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale. În acest sens, este necesară modificarea în mod corespunzător a art. 132 din HG nr. 520/2013.

Justificarea acestei măsuri rezidă în faptul că la nivelul regionalelor există deja activitate de executare silită în materie civilă, astfel că efortul de recuperare a creanțelor bugetare în această materie poate fi coordonat și executat în mod unitar. Prin măsura propusă se vor accelara procedurile de valorificare în materie civilă, având în vedere că bunurile, activitatea, resursele necesare aferente activității se află la nivel regional, fiind mult mai facilă coordonarea la nivel teritorial, spre deosebire de materia penală, unde bunurile de cele mai multe ori se află la nivelul mai multor organe fiscale, sau chiar în strainătate, ceea ce necesită o coordonare și o îndrumare de la nivel central.

În acest sens, activitatea, numărul de posturi şi personalul structurilor de valorificare bunuri alocat activităților de valorificare în materie civilă de la nivelul aparatului propriu al ANAF, precum si bugetul de cheltuieli prevazut la Cap 51 01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlu 10 "Cheltuieli de personal" aprobat pentru anul 2024, aferent personalului din cadrul structurilor de valorificare bunuri alocat activităților de valorificare în materie civilă, se preiau în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice pe bază de protocol de predare-preluare.

Preluarea activităţii nu produce efecte asupra locului de desfăşurare a activităţii personalului.

 

15.Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale dispozițiilor art. 518 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

16.De asemenea, se impune:

- modificarea corespunzătoare a Anexelor nr. 1, 3, 4, 5 și 8 la HG nr. 520/2013, cu modificările şi completările ulterioare, determinate de propunerile mai sus prezentate, precum și de necesitatea actualizării Anexei nr. 8 cu mijloacele de transport pentru activităţile specifice ale ANAF corelate cu modificările survenite în structura organizatorică, inclusiv de completare a uniformei de vară a inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală și diversificarea tipurilor de sigilii de unică folosință utilizate în activitatea acestei direcții generale, prin dotarea activității antifraudă și cu sigilii de unică folosință, personalizate și înseriate.
- introducerea reglementării referitoare la preluarea bunului imobil situat în strada Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sector 3, Bucureşti, respectiv a anexei nr. 4.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9714
Diferența 0.0011
Zi precendentă 4.9703
USD
Azi 4.6645
Diferența 0.0323
Zi precendentă 4.6322
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 14-04-2024
EUR flag1 EUR = 4.9714 RON
USD flag1 USD = 4.6645 RON
GBP flag1 GBP = 5.8281 RON
CHF flag1 CHF = 5.1091 RON
AUD flag1 AUD = 3.0351 RON
DKK flag1 DKK = 0.6664 RON
CAD flag1 CAD = 3.3961 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0304 RON
NOK flag1 NOK = 0.4295 RON
SEK flag1 SEK = 0.4309 RON
XAU flag1 XAU = 359.6861 RON
Monede Crypto
1 BTC = 292050.97RON
1 ETH = 13675.33RON
1 LTC = 347.41RON
1 XRP = 2.14RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.07%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16882.42 -0.77%
BET-BK 3107.11 -0.88%
BET-FI 60301.58 -0.24%
BET-NG 1210.27 0.09%
BET-TR 35029.00 -0.77%
BET-TRN 34221.62 -0.77%
BET-XT 1440.85 -0.75%
BET-XT-TR 2956.01 -0.75%
BET-XT-TRN 2892.74 -0.75%
BETAeRO 1069.13 -0.32%
BETPlus 2495.95 -0.73%
RTL 37073.64 -0.76%

Comunicate de presa

Alin Burcea

Alin Burcea este noul președinte ANAT

Aurelian Marin a fost ales prim vicepreședinte...

Femeie la calculator / Foto: Freepik

Turism. Tendințele sezonului estival 2024

Creștere de 39% în primul trimestru din 2024...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel