Tichetele de activităţi casnice. Modificări importante privind beneficiarii, activităţile remunerate şi utilizarea lor

Mihai Ciobanu |
Data publicării:
Tichete de masă
Tichete de masă

Ministerul Muncii a pus în transparenţă o Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.

În cadrul PNRR al României, adoptat de Comisia Europeană în data de 27 septembrie 2021, la Componenta 13 - Reforme Sociale, a fost stabilită Reforma 4: ”Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici”. Aceasta vizează instituirea unui sistem de plată și evidență a persoanelor care desfășoară activități casnice în baza unor tichete de muncă, cumpărate de beneficiar și preschimbate ulterior în bani de către prestatorul casnic, după reținerea contribuțiilor aferente, în acest fel persoana respectivă dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale și de sănătate. PNRR stabilește implementarea graduală a acestei reforme, în perioada 2022-2026, prin asigurarea cadrului legal, dar și prin operaționalizarea unei platforme gestionată de ANOFM, prin structurile sale teritoriale, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

 

Principalele dispoziții ale legii constau în instituirea unui sistem de plată și evidență a persoanelor care desfășoară activități casnice în schimbul unor tichete de activități casnice, cumpărate de beneficiarul casnic și preschimbate ulterior în numerar de către prestatorul casnic, după reținerea contribuțiilor și a impozitului aferente. Prin urmare, elementul central al sistemului instituit prin lege este tichetul de activități casnice, emis de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în format electronic sau în format fizic, pe suport hârtie, care are caracteristicile unui bon valoric, fiind destinat plății exclusive a contravalorii activităților casnice efectuate de către prestatorul casnic pentru beneficiarul casnic, în cadrul raportului juridic născut între părți prin simplu acord de voință al acestora, a cărui formă scrisă nu este necesară.

De asemenea, legea stabilește regulile necesar a fi urmate pentru utilizarea tichetelor de activități casnice. Astfel, beneficiarii casnici pot achiziționa respectivele tichete de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de la furnizorul de serviciu universal sau prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice. Prestatorii casnici preschimbă tichetele în bani, din valoarea nominală a acestora reținându-se impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de stat. De asemenea, în cadrul acestui sistem de plată angajatorii publici și privați pot acorda tichete de activități casnice angajaților proprii, sub formă de bonus sau primă, prin achiziționarea acestora de la ANOFM.

Legea stabilește valoarea nominală a unui tichet de activități casnice, respectiv de 15 lei, cu posibilitatea de majorare prin hotărâre a Guvernului, precum și regimul fiscal aplicabil. Astfel, prestatorul casnic beneficiază de o reducere la calculul venitului net, respectiv aplicarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale; baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, dar și baza de calcul pentru cota contribuției de asigurări sociale și cota contribuției de asigurări sociale de sănătate este de 50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice. Totodată, beneficiarul casnic are dreptul la reducerea nivelului bazei de impozitare a impozitului pe venit în cuantum de 50% din valoarea tichetelor achiziționate, se mai arată în document.

 

Care sunt modificările aduse prin ordonanţă

 

Pentru a răspunde nevoii de asigurare a unei soluții legislative stabile și eficiente în ceea ce privește organizarea, desfășurarea, retribuirea și evidența activității prestatorului casnic, armonizată cu soluția software ”Platformă Electronică de Evidență a Activităților Casnice” achiziționată de MMSS, Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic se modifică și se completează.

Astfel, principalele reglementări privind modificarea și completarea Legea nr. 111/2022, se referă la:

- înlăturarea tuturor elementelor de conținut care restrâng sfera de activități ce pot fi realizate de prestatorul casnic, inclusiv cele exprimate prin negație, prin redefinirea activității casnice la art. 2 alin. (1) lit. a), astfel: ”activitate casnică - activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic pentru gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic”;

- înlocuirea în definiția prestatorului casnic, de la art. 2 alin. (1) lit. b), a sintagmei ”în una sau mai multe gospodării” cu sintagma ”pentru una sau mai multe gospodării”, în scopul asigurării clarității normei, în corelație cu art. 3 alin. (1), care reglementează locul activității casnice;

- stabilirea unei liste de 25 de activități casnice, ce se constituie ca anexă la ordonanța de urgență;

- indicarea modului în care activitățile casnice se pot modifica și actualiza, ca urmare a transformărilor survenite în sfera sarcinilor casnice și/sau a solicitărilor venite din partea persoanelor interesate, respectiv periodic, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu aprobare prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale și cu publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- eliminarea din sfera de activități ce pot fi realizate de prestatorul casnic a celor specifice profesiei de bonă, din cadrul art. 2;

- adăugarea ”plății aferente activității casnice” între elementele acordului de voință verbal al părților raportului juridic privind activitatea casnică, prin completarea alin. (5) al art. 3, astfel: ”Beneficiarul casnic şi prestatorul casnic convin asupra activităţilor, a numărului de ore sau a volumului de muncă și asupra plății aferente activității casnice.” și prin constituirea unui alineat 51, conținând ipoteza distinctă: ”Plata prestatorului casnic se face conform dispoziţiilor prezentei legi, exclusiv cu tichete de activităţi casnice.”;

- remedierea divergenței dintre prevederile alin. (7) și (8) ale art. 3, prin abrogarea alin. (8), în vederea clarificarea normei privind dobândirea de către prestatorul casnic a calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat, în sensul menținerii unei singure condiții necesare și suficiente, respectiv: ”valoarea minimă a contribuţiei lunare, calculată potrivit dispoziţiilor prezentei legi, pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat, este contribuţia aferentă a minimum 85 de tichete de activităţi casnice”;

- clarificarea dreptului prestatorului casnic de a fi retribuit, corelat cu art. 3 alin. (5), prin completarea lit. a) a alin. (1) al art. 4, după cum urmează: ”la remunerație pentru activitatea prestată, conform înțelegerii cu beneficiarul casnic și potrivit dispozițiilor prezentei legi”;

- adăugarea între obligațiile prestatorului pe cea de a se semna pe tichetul de activități casnice, prin completarea alin. (2) al art. 4 cu o nouă literă, lit. e), pentru a atesta că acesta a luat la cunoștința drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul legii și având în vedere că între elementele de valabilitate ale tichetului de activități casnice, așa cum sunt reglementate la art. 6 alin. (4) lit. h), se numără rubrica destinată semnăturii/acordului;

- instituirea obligației beneficiarului casnic de a efectua plata corelativ cu dreptul prestatorului de a primi remunerația aferentă activității casnice, prin adăugarea la art. 5 alin. (2) a unei noi litere, lit. c1), cu următorul cuprins: ”să efectueze plata conform înțelegerii cu prestatorul casnic și potrivit dispozițiilor prezentei legi”;

- clarificarea obligației beneficiarului casnic de a completa tichetele de activități casnice cu data acordării acestora, numele şi prenumele prestatorului casnic şi codul numeric personal al acestuia – art. 5 alin. (2) lit. g), respectiv cu datele sale personale cu privire la nume, prenume şi cod numeric personal

– art. 5 alin. (2) lit. h), prin indicarea în mod expres a tipului de tichete în legătură cu care există obligația pre-menționată, respectiv ”pe suport de hârtie”;

- instituirea obligației beneficiarului casnic de a se semna pe tichetul de activități casnice, prin completarea alin. (2) al art. 5 cu o nouă literă, lit. j), în corespondență cu obligația similară a prestatorului casnic, propusă a fi introdusă la art. 4 alin. (2) lit. e);

- stabilirea unei măsuri minimale de conștientizare a beneficiarului casnic asupra importanței unei completări corecte a tichetelor de activități casnice, pentru a evita situațiile în care apar elemente de incorectitudine sau neveridicitate care ar putea să prejudicieze prestatorul casnic, prin adăugarea unui nou alineat la art. 5 , alin. 3, cu următorul conținut: ” Beneficiarul casnic își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor și informațiilor completate pe tichetele de activităţi casnice emise pe suport hârtie potrivit alin. (2) lit. g) și h)”;

- stabilirea unui regim derogatoriu de la prevederile pct. 5.5.2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1235/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele ridicate în numerar în vederea achitării valorii nete a tichetelor de activităţi casnice preschimbate de către prestatorii casnici, prin completarea art. 8 cu un nou alineat, alin. (91), care reglementează posibilitatea de a păstra respectivele sume în casieriile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, peste limita plafonului de casă, pe o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare de la data ridicării;

- reglementarea unui flux eficace și eficient pentru activitățile realizate de prestatorul universal în cadrul sistemului de tichete de servicii, prin introducerea unui nou articol, art. 81, cu trei alineate referitoare la:

i. virarea în avans a sumele reprezentând contravaloarea netă a tichetelor de activităţi casnice estimate de către furnizorul de serviciu universal ca fiind necesar a fi preschimbate de către prestatorii casnici în luna următoare, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială se găsesc sediile unităţilor acestuia, în prima zi a lunii în care trebuie plătite în conturile distincte de disponibil, care nu sunt purtătoare de dobânzi, deschise în acest scop de către furnizorul de serviciu universal la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;

ii. păstrarea în casierie, peste limita plafonului de casă, pe o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare de la data ridicării a sumelor în numerar în vederea achitării valorii nete a tichetelor de activităţi casnice preschimbate de către prestatorii casnici;

iii. restituirea de către furnizorul de servicii universal a sumelor rămase neutilizate în conturile pre-menționate după plata valorii nete a tichetelor de activităţi casnice preschimbate de către prestatorii casnici, în conturile distincte de disponibil deschise în acest scop la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, până la data de 29 a ultimei luni a trimestrului în care trebuiau plătite;

- indicarea expresă a tipului de tichete de activități casnice ce pot fi achiziționate de angajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, spre a fi acordate angajaţilor proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, cu suportarea valoarea nominale a acestora, prin completarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 alin. (1);

- clarificarea modalității de emitere a tichetelor de activităţi casnice ce pot fi acordate de angajatorii indicați mai-sus, respectiv în format electronic și în format fizic, pe suport hârtie, prin completarea corespunzătoare a alin. (5) al art. 11;

- instituirea într-un alineat distinct al art. 11, alin. (51), a obligației angajatorilor care achizitionează tichete de activităţi casnice emise în format fizic, pe suport hârtie, de a completa numele, prenumele şi codul numeric personal al fiecărui angajat care este în drept să utilizeze tichetul de activităţi casnice, în calitate de beneficiar casnic;

- clarificarea rolului ANOFM în ceea ce privește platforma înființată de MMSS având în vedere prevederile Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora agenția se află sub autoritatea ministerului și asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, precum și faptul că exercită nemijlocit atribuțiile care îi revin cu privire la domeniul specific reprezentat de utilizarea platformei, ca și componentă a sistemului de tichete casnice; de asemenea, este vizată eliminarea termenului ”gestiune” din considerente care țin de terminologia consacrată în dreptul civil - ”gestiunea de afaceri”, ca izvor de obligații sau în materie penală - ”gestiunea frauduloasă”; astfel, art. 13 se modifică, în sensul în care ANOFM are calitatea de operator în platforma înființată potrivit alin. (1) și înregistrată în patrimoniul MMSS, care asigură funcționarea acesteia;

- crearea premiselor legislative necesare pentru realizarea și de către furnizorul universal a activității de înregistrare în platforma înființată de MMSS potrivit alin. (1) al art. 13, prin eliminarea de la alin. (3) al aceluiași articol, lit. a), a sintagmei ”de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a”;

- extinderea enumerării de la lit. d) a alin. (3) a art. 13 privitoare la evidența tichetelor de activități casnice ce poate fi realizată grație funcționalităților platformei, în funcție de statusul acestora: pierdute, deteriorate, preschimbate, anulate etc.;

- introducerea la același alineat a unei noi litere, lit. e), care corespunde cu funcționalitatea platformei de a asigura interogarea de date și generarea de rapoarte și statistici. De asemenea, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, Guvernul va modifica și completa Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 822/2022, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9764
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9763
USD
Azi 4.6687
Diferența 0.0062
Zi precendentă 4.6625
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 20-04-2024
EUR flag1 EUR = 4.9764 RON
USD flag1 USD = 4.6687 RON
GBP flag1 GBP = 5.8125 RON
CHF flag1 CHF = 5.1404 RON
AUD flag1 AUD = 2.9982 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.3943 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0302 RON
NOK flag1 NOK = 0.4231 RON
SEK flag1 SEK = 0.4259 RON
XAU flag1 XAU = 357.7647 RON
Monede Crypto
1 BTC = 296356.19RON
1 ETH = 14182.39RON
1 LTC = 384.93RON
1 XRP = 2.43RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.07%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16838.36 -0.26%
BET-BK 3096.27 -0.44%
BET-FI 59897.97 -0.98%
BET-NG 1205.13 -0.11%
BET-TR 34937.55 -0.26%
BET-TRN 34132.28 -0.26%
BET-XT 1434.84 -0.36%
BET-XT-TR 2943.66 -0.36%
BET-XT-TRN 2880.64 -0.36%
BETAeRO 1055.29 -0.86%
BETPlus 2488.64 -0.26%
RTL 36979.69 -0.22%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel