Şedinţă de Guvern, 22 martie. Deciziile zilei pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri - Lista completă a proiectelor

DCBusiness Team / 21 Martie 2023, 20:04

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 22 martie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 şi (UE) 2015/2365 şi a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE şi (UE) 2017/1132, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 15 septembrie 2022, la Bucureşti

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru finanţarea activităților cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 şi în Acordul de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2023
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant in favoarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" S.A. în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2023
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1573/2022 privind aprobarea amânării închiderii unor capacităţi energetice cu funcţionare pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente acestora
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut "Asociaţiei Pro Consumatori"
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobare amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare potriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, în zona municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa (etapa a-II-a)" aflate pe raza localităţilor Urziceni şi Bărbuleşti din judeţul Ialomiţa
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naţionale "Apele Române", prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi Prut-Bârlad, ca urmare a pieirii unor părţi din acestea
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânzieni, judeţul Covasna
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru prelungirea unor termene
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Naționale Poșta Română S.A.
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui palat administrativ din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov în domeniul public al judeţului Braşov
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Unitatea Specială de Aviaţie Cluj- Napoca, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al județului Cluj şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al comunei Dragalina, judeţul Călăraşi
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unor stocuri de urgenţă în rezerva de stat, în anul 2023
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 440
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul major produs în localitatea Vulcan, judeţul Braşov

IV. ANALIZE


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

V. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri de acordare a sprijinului social pentru persoane vulnerabile
2. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul educaţiei şi formării personalului pentru punerea în aplicare a legii
3. MEMORANDUM cu tema: Împuternicirea domnului Daniel BACIU, Președinte al Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru demararea măsurilor legale în vederea înscrierii unor imobile din municipiul Braşov, judeţul Braşov, aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, în domeniul public al Consiliului Judeţean Braşov

VI. NOTE


1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Crasna, judeţul Sălaj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Crasna în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Porolissum" al judeţului Sălaj (U.M. 0286), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Crasna

VII. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9696
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.9696
USD
Azi 4.6562
Diferența 0.0000
Zi precendentă 4.6562
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 02-06-2023
EUR flag1 EUR = 4.9696 RON
USD flag1 USD = 4.6562 RON
GBP flag1 GBP = 5.7565 RON
CHF flag1 CHF = 5.1125 RON
AUD flag1 AUD = 3.0176 RON
DKK flag1 DKK = 0.6673 RON
CAD flag1 CAD = 3.4138 RON
HUF flag1 HUF = 0.0134 RON
JPY flag1 JPY = 0.0333 RON
NOK flag1 NOK = 0.4134 RON
SEK flag1 SEK = 0.4255 RON
XAU flag1 XAU = 293.0418 RON
Monede Crypto
1 BTC = 126291.09RON
1 ETH = 8801.10RON
1 LTC = 440.66RON
1 XRP = 2.39RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.98% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.55%
6 luni: 6.65%
12 luni: 6.84%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12214.53 -0.12%
BET-BK 2328.89 -0.06%
BET-FI 50891.55 -0.15%
BET-NG 941.34 -0.24%
BET-TR 24269.02 -0.13%
BET-TRN 24104.68 -0.13%
BET-XT 1067.78 -0.09%
BET-XT-TR 2102.77 -0.10%
BET-XT-TRN 2089.66 -0.10%
BETAeRO 883.27 0.74%
BETPlus 1820.63 -0.09%
RTL 27076.25 0.06%

Opinii

Inteligența Artificială poade deveni la fel de periculoasă ca un război nuclear
Profesorul de economie, Mircea Coșea

Greva profesorilor. Mircea Coșea: Este scularea din adormire a unei categorii a populației

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit...

Despre profesori și guvernanți

Comunicate de presa

La munte sau la mare, oriunde, dar nu în oraș

În minivacanța de Rusalii, românii preferă destinațiile turistice din țară

Care sunt tarifele practicate, în aceste zile,...

Rabla. Foto: Pexels.com
Este vorba de instlarea unor dispozitive

Modificarea lansării Programului Protecția speciilor de faună sălbatică

Administrația Fondului pentru Mediu anunță...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1