Deciziile zilei în şedinţa de Guvern. Află detalii

DCBusiness Team / 02 noi 2022, 21:36

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 2 noiembrie 2022.

I. PROIECTE DE LEGE


1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informații Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Rolul acestui proiect de lege este de a asigura cadrul juridic național necesar participării României la schimbul de date cu statele membre ale Spațiului Schengen, cu scopul de a contribui la întărirea cooperării între autoritățile române competente și cele din statele membre, conform prevederilor cuprinse în cele trei regulamente care formează noua bază legală europeană a Sistemului de Informații Schengen (SIS) referitoare la returnare, frontiere și cooperare.
Este vorba despre Regulamentele (UE) 2018/1860, 2018/1861 și 2018/1862 ale Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene, care includ reglementări menite să sporească eficacitatea Sistemului de Informații Schengen, să consolideze protecția datelor și să extindă drepturile de acces. 
Toate aceste îmbunătățiri se reflectă, prin acest proiect de lege, și la nivel național, asigurând plierea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS) pe Sistemul de Informații Schengen. Pentru aspectele nou introduse trebuie create mecanismele necesare care să permită punerea lor în aplicare  și să corespundă noului context european al schimbului de date între statele membre prin Sistemul de Informații Schengen.
Actul normativ stabilește autoritățile naționale competente cu drept de acces, furnizare sau consultare de date în SINS, propune înființarea unui Comitet operațional care să analizeze și să soluționeze problemele de ordin operațional. De asemenea, proiectul prevede extinderea dreptului de acces la Sistemul Informatic Național de Semnalări pentru mai multe autorități naționale, include și persoanele vulnerabile în categoria semnalărilor referitoare la persoane dispărute și introduce o serie de reglementări procedurale noi privind confidențialitatea controalelor la frontieră și protecția datelor personale.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
Modificările aduse O.G. nr. 83/2001 vizează introducerea de noi atribuții cu privire la furnizarea  datelor de identificare ale unor persoane şi vehicule solicitate:
• de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice;
• la crearea conturilor de utilizator pe pagina de internet a DRPCIV, pentru identificarea persoanelor fizice/juridice care depun cereri online și/sau utilizează aplicațiile informatice disponibile pe aceasta, pe linie de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
În ceea ce privește Direcția regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) sunt prevăzute atribuții cu privire la: 
• furnizarea, pe cale electronică, de servicii care au ca obiect transmiterea de date sau notificări cu privire la informațiile existente în Registrul național de evidență a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
• eliberarea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor de circulație provizorie şi plăci cu numere de înmatriculare; 
• sprijinirea activității autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul ordinii publice şi securității naționale, pentru soluționarea unor cazuri deosebite; 
• testarea şi urmărirea funcționării aplicațiilor informatice şi a sistemului de emitere a documentelor. 
Totodată, actul normativ prevede organizarea DRPCIV la nivel de direcție generală, cu denumirea Direcția Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.
Modificările aduse O.G. nr. 84/2001 vizează introducerea de atribuții noi pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la: 
• gestionarea şi administrarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă;
• coordonarea şi controlul metodologic al activității de stare civilă şi evidență a persoanelor; 
• cooperarea cu Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea îndrumării metodologice a activității stare civilă, respectiv de evidență a persoanei, desfășurată la nivelul misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate. 

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iulie 2022 şi la Paris la 27 iulie 2022, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007
Actul normativ prevede amendarea acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare 116,2 mil. EUR, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, în sensul redistribuirii sumei de 500.000 euro rezultată din economiile obținute în cadrul activităților proiectului, către categoria "Administrare proiect".
Data anticipată de finalizare a proiectului finanțat cu fonduri BDCE este 30 iulie 2023. Din cele cinci obiective ale proiectului, până în prezent au fost finalizate trei obiective, respectiv: Biblioteca Națională Bucureşti, Teatrul Naţional "1.L Caragiale" şi Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca. Celelalte două obiective ale proiectului, respectiv înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 şi reabilitarea Sălii Omnia" pentru a găzdui Centrul Naţional al Dansului, se află, în prezent, în diferite stadii de realizare.
Prin amendamentul adoptat prin intermediul acestui act normativ, se va asigura, în mod corespunzător, şi o tranziție ușoară către implementarea noului împrumut, semnat între România și BDCE la data de 9 funie 2022. 
Informații suplimentare: 
Valoarea inițială a acordului de împrumut a fost în valoare de 116,2 mil. Euro. Împrumutul a fost tras în totalitate. 
Costul total net al proiectului destinat finanțării proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România se ridică la cca. 234 milioane euro, fiind finanțat în proporție de circa 50% de către BDCE, respectiv 50% din contribuția bugetului de stat. 
Amendamentul menționat mai sus nu majorează costul total al proiectului.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021
Actul normativ prevede alocarea sumei de 210 milioane lei, din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru organizațiile aparținând minorităților naționale. 
Fondurile, de care vor beneficia 19 organizații, sunt destinate continuării proiectelor inițiate de asociații şi aflate în curs de derulare, contribuind la promovarea şi respectarea drepturilor omului, cu particularitate a celor referitoare la minoritățile naționale și la promovarea unor măsuri adecvate care să permită cetățenilor aparținând minorităților naţionale din România să-și mențină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi să-şi păstreze elementele esențiale ale identității lor, respectiv religia, limba, tradițiile şi patrimoniul cultural.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
Noile modificări vizează diminuarea reținerilor monetare din fiecare Certificat de plată de la 10% la 5%, precum și renunțarea la reținerile monetare imediat ce cuantumul acestora, însumat cu sumele încasate din reținerile succesive pentru constituirea Garanției de bună execuție, atinge pragul valoric de 10% din prețul contractului. 
Renunțarea la reținerile monetare să va aplica doar în condițiile în care antreprenorul constituie Garanția de bună execuție prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări.
Acest demers corespunde atât necesitații de adaptare la condițiile pieței (criza sanitară, criza militară, criza scumpirilor din energie și materiale de construcție etc), cât și necesitații de a oferi Autorităților Contractante suficiente pârghii legale și contractuale, astfel încât să asigure buna implementare a contractului.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente, tronson 3, aflate pe raza localităţii Lunca Corbului din judeţul Argeş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Guvernul a stabilit extinderea cu încă 21 de molecule noi (denumiri comune internaționale) a listei medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiază persoanele cu afecțiuni de sănătate.
Aceste 21 de medicamente nou introduse sunt destinate pacienților cu afecțiuni oncologice, Parkinson, insuficiență cardiacă, boli endocrine și metabolice, afecțiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar, amiotrofie spinală musculară. Cele mai multe medicamente nou introduse în liste, respectiv 8 medicamente sunt destinate pacienților cu afecțiuni oncologice.
De asemenea, actul normativ mai prevede modificări care au ca scop creșterea accesului pacienților la tratamente inovative.
Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite intră în vigoare de la 1 decembrie 2022.
Comunicatul Ministerului Sănătății: https://bit.ly/3h6r0iD
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bicaz-Chei, judeţul Neamţ
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Agăş, judeţul Bacău
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligenţă Artificială" la Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca
Prin această hotărâre s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Clădire laboratoare de cercetare în inteligența artificială” la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”.
Valoarea totală a investiției este de 126 milioane lei, din care construcții-montaj în valoare de 94 milioane lei, eșalonată pe 24 de luni.
Clădirea va fi construită în incinta campusului și va avea un regim de înălțime de 2S+P+5E+R. Suprafața totală desfășurată a construcției va fi de 13.850 mp, în condițiile unei suprafețe construite de 2.028 mp.
Prin realizarea lucrărilor obiectivului menționat, se urmărește creșterea nivelului de pregătire al studenților universității, cu efecte imediate asupra gradului de integrare al acestora în piața forței de muncă. De asemenea, se creează și premisele asigurării facilităților necesare pentru creșterea economică durabilă și sustenabilă a economiei naționale.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din veniturile proprii ale Universității Tehnice Cluj-Napoca, conform programelor de investiții publice aprobate.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea codului de clasificație, a denumirii, a descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
Actul normativ aprobat completează legislația specifică privind omologarea pârtiilor și traseelor de schi, pentru asigurarea condițiilor de siguranță și securitate a turiștilor, practicanți ai sporturilor de iarnă de agrement.
Astfel, se reglementează accesul persoanelor cu nevoi speciale pe pârtiile de schi, cu referire punctuală la echipamentul acestora, și se actualizează nivelul amenzilor, astfel încât să crească nivelul de conștientizare al administratorilor de pârtii și al turiștilor, în ceea ce privește respectarea obligațiilor ce le revin.
Totodată, în funcție de gravitatea abaterii, este prevăzută posibilitatea aplicării odată cu sancțiunea contravențională principală și a sancțiunii contravenționale complementare, respectiv, retragerea certificatului de omologare a pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3DyoTeO

IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea a 70 de posturi de expert extern în afara organigramei în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru implementarea proiectului "Politici sociale performante - strategie naţională pentru implementarea performantă a politicilor familiale" - cod SIPOCA 706, cod MySmis 129604
Guvernul a aprobat astăzi, printr-un Memorandum, activitățile necesare pentru implementarea proiectului Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale, care vizează înființarea unui helpdesk în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială (ANPIS).
Acest helpdesk, care va include și un call-center, are rolul de a simplifica accesarea de către cetățeni a serviciilor din domeniul politicilor familiale, prin instrumente moderne și canale eficiente, accesibile și accesibilizate de comunicare, adaptate la progresele tehnologiei moderne.
Pentru a facilita accesul cetățenilor la aceste tipuri de beneficii de asistență socială, ANPIS va avea și un call-center gestionat de 70 de experți externi, plătiți din fonduri europene, pe perioada de implementare a proiectului.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3FAtfVC
2. MEMORANDUM pentru aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante şi finanțate din statul de funcții al Inspecției Judiciare
Actul normativ prevede aprobarea organizării, în cursul anului 2022, a unui concurs pentru ocuparea a 8 posturi în cadrul Inspecției Judiciare (7 posturi de inspector judiciari și un post de șofer). 
Măsura este necesară pentru deblocarea situației create de lipsa personalului și desfășurarea normală a activității Inspecției Judiciare, 
Posturile ce vor fi scoase la concurs nu presupun alocații bugetare suplimentare, făcându-se cu încadrarea în Legea bugetului pentru anul 2022. 
3. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs sau examen a 477 de posturi vacante din cadrul unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Actul normativ prevede aprobarea organizării concursului sau examenului pentru ocuparea a 477 de posturi vacante din cadrul unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile alin. (4) al articolului unic din OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, după cum urmează:
- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – 150 de posturi vacante de execuție;
- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 249 de posturi vacante;
- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 78 de posturi vacante/temporar vacante de execuție.
Justificarea necesității ocupării posturilor mai sus menționate este dată de importanța pe care instituțiile respective o au în ceea ce privește procesul de absorbție a fondurilor europene (AFIR și APIA), precum și de nevoia stringentă de ocupare a posturilor rămase vacante (ANIF), pentru repunerea în funcțiune a stațiilor de pompare, în urma lucrărilor de întreținere și reparații, din cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România.
4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind consolidarea parteneriatului cu regiunile de dezvoltare pentru implementarea programelor regionale 2021-2027 prin semnarea unei declarații comune între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agențiile de Dezvoltare Regională pentru lansarea programelor regionale 2021-2027
Prin acest Memorandum, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care are rolul de coordonator național în domeniul gestionării fondurilor europene, este mandatat de Guvern să semneze declarații comune între MIPE și Agențiile de Dezvoltare Regională pentru lansarea programelor regionale 2021-2027.
Prin această declarație comună se instituie un parteneriat și o colaborare proactivă pentru valorificarea întregului potențial al fondurilor europene, în scopul realizării unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.
România va avea 16 programe, din care 8 naționale și 8 regionale.

V. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 inițiative legislative

VI. INFORMĂRI


1. INFORMARE referitoare la amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9297
Diferența 0.0113
Zi precendentă 4.9184
USD
Azi 4.6851
Diferența -0.0532
Zi precendentă 4.7383
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 02-12-2022
EUR flag1 EUR = 4.9297 RON
USD flag1 USD = 4.6851 RON
GBP flag1 GBP = 5.7419 RON
CHF flag1 CHF = 5.0142 RON
AUD flag1 AUD = 3.1935 RON
DKK flag1 DKK = 0.6629 RON
CAD flag1 CAD = 3.4860 RON
HUF flag1 HUF = 0.0120 RON
JPY flag1 JPY = 0.0349 RON
NOK flag1 NOK = 0.4803 RON
SEK flag1 SEK = 0.4537 RON
XAU flag1 XAU = 271.1673 RON
Monede Crypto
1 BTC = 79625.29RON
1 ETH = 6034.27RON
1 LTC = 360.38RON
1 XRP = 1.83RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 4.06% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.78%
6 luni: 7.98%
12 luni: 8.23%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 11924.70 1.65%
BET-BK 2221.28 1.44%
BET-FI 50127.35 0.55%
BET-NG 883.96 0.71%
BET-TR 23194.59 1.65%
BET-TRN 23078.77 1.65%
BET-XT 1042.60 1.50%
BET-XT-TR 2015.11 1.50%
BET-XT-TRN 2005.74 1.50%
BETAeRO 832.05 1.18%
BETPlus 1779.36 1.58%
RTL 26759.92 1.53%

Opinii

Adrian Negrescu / Foto: arhiva personală

Adrian Negrescu: Vremuri tulburi pe piața petrolului. Începe iar specula

Un lung lanț de circumstanțe care urmează să...

Adrian Negrescu, îngrijorat de evoluția petrolului
Numai ei știu adevărul despre această majorare

Acesta este adevărul despre majorarea pensiilor cu 12,5%

Un procent de creștere decis cu dificultate,...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0