Acte normative importante pentru români și mediul de afaceri, adoptate de Guvern

Delia Gheață |
Data publicării:
Ședința de Guvern / FOTO: Gov.ro
Ședința de Guvern / FOTO: Gov.ro

În ședința sa de joi, Guvernul României a adoptat o serie de proiecte de acte normative. Iată câteva dintre aceste documente importante. 

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035

Strategia națională de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035 și Planul de acțiuni aferent aprobate prin acest act normativ asigură cadrul legislativ necesar pentru accelerarea eforturilor de creștere a rezilienței României la toate tipurile de risc relevante, atât la nivel de comunitate, pe paliere și domenii sectoriale, cât și la nivelul întregii societăți, prin acțiunea incluzivă a instituțiilor, a societății civile și a cetățenilor, pornind de la principiul că reziliența în fața dezastrelor este o responsabilitate partajată.

Strategia are în vedere toate tipurile de risc relevante identificate la nivelul României în baza impactului istoric și al rezultatelor evaluărilor de hazard și de risc ale autorităților publice centrale, inclusiv riscul seismic, precum și riscurile reprezentate de fenomenele meteorologice extreme.
Prin adoptarea acestui document strategic, România continuă pașii pe care i-a înregistrat până acum către o abordare proactivă și complexă în gestionarea riscurilor de dezastre, în paralel cu eforturile mai largi în legătură cu atenuarea schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă, având în vedere estimările specialiștilor, care preconizează că schimbările climatice vor crește considerabil incidența și severitatea dezastrelor asociate cu condițiile meteorologice, precum și impactul dezastrelor, care pun în pericol nu numai bunurile, ci și bunăstarea și chiar viețile oamenilor.

Guvernul își propune, de asemenea, prin intermediul acestei strategii și a planului de măsuri aferent creșterea gradului de conștientizare a acestor riscuri, inclusiv prin programe educaționale, și includerea reducerii riscurilor de dezastre în politicile și planurile implementate atât la nivel național, cât și în plan local, și îmbunătățirea comunicării pe această linie.

Se urmărește, totodată, alinierea la bunele practici internaționale în domeniu, prin abordarea unor teme trans-sectoriale, precum educația, comunicarea riscurilor, patrimoniul cultural, reziliența socială și protecția socială, reziliența sectorului privat și sistemele de avertizare timpurie.

Responsabilitățile privind implementarea și monitorizarea Strategiei sunt stabilite clar și transparent, atât la nivel național, cât și în plan local, în sarcina Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ministerului Afacerilor Interne îi revine, de asemenea, responsabilitatea ca împreună cu ministerele și autoritățile publice centrale din componența sistemului național pentru managementul situațiilor de urgență să elaboreze Strategia de finanțare a investițiilor în reducerea riscurilor de dezastre, pe baza evaluărilor făcute la nivel central și local de către autoritățile abilitate, document care urmează a fi aprobat prin Hotărâre a Guvernului.

De menționat că în cadrul Strategiei aprobate sunt identificate diferitele surse potențiale de finanțare a măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre. Pe lângă mecanismele de finanțare existente, Strategia propune, prin Planul de acțiune 2024-2035, noi mecanisme de finanțare a campaniilor de informare preventivă în mass-media și în social-media, și un mecanism de compensare pentru operatorii privați ai căror angajați fac parte din Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență.

De asemenea, implicațiile bugetare țin cont și de Strategia fiscal-bugetară 2024-2026, care prin secțiunea ”Riscuri generate de situații de urgență (dezastre naturale, accidente)” face o estimare a impactului bugetar în cazul producerii unui eveniment tip dezastru pentru principalele 4 riscuri specifice (cutremur, inundație, accident nuclear, pandemie).

- HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemul Naţional de Management a Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030

Documentul strategic și Planul de acțiuni aferent aprobate prin această Hotărâre a Guvernului vizează gestionarea eficientă a dezastrelor la nivel național, creșterea rezilienței societății românești în fața unor eventuale situații viitoare de dezastru, precum și consolidarea unei ”culturi a siguranței” în rândul populației, într-un proces de responsabilizare comună a autorităților, societății civile și mediului privat, și în care cetățenii să devină un partener activ.

Strategia are la bază 3 piloni în jurul cărora sunt stabilite direcțiile de acțiune specifice, și anume:

  • Anticiparea amenințărilor potențiale și actualizarea permanentă a documentelor operative de gestionare a riscurilor, astfel încât să crească nivelul de conștientizare și pregătire, pentru o reacție eficientă și minimizarea pierderilor umane și materiale în situații de urgență.
  • Pregătire și răspuns, pilon care vizează creșterea calității planurilor de intervenție, pregătirea și instruirea personalului de intervenție, dezvoltarea capacităților tehnice și logistice, educația și implicarea comunității în ceea ce privește adoptarea unui comportament adecvat în situații de urgență și, nu în ultimul rând, eficientizarea și îmbunătățirea mecanismelor de avertizare timpurie.
  • Al treilea pilon vizează consolidarea și dezvoltarea rolului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMSU), prin promovarea unei abordări integrate la nivel național a activităților de protecție civilă, dar și prin responsabilizarea tuturor actorilor implicați, indiferent de nivelul acestora, astfel încât, prin atingerea obiectivelor asumate să se ajungă la

- o mai bună înțelegere a riscurilor pe toate palierele, fie că vorbim despre stat, societate civilă sau sector privat
-  societate mai bine pregătită să facă față dezastrelor, iar cultura de prevenire a riscurilor să devină în viitor o normalitate în societatea românească
-   un sistem de răspuns la urgență mai bine pregătit adaptat nevoilor actuale și viitoare, capabil să reacționeze în orice situație la nivel național, dar și cadrul acțiunilor la care România este solicitată să participe în cazul unor dezastre în plan extern.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor - Secţia Română (I.P.A. - Secţia Română) ca fiind de utilitate publică

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, precum şi modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

- HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie - Sibiu", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale şi a eliminării suprapunerilor cu Compania Naţională ,Administraţia Porturilor Maritime" S.A.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea descrierii tehnice a unor imobile prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor sectoare de drum judeţean, inclusiv terenul aferent acestora, din domeniul public al judeţului Iaşi, respectiv a unor sectoare de drum comunal, inclusive terenul aferent acestora, din domeniul public al comunei Golăleşti şi din domeniul public al comunei Ungheni, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes national.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.

- HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea metodologiei privind susţinerea financiară de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

Guvernul a aprobat completarea listei cu investițiile și activitățile ce pot fi finanțate de către MADR pentru o mai bună pregătire profesională a elevilor din învățământul profesional și liceal agricol din 59 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol, ca viitoare forță de muncă calificată în agricultură.

Pentru acest an, sunt prevăzute 13,5 milioane de lei, iar pentru următorii doi ani sunt estimate câte 15 milioane de lei cu această destinație.
Categoriile noi de investiții se referă la:
•    introducerea digitalizării în învățământul liceal agricol;
•    eficientizarea energetică a clădirilor în vederea reducerii pierderilor de căldură;
•    înlocuirea centralelor vechi de încălzire cu lemne și cărbuni cu centrale electrice, acolo unde este cazul, în vederea reducerii emisiilor de gaze;
•    utilizarea de panouri fotovoltaice pe clădirile sau pe terenurile disponibile din incinta liceelor în scopul creșterii ponderii consumului de energie regenerabilă în școli;
•    posibilitatea finanțării cheltuielilor pentru elaborarea manualelor de specialitate în format modular și digital în scopul modernizării educației profesionale din cadrul învățământului liceal agricol;
•    modernizarea stagiilor de practică prin susținerea unor cheltuieli legate de practica efectuată de către elevi la nivel de fermă;
•    organizarea unor schimburi de experiență între elevi/cadre didactice din licee agricole din România și elevi/cadre didactice din învățământul liceal agricol din statele membre UE cu care MADR are parteneriate de colaborare;
•    perfecționarea periodică a cadrelor de specialitate din învățământul liceal agricol.

Măsurile se circumscriu obiectivelor prioritare ale MADR, respectiv susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, în vederea creării condițiilor necesare pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi către învățământul liceal agricol, precum și pentru o mai bună pregătire profesională a acestora pe parcursul procesului de învățare, astfel încât să fie asigurată întinerirea și profesionalizarea forței de muncă în agricultură.

- HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou medicină operaţională - politraumă D+P+4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov".

- HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2700 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9709
Diferența 0.0017
Zi precendentă 4.9692
USD
Azi 4.567
Diferența 0.0202
Zi precendentă 4.5468
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 20-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9709 RON
USD flag1 USD = 4.5670 RON
GBP flag1 GBP = 5.8970 RON
CHF flag1 CHF = 5.1374 RON
AUD flag1 AUD = 3.0560 RON
DKK flag1 DKK = 0.6663 RON
CAD flag1 CAD = 3.3295 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0290 RON
NOK flag1 NOK = 0.4199 RON
SEK flag1 SEK = 0.4279 RON
XAU flag1 XAU = 354.6908 RON
Monede Crypto
1 BTC = 304024.50RON
1 ETH = 15937.87RON
1 LTC = 332.71RON
1 XRP = 2.71RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.81%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18662.07-0.47%
BET-BK3465.59-0.48%
BET-FI60983.24-0.58%
BET-NG1332.27-0.14%
BET-TR40776.67-0.47%
BET-TRN39664.75-0.47%
BET-XT1592.20-0.48%
BET-XT-TR3425.99-0.48%
BET-XT-TRN3339.21-0.48%
BETAeRO1047.87-0.69%
BETPlus2757.43-0.46%
RTL41064.51-0.47%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

Comunicate de presa

Mașini

O nouă etapă de înscrieri în Programul Rabla Plus 2024

Începând de luni, 22 iulie 2024, ora 10:00,...

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel