Decizii importante în şedinţa de Guvern de miercuri. Află ce s-a hotărât

DCBusiness Team |
Data publicării:
Sedinta de Guvern
Sedinta de Guvern

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 17 mai 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participațiilor Statului
Actul normativ modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.
Modificările vizează condițiile în care membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare (CSI) al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) primesc indemnizații, în scopul de a clarifica toate neclaritățile existente în prezent în OUG nr. 23/2004 și pentru a elimina arbitrariul conducerii AAAS și al membrilor CSI în ceea ce privește participarea la ședințele CSI.
Astfel, potrivit proiectului de lege, membrii CSI primesc o indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului economiei. Indemnizația nu poate depăși 50% din cea a președintelui AAAS și se acordă exclusiv membrilor CSI care participă la cel puțin o ședință din luna de raportare. 
AAAS, prin reprezentantul legal, solicită întrunirea Consiliului de supraveghere și îndrumare cel puțin o dată pe lună. Hotărârile CSI se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi.
2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999
Prin proiectul de lege se realizează o condiționalitate importantă în procesul de accedere a României la OCDE, respectiv aderarea României la Convenția anti-mită a OCDE. Finalizarea cu celeritate a procedurii de aderare la convenție este un angajament asumat de premierul României în scrisoarea de răspuns adresată secretarului general al OCDE din data de 3 mai 2023.
Aderarea la Convenția anti-mită a OCDE este de natură a genera un impact macroeconomic favorabil pe termen lung, după cum urmează:
•        Consolidarea poziției României în raport cu principalele instituții internaționale de evaluare financiară/rating, cu repercusiuni pozitive în accesarea creditelor externe;
•        Beneficii directe în atragerea de investiții străine, atât din perspectiva siguranței și predictibilității oferite de statutul de membru OCDE, cât și la nivelul unei mai bune informări a mediului de afaceri extern, pentru care studiile și datele OCDE referitoare la situația economică a unei țări reprezintă adesea o sursă mai credibilă decât cele realizate de instituțiile țării vizate;
•        Obținerea unor avantaje de imagine și creșterea credibilității României în relația cu partenerii importanți din OCDE (SUA, cei mai mari actori economici europeni și non-europeni), cu statele din regiune şi în general în relațiile internaționale.
Informații suplimentare: Conform Convenției anti-mită, statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a preveni coruperea funcționarilor publici în cadrul operațiunilor economice internaționale, inclusiv punerea în aplicare de politici și proceduri pentru a descuraja darea de mită, promovarea conștientizării în rândul companiilor cu privire la riscurile și consecințele dării de mită. Convenția prevede, de asemenea, asistență juridică reciprocă între statele membre în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupere a funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale. OCDE monitorizează nivelul de conformitate a legislației, politicilor și practicilor statelor membre ale Grupului de lucru anti-mită cu standardele Convenției printr-un proces de evaluare între părți (inter pares), care evaluează implementarea și aplicarea măsurilor anti-mită ale statelor membre.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind domeniul străinilor şi azilului în România
Actul normativ reglementează o serie de măsuri necesare gestionării migraţiei ilegale și reducerii mișcărilor migraționiste secundare. Măsurile vizează, totodată, alinierea cadrului normativ național privind domeniul străinilor și azilului în România la reglementările europene.
Astfel, prin noile reglementări se instituie dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României până la finalizarea procedurii de azil. În prezent, străinul are dreptul de a rămâne pe teritoriul național, până la expirarea a 15 zile de la finalizarea procedurii de azil . 
De asemenea, având în vedere afluxul masiv de străini proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, dar nu numai, pentru a sprijini polițiștii de imigrări în activitatea de procesare a cererilor de protecție internațională, se modifică și se completează prevederile Legii nr.122/2006, astfel încât să fie permisă implicarea experților Agenției Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), potrivit regulamentelor europene, în primirea cererilor de azil și analizarea dosarelor. Acest sprijin al experților EUAA nu presupune luarea, de către aceștia, a deciziilor administrative de acordare sau respingere a cererilor de azil, care este atribuția Inspectoratului General pentru Imigrări.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
Actul normativ reglementează cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale, finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul  European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, asigurând abordarea unitară a procesului de închidere a programelor operaționale.
Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și Programului Interreg IPA CBC România-Serbia, Programului Interreg V-A România-Bulgaria și Programului Interreg V-A România-Ungaria, finanțate în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană.
Totodată, ordonanța de urgență asigură continuitatea și predictibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană în următoarea perioadă de programare 2021-2027. 
Actul normativ reglementează și modalitățile prin care proiectele/ operațiunile nefinalizate în acest exercițiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027. Se stabilesc, de asemene, obligațiile și atribuțiile autorităților de management pentru programele 2021-2027 în vederea preluării la finanțare a etapei a II-a a proiectelor care fac obiectul etapizării în condițiile prevăzute la art. 118 sau 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;
Urgența instituirii acestor măsuri este justificată de asigurarea tuturor prevederilor care sunt necesare principalelor structuri implicate în gestionarea fondurilor europene pentru trecerea de la perioada actuala de programare la perioada de programare 2021-2027, adaptate la contextul programelor operaționale, pe baza analizei efectuate de autoritățile de management și de necesitatea respectării termenelor instituite de publicarea orientărilor Comisiei Europene.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
Prin acest act normativ, se modifică unele prevederi are Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru Înfiinţarea Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România. 
Astfel, se reduce de la 5 la 2 persoane numărul împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), iar aceștia vor  numiți/revocați prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 
Totodată, a fost abrogată prevederea referitoare la competența Consiliului de Administrație în privința numirii directorului general şi/sau a directorilor cărora li s-au delegat competențe privind conducerea unității precum și privind stabilirea salariului acestuia. 
Se reduce numărul de administratori care constituie consiliul de administrație de la 15 la 7. Aceștia vor fi numiți pentru o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în cazul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, după un proces de evaluare în acest sens, (conform prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare), dintre care, cel puțin doi trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Dintre administratori, cel mult 2 membri pot fi din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
O altă modificare prevede că membrii consiliului de administrație vor avea ca atribuție aprobarea demarării procedurilor de achiziție publică, potrivit competențelor acordate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Până în prezent, aceștia puteau să aprobe încheierea sau rezilierea contractelor. 
Consiliul de Administrație va supune anual aprobării în AGA, în termen de 45 de zile (față de 60 de zile, până în prezent) de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, raportul cu privire la activitatea C.N.A.I.R., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi a proiectului programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale C.N.A.I. R. pe anul în curs.
Totodată, Consiliului de Administrație îi revine competența numirii directorului sau directorilor cărora le deleagă competenţele privind conducerea societății, dintre care unul singur este director general al C.N.A.I.R. De asemenea, Consiliul de Administrație va stabili și remunerația acestora. 
Conducerea executivă va aproba încheierea, precum și orice formă de încetare anticipată a contractelor. Totodată, conducerea executivă va putea numi, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.N.A.IR. şi va fixa salariile, cu acordul Consiliului de Administrație, cu excepția celor cărora Consiliul de Administrație le-a delegat competenţele privind conducerea unității.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea, pe anul 2023, a sumei prevăzute ca, justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere Agenda de Lucru Pag. 2 din 7 16.05.2023 16:49 a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a bunului cu nr. MF 147818 şi trecerea unei părţi din acesta, denumită ,,Pasaj pietonal km 94+844", din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" S.A., în domeniul public al Municipiului Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, precum şi modificarea anexei nr. 16 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor imobile terenuri situate în localitatea Ghiroda, judeţul Timiş, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
Actul normativ modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, astfel încât Ministerul Finanțelor să poată desfășura tranzacții cu instrumente financiare derivate în cadrul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale.
Astfel, se reglementează schimburile de capital între Ministerul Finanțelor și instituția financiară (contrapartida) cu care se efectuează tranzacția cu instrumente financiare derivate, prin stabilirea atât a surselor care stau la baza capitalului datorat, cât și a destinației și a modului de utilizare a capitalului încasat, la începutul, finalul sau în situația terminării anticipate a tranzacției. De asemenea, se reglementează schimburile de fluxuri de dobândă (cupon) pe parcursul derulării tranzacției cu instrumente financiare derivate.
În funcție de obiectivele privind managementul datoriei publice, actul normativ reglementează sursele din care Ministerul Finanţelor depune colateralul la contrapartidă, schimburile de fluxuri de colateral apărute pe parcursul derulării tranzacției cu instrumente financiare derivate, ca urmare a reevaluărilor periodice ale tranzacției (mark-to-market) și modalitatea de reîntregire a sumelor utilizate ca surse, respectiv modalitatea de utilizare a acestora. 
În funcție de obiectivele privind managementul datoriei publice, colateralul depus de Ministerul Finanţelor la instituțiile financiare (contrapartide), se asigură din veniturile din privatizare şi/sau din finanțările rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale contractate cu acest scop.
Totodată, se stabilește fluxul dobânzilor încasate/datorate pentru colateralul depus/datorat aferent tranzacției cu instrumente financiare derivate, acestea reprezentând venit/cheltuială a bugetului de stat. 
Prin prezentul act normativ, se reglementează și modalitatea de reîntregire a valorilor nominale ale titlurilor de stat care fac obiectul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, în funcție de valoarea utilizată din acesta, respectiv utilizare integrală sau parțială. 
Totodată, se stabilește destinația primei în cazul contractării de împrumuturi de pe piața internă/externă prin plasamente private, precum și modalitatea de reîntregire a tranșelor virate în contul Ministerului Finanţelor în cadrul împrumuturilor sub formă de emisiune de obligațiuni acordate României pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă naţională Muzeului Olteniei Craiova
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei Şefilor Apărării din statele din Europa Centrală, în perioada 8 - 9 iunie 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii ,,Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecţia spectrului guvernamental" şi ,,Creşterea rezilienţei şi a securitătii cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autorităţile publice din România" din cadrul Componentei 7. Transformare digitală din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Actul normativ aprobă Notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiții ”Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” și ”Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România”, din cadrul Componentei 7. Transformarea digitală din PNRR.
Proiectul de investiții ”Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” contribuie la securizarea comunicațiilor wireless de la nivelul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, prin asigurarea securității infrastructurii pe suport radio și a celorlalte infrastructuri ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), precum și la securizarea comunicațiilor destinate demnitarilor și obiectivelor cărora Serviciul de Protecție și Pază (SPP) le asigură protecția fizică. 
Astfel, prin implementarea investiției se va susține transformarea digitală a serviciilor publice în servicii de calitate, sigure și rapide, în interesul cetățenilor, cu scopul de a crește satisfacția beneficiarilor de servicii publice și de a eficientiza resursele utilizate în procesele derulate de stat.
Valoarea totală a investiții este de 226,23 milioane lei, inclusiv TVA. Finanțarea proiectului de investiții se asigură din fonduri externe nerambursabile prin PNRR și de la bugetul de stat, prin bugetele STS și SPP, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
Cel de-al doilea proiect de investiții ”Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” va contribui la creșterea rezilienței și securității cibernetice a infrastructurii de servicii de tip ISP ( Internet Service Provider) asigurate pentru autoritățile publice din România, prin îmbunătățirea accesului și creșterea capacității de furnizare a unor servicii publice digitale eficiente, implementarea capacităților digitale și asigurarea rezilienței cibernetice. 
Valoarea totală a investiției este de 107,98 milioane lei, inclusiv TVA. Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin PNRR și de la bugetul de stat, prin bugetul STS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea alineatului (3) al articolului 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
Potrivit actului normativ, beneficiarii Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) au posibilitatea de a prelungi durata maximă de execuție a proiectelor până la data de 31.12.2023, fără menținerea condiției de îndeplinire a unui anumit procent reprezentând asistența financiară nerambursabilă autorizată la plată de către Autoritatea de Management aferente operațiunii în cauză.
MADR, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM, are obligația să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute de legislația europeană/națională și să ia măsurile concrete pentru asigurarea gestionării judicioase și eficiente a fondurilor europene destinate sectorului de pescuit și acvacultură.
Se are în vedere menținerea unui ritm susținut de implementare a proiectelor, condiție obligatorie pentru creșterea absorbției fondurilor POPAM, cu efect evidențiat în evitarea riscului de dezangajare a fondurilor aferente contractelor încheiate. În acest context, întrucât Programul se află în ultimul an de implementare, se impune adoptarea unor reglementări care să vină în sprijinul beneficiarilor Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 și asigurarea condițiilor unui nivel eficient, flexibil și ridicat de implementare a contractelor finanțate din POPAM 2014-2020 astfel încât să fie maximizată absorbția fondurilor.
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii – Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, precum şi trecerea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat în incinta Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Sus - Borşa"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă a Asociaţiei ,,Cerc pentru ajutor natural pentru viaţă" din Republica Federală Germană, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027
Actul normativ stabilește cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV) și Fondul pentru securitate internă (FSI), stabilindu-se, printre altele, următoarele măsuri:
 programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a celor destinate contribuției publice naționale prin detalierea modului în care se cuprind în bugetele beneficiarilor ordonatori ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, precum și local, creditele de angajament și bugetare necesare finanțării proiectelor;
 detalierea fluxurilor financiare precum și modul în care beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie;
 descrierea mecanismului de acordare, justificare și restituire a prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
 cerințele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente tranșelor de prefinanțare, modalitatea de calcul a tranșelor de prefinanțare, modul și termenul de justificare a prefinanţării;
 verificarea, de către autoritatea de management/organismul intermediar competent, a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de plată  depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile.
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare), ca urmare a reevaluării, şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor acte normative, modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea unor acte normative, modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Maramureş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Arabă Siriană, destinat protecţiei populaţiei afectate de cutremurul major produs în Turcia
Actul normativ aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit pentru Republica Arabă Siriană, destinat protecției populației afectate de cutremurul major produs în Turcia.
Sprijinul se acordă în baza solicitării de asistență internațională inițiată de Guvernul Republicii Arabe Siriene prin Mecanismul European de Protecție Civilă în contextul eforturilor de combatere a efectelor negative ale seismului manifestat în data de 6 februarie 2023, pe teritoriul Turciei.
Ajutorul umanitar extern constă în produse scoase din rezerva de stat, cum ar fi: corturi, paturi, saltele, pături, saci de dormit, căciuli, costume vătuite, îmbrăcăminte, precum și conserve de legume și lapte praf, în valoare de circa 1,9 milioane de lei (fără TVA),.
Fondurile necesare reîntregirii stocului rezervă de stat diminuat cu cantitățile acordate ca ajutor umanitar se asigură din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
Transportul pe parcurs extern va fi realizat de Ministerul Apărării Naționale.

IV. ANALIZE


1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Ordonanța de Urgență creează cadrul legal pentru valorificarea fondurilor europene puse la dispoziția României și asigurarea implementării în condiții optime a proiectelor finanțate din aceste resurse. 
Astfel, noile măsuri vor conduce la implementarea într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile și maximizarea absorbției acestora, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel național și regional în raport cu Comisia Europeană, respectiv instituirea posibilităţii de reorganizare a activităţii autorităţilor de management ale programelor aferente perioadei 2014-2020 sau 2021- 2027.
Pentru a preîntâmpina întârzierile în derularea procedurilor, se modifică condiţia pentru încheierea actelor adiţionale de majorare a valorii eligibile în sensul reducerii de la 75% la 50%, normă aplicabilă și proiectelor ce fac obiectul OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, cu modificările și completările ulterioare. 
De asemenea, se aduc completări și îmbunătățiri în ceea ce privește ajustarea prețurilor, având în vedere actualizarea costurilor proiectelor de investiții în construcții și comunicații, dar și în alte sectoare de activitate. Astfel, se va folosi ultimul indice disponibil al Institutului Național de Statistică, iar ajustarea va fi recalculată atunci când valoarea acestuia va deveni definitivă, cu excepția situației de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi considerați definitivi. 
Totodată, pentru a crește accesul la finanțare al comunităților locale, se elimină restricția de a pregăti cel mult două proiecte per regiune de dezvoltare și se diminuează plafonul minim al valorii estimate totale fără TVA a proiectului de investiții care poate fi selectat, de la 1 milion de euro, la 200.000 de euro. Potrivit noilor reglementări, va fi extinsă categoria potențialilor beneficiari prin includerea unităților administrativ-teritoriale care au în proprietate terenuri/infrastructuri pe care se pot înființa/extinde/reabilita/moderniza centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare.
Actul normativ mai stabilește cadrul legal prin care imobilele proprietate a statului trec în administrarea temporară a autorităților locale beneficiare de proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile, în vederea diminuării timpului necesar acestor proceduri si a accelerării implementării proiectelor.
O altă modificare se referă la mecanismul de aplicare a conceptelor de colaborare efectivă și parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, permise de legislația comunitară. În prezent, mecanismul se aplică Programului Creşterea inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, dar ţinând cont de faptul că și în cadrul Programului Sănătate și a anumitor Programe Regionale regăsim parteneriate pentru transfer de cunoştinţe, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă, este necesară modificarea în acest sens a legislației.

V. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene Sighetu Marmaţiei (România) şi Bila Ţerkva (Ucraina)
Noul punct de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene Sighetu Marmației (România) - Bila Terkva (Ucraina) urmează a fi realizat prin construirea, la Sighetu Marmației, a unui pod de beton armat peste râul Tisa, într-o altă locație decât cea a punctului de trecere deja existent în localitatea menționată. 
Această infrastructură va permite trecere pentru toate capacitățile de transport. În prezent, greutatea maximă admisă pentru punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației este de 3,5 tone.
Proiectul este finanțat prin instrumente ale programelor de cooperare Transfrontalieră în cadrul exercițiului bugetar al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării unui nou Acord bilateral între România şi Republica Ghana cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice/serviciu
Actul normativ a fost aprobat.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova  
Actul normativ aprobat dă undă verde pentru negocierea și semnarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova, prevăzute în anexa documentului.
Proiectele care fac obiectul viitorului memorandum, odată materializate, reflectă susținerea României pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, și vor contribui la diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare atât cu gaze naturale, cât și cu energie electrică. Acest proces a fost demarat deja prin operaționalizarea Interconectorului Iași-Ungheni-Chișinău (finalizat în 2021) și conectarea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la rețeaua continentală, puternic susținută de România în forurile europene. 
În domeniul gazelor naturale, memorandumul care urmează să fie negociat și semnat cu Republica Moldova va stabili realizarea lucrărilor complementare interconexiunii Iași-Ungheni-Chișinău prin care se vor asigura regimurile de debit și presiune pentru curgerea gazelor naturale în ambele sensuri, urmând să fie analizată posibilitatea creșterii capacității de transport a interconexiunii Iași-Ungheni, precum și extinderea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău prin construcția unei conducte de transport gaze-Centura Chișinăului. Acest obiectiv ar putea fi realizat până la sfârșitul anului 2031.
În domeniul energiei electrice, este vizată interconectarea sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova prin investiții de importanță strategică precum Linia Electrică Aeriană de 400 KV Suceava - Bălți, extinderea stației 400kS Suceava și stația 400 kV Bălți și o interconexiune de comunicație pe linia electrică existență 110kV Huși-Cioara.   
Este analizată totodată posibilitatea preluării I.S. Moldelectrica în blocul de reglaj al CNTEE Transelectrica SA, în cadrul interconexiunii ENTSO-E, respectiv integrarea I.S. Moldeletrica în Piața de Echilibrarea administrată de către CNTEE Transelectrica SA, precum și a cuplării piețelor centralizate de energie electrică din Rep Moldova cu cele organizate de Operatorul pieței de energie electrică desemnat de România, OPCOM SA.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/456tVMO
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Mass-Media din Republica Croaţia
Programul de cooperare conține dispoziţii ce prevăd: cooperarea în domeniul culturii şi artei prin schimbul de artişti şi ansambluri artistice, schimbul de informaţii în domeniul literaturii şi activității editoriale, al bibliotecilor, invitarea de formaţii şi ansambluri artistice în cadrul unor festivaluri, facilitarea organizării de expoziţii de artă plastică, cooperarea directă între muzee, galerii, în domeniul cercetării, protejării şi conservării patrimoniului cultural, organizarea unor gale de filme artistice, cooperarea în domeniul patrimoniului cultural imaterial şi schimbul de specialişti în domeniu, cooperarea în domeniul digitalizării şi a accesibilității la patrimoniul cultural etc.
După aprobarea prezentului memorandum, documentul va fi înaintat părții croate în vederea începerii negocierilor.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării procedurii privind desemnarea unui reprezentant al României în cadrul Comitetul Economic si Social European (CESE) pentru perioada de mandat rămasă 2020-2025, ca urmare a demisiei unui membru, reprezentant din partea societății civile
Actul normativ a fost aprobat.
6. MEMORANDUM cu tema: Asumarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu puterea executivă
Actul normativ a fost aprobat.

VI. NOTE


1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şeica Mare, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şeica Mare în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu (UM 0290), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Şeica Mare

VII. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9744
Diferența -0.0013
Zi precendentă 4.9757
USD
Azi 4.594
Diferența 0.0051
Zi precendentă 4.5889
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 25-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9744 RON
USD flag1 USD = 4.5940 RON
GBP flag1 GBP = 5.8371 RON
CHF flag1 CHF = 5.0203 RON
AUD flag1 AUD = 3.0372 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3469 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4322 RON
SEK flag1 SEK = 0.4285 RON
XAU flag1 XAU = 345.4718 RON
Monede Crypto
1 BTC = 315889.87RON
1 ETH = 17180.23RON
1 LTC = 390.03RON
1 XRP = 2.46RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.07%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17680.50 1.41%
BET-BK 3227.37 0.70%
BET-FI 58826.12 -0.36%
BET-NG 1264.99 1.96%
BET-TR 37417.56 1.48%
BET-TRN 36494.18 1.47%
BET-XT 1497.70 1.20%
BET-XT-TR 3132.73 1.27%
BET-XT-TRN 3060.61 1.27%
BETAeRO 1072.13 0.55%
BETPlus 2609.85 1.34%
RTL 38863.86 1.44%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel