Şedinţă de Guvern, miercuri seara. Proiecte importante pentru români şi pentru mediul de afaceri - Lista completă

DCBusiness Team |
Data publicării:
Marcel Ciolacu / Foto: gov.ro
Marcel Ciolacu / Foto: gov.ro

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 20 septembrie 2023. Aceasta va începe în jurul orei 18.30.

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022

PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la New Delhi, la 31 ianuarie 2023

 

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

 

III.     PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare, precum şi a metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului administrativ între Ministerul Afacerilor Interne al României şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, semnat la Viena la 23 august 2023

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii actualizate aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea adresei şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 aprilie 2023 şi la Paris la 25 iulie 2023 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 30 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 28 iunie 2023 şi la Bucureşti la 4 iulie 2023 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei autonome ,,Monetăria statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare şi modernizare la Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara ,,Traian Vuia" S.A., pentru perioada 2023-2032

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Centura municipiului Rădăuţi

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum si aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)"

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Spitalul General Căi Ferate Sibiu, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Judeţene de Pensii Timiş

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu-Mare, precum şi trecerea parţială dintr-un imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, datelor de identificare şi adresei unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 957 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

 

ANALIZE

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI pentru modificarea articolului 4, alin. (4), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE – 2024

MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Afacerilor Interne

MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pe luna septembrie 2023 cu suma de 4.100 mii lei pentru Titlul XVI - Active financiare, peste limitele aprobate prin adresa nr. 478.795/28.08.2023

MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Justiției

MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

NOTE

NOTĂ cu tema: privind transmiterea unei cereri către consiliul local al Oraşului Târgu-Cărbuneşti, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului (teren şi construcţii anexă), situat în Oraşul Târgu-Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 41, Judeţul Gorj, din domeniul public al Oraşului Târgu-Cărbuneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Gorj

 

VII.  PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE asupra unor proiecte de legi, aflate în procedură parlamentară la Camera Deputaților, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultatePUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative

 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9677
Diferența -0.0002
Zi precendentă 4.9679
USD
Azi 4.6059
Diferența -0.0081
Zi precendentă 4.614
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 11-12-2023
EUR flag1 EUR = 4.9708 RON
USD flag1 USD = 4.6131 RON
GBP flag1 GBP = 5.7989 RON
CHF flag1 CHF = 5.2443 RON
AUD flag1 AUD = 3.0265 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3932 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0315 RON
NOK flag1 NOK = 0.4220 RON
SEK flag1 SEK = 0.4411 RON
XAU flag1 XAU = 295.6592 RON
Monede Crypto
1 BTC = 195255.18RON
1 ETH = 10356.55RON
1 LTC = 338.51RON
1 XRP = 2.88RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.24%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.37%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 15110.27 0.51%
BET-BK 2842.66 0.48%
BET-FI 57749.39 0.51%
BET-NG 1111.09 0.71%
BET-TR 31202.03 0.52%
BET-TRN 30495.04 0.52%
BET-XT 1301.63 0.46%
BET-XT-TR 2657.45 0.47%
BET-XT-TRN 2601.55 0.47%
BETAeRO 974.44 0.03%
BETPlus 2240.93 0.45%
RTL 33540.71 0.41%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1