Şedinţă de Guvern, 30 aprilie. Deciziile zilei pentru pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30 aprilie 2024.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii de colaborare în utilizarea informaţiilor privind călătorii, semnat la 19 ianuarie 2024, la Bucureşti

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind construcţia podului rutier de frontiera peste râul Tisa, la graniţa de stat română şi ucraineană în zona localităţilor Sighetu Marmaţiei (România) - Bila Tserkva (Biserica Albă-Ucraina), semnat la Kiev, la 18 octombrie 2023
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea BĂIŢA S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativteritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei de 97.099 mii lei, pentru finanţarea Programului naţional ,,Masă sănătoasă", în perioada desfăşurării activităţilor didactice în anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului national ,,Masă sănătoasă"
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2023 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţionalîn ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului „Conferința internațională pe tema impactului interferențelor informaționale asupra proceselor electorale”, organizat în perioada 14-15 mai 2024
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 104281 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată, ca urmare a reevaluării
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 892/2018 privind reorganizarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi din acesta în suprafaţă de 36,00 ha, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1313/2021 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Coordonare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 155798 la numărul MF 155797, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 35036 înscris în domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, precum şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Narino Castellano Thalia"

III. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Setului de priorităţi în domeniul schimbărilor climatice şi a Planului de acţiune pentru îndeplinirea acestora, aferente anului 2024
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012, amendat prin Protocolul semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016
3. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea ministrului investițiilor și proiectelor europene în vederea pregătirii procesului de negociere a viitoarelor programe de asistență nerambursabilă în cadrul Mecanismelor financiare SEE și norvegian pentru perioada 2021-2028
4. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidenţa prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
5. MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidenţa prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
6. MEMORANDUM de aprobare a cadrului şi a temei de analiză a cheltuielilor publice din domeniul mediu
7. MEMORANDUM cu tema: Efectuarea de redistribuiri în cadrul limitei de credite de angajament aprobată pe luna aprilie 2024 pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
8. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna aprilie 2024 la titlul 71 "Active nefinanciare" pentru Ministerul Public

IV. ANALIZE


1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 71 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, precum și pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
3. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 695/2002 privind înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială
4. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologici şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi pentru comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 168287

V. INFORMĂRI


1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – 29 aprilie 2024

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9757
Diferența 0.0012
Zi precendentă 4.9745
USD
Azi 4.5889
Diferența 0.0011
Zi precendentă 4.5878
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 24-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9757 RON
USD flag1 USD = 4.5889 RON
GBP flag1 GBP = 5.8369 RON
CHF flag1 CHF = 5.0206 RON
AUD flag1 AUD = 3.0445 RON
DKK flag1 DKK = 0.6668 RON
CAD flag1 CAD = 3.3566 RON
HUF flag1 HUF = 0.0128 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4306 RON
SEK flag1 SEK = 0.4290 RON
XAU flag1 XAU = 348.3880 RON
Monede Crypto
1 BTC = 311758.90RON
1 ETH = 17468.34RON
1 LTC = 395.84RON
1 XRP = 2.43RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.07%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17435.31 -0.34%
BET-BK 3204.79 -0.39%
BET-FI 59039.73 -0.39%
BET-NG 1240.69 -0.15%
BET-TR 36871.95 -0.34%
BET-TRN 35964.16 -0.34%
BET-XT 1479.92 -0.41%
BET-XT-TR 3093.30 -0.41%
BET-XT-TRN 3022.27 -0.41%
BETAeRO 1066.27 0.57%
BETPlus 2575.42 -0.34%
RTL 38311.85 -0.31%

Comunicate de presa

Grampet Group

Schimbare la vârful companiei Train Hungary, parte din GRAMPET Group

GRAMPET Group, cel mai mare holding feroviar...

Muncitor în construcții / Foto: Freepik
Agenție de turism / sursa foto: Freepik.com

ANAT semnalează lipsa fondurilor pentru IMM-urile din turism

ANAT și patronatele din turism solicită...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel