Şedinţă de Guvern, 28 iunie. Deciziile zilei la Palatul Victoria

Mihai Ciobanu |
Data publicării:
Sedinta de Guvern
Sedinta de Guvern

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 28 iunie 2024.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2023
2.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2023
3.    PROIECT DE LEGE privind rezilienţa entităţilor critice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru desfășurarea activităților integrate aferente emiterii și transmiterii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea modalităţii de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice cu statut special vacante/temporar vacante de inspector de muncă şi inspector social din cadrul instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi a Legii învăţământului superior nr. 199/2023

6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii siguranţei rutiere

7.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

8.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului și stocării geologice a dioxidului de carbon

9.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri temporare referitoare la salarizarea grefierilor şi a altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de instruire propriu şi a personalului de instruire colaborator din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Giurgiu (România)-Ruse(republica Bulgaria) II, în regim de bac, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne (PRIMĂ LECTURĂ)

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru două imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, ca urmare a reevaluării, comasarea acestora într-un singur imobil cu număr M.F. 35328, precum şi trecerea unor construcţii din imobilul rezultat în urma comasării din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, precum și a unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 573/1998 privind organizarea si funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2023 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 914/2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a Centrului Naţional de Management al Apei Grele, precum şi a unor măsuri necesare pentru asigurarea securităţii obiectivului

10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea transferului acţiunilor deţinute de Statul Român la Societatea Radioactiv Mineral Măgurele S.A. de la Ministerul Energiei la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2024, către Forumul privind Administrarea Fiscală, în vederea participării la formatele de lucru din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind includerea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului, actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Jilava şi trecerea acestora în domeniul public al Judeţului Ilfov

15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"

17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea calităţii de cult a Asociaţiei Religioase ,,Adunările lui Dumnezeu din România"

18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1182/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Anti-Doping

19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 688/2017

21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentruaprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou - bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu"

25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr.1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive

IV.    ANALIZE


1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea articolului XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

3.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

4.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României

5.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1313/2021 privind înființarea Centrului Național de Coordonare și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuții unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuții unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

6.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare

7.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

8.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

9.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006

10.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice

11.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

12.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind unele măsuri organizatorice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
13.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice

14.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

15.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional şi a Hotărârii Guvernului nr. 34 din 2 ianuarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor

16.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare

17.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

18.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

19.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiel

20.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

21.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind suplimentarea bugetului Ministerului Economie, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2024 cu suma de 91.104 mii lei, credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024

22.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni

23.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

24.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, republicată şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

25.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare

26.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

27.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea rețelei naționale de ghișee unice de eficiență energetică în scopul oferirii serviciilor de informare, consiliere tehnică și sprijin în domeniul eficienței energetice și a producției de energie din surse regenerabile pentru consumatori și prosumatori

28.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

29.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

30.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

31.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor instituţii aflate în subordinea acestuia

32.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

33.    ANALIZA referitoare la PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

V.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna iunie 2024 la titlul 71 "Active nefinanciare" pentru Ministerul Public

2.    MEMORANDUM cu tema: Ghidul digitalizării - Repere informative ale transformării digitale a serviciilor publice

3.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna iulie 2024

4.    MEMORANDUM cu tema: .Desemnarea celor patru organe de specialitate ale administraţiei publice centrale - Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - care săfacă obiectul realizării Ţintei 403 din PlanulNaţional de Redresare şi Rezilienţă, respectiv să implementeze bugetarea pe programe pentru anul bugetar 2024

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor măsuri în vederea utilizării sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ pentru gestionarea asistenţei financiare prin programe naţionale şi europene, altele decât cele finanţate în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene în perioada de programare 2021-2027


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9681
Diferența 0.0026
Zi precendentă 4.9655
USD
Azi 4.5404
Diferența -0.0151
Zi precendentă 4.5555
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 18-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9681 RON
USD flag1 USD = 4.5404 RON
GBP flag1 GBP = 5.9215 RON
CHF flag1 CHF = 5.1141 RON
AUD flag1 AUD = 3.0655 RON
DKK flag1 DKK = 0.6660 RON
CAD flag1 CAD = 3.3226 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0290 RON
NOK flag1 NOK = 0.4229 RON
SEK flag1 SEK = 0.4316 RON
XAU flag1 XAU = 361.0678 RON
Monede Crypto
1 BTC = 293008.54RON
1 ETH = 15498.11RON
1 LTC = 326.82RON
1 XRP = 2.83RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.81%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18621.520.24%
BET-BK3471.550.36%
BET-FI61117.951.36%
BET-NG1330.250.04%
BET-TR40689.390.24%
BET-TRN39579.750.24%
BET-XT1589.850.32%
BET-XT-TR3421.010.33%
BET-XT-TRN3334.350.33%
BETAeRO1054.35-0.22%
BETPlus2752.070.18%
RTL40949.880.21%

Comunicate de presa

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel