Deciziile zilei la Palatul Victoria. Află detalii despre proiectele adoptate în şedinţa de Guvern

Mihai Ciobanu |
Data actualizării: | Data publicării:

Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 16 noiembrie 2023.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea participării României la Acordul parţial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
Proiectul de lege propune participarea României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023.
La instituirea acestui mecanism, printr-un acord parțial extins, au aderat deja alte 35 de state membre ale Consiliului Europei, precum și Uniunea Europeană, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii.
Acest demers ar demonstra consecvența și coerența țării noastre în planul politicii externe, în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, ar transmite un semnal pozitiv cu privire la angajamentul României în sensul sprijinirii demersurilor de tragere la răspundere a Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei și pentru consecințele acesteia.
Această alăturare la Acordul parțial extins presupune participarea la Conferința Participanților prin reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și, după caz, ai altor instituții competente. Totodată, România va achita o contribuție anuală la bugetul destinat implementării Acordului parțial extins, a cărei valoare este comunicată anual de Secretariatul General al Consiliului Europei. Conform notificării transmise de Consiliul Europei, contribuția anuală a României pentru anul 2023 este de 6052,73 euro, sumă care trebuie plătită până la 26 martie 2024. Echivalentul în lei al contribuției date de România, conform proiectului de lege aprobat de Guvern, se va aloca anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, care va asigura plata contribuției.
Acordurile parțial extinse nu sunt tratate internaționale, ci o formă de cooperare cu buget și modalități de lucru proprii, care prezintă o serie de avantaje operaționale, fiind flexibilă din punct de vedere al organizării structurilor și procedurilor.

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare şi semnat de România la Bruxelles, în data de 19 februarie 2013
Ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete este importantă îndeosebi pentru mediul de afaceri.
Astfel, România participă la un sistem de brevete care implică o reducere semnificativă a taxelor de brevetare la nivel european și asigură protecția drepturilor rezultate din brevet în cadrul noului sistem jurisdicțional.  
Avantajele pentru mediul de afaceri:

Este eliberat un brevet european cu efect unitar, care va acoperi teritoriul tuturor statelor membre (nu mai e necesar să se solicite protecție pentru fiecare stat membru în parte, separat)Când se încalcă un brevet european pe teritoriul mai multor state membre, acțiune se depune la una dintre diviziile curții unice în materie de brevete (nu se mai depune acțiune în fiecare stat membru separat)

Sunt importante beneficii economice pentru România: promovarea inovației naționale (în special de către întreprinderile mici și mijlocii, institutele de cercetare și universitățile Românești), o protecție sporită prin brevetul european pentru investitorii români, condiții pentru dezvoltarea cadrului inovării în România, facilitarea comerțului.
Conform celor mai recente date statistice, în anul 2021, pe teritoriul României erau în vigoare 25.346 de brevete europene.
Instituțiile responsabile pentru monitorizarea implementării acordului sunt Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Justiției, care asigură și contribuțiile financiare din partea României. Contribuția fiecărui stat se calculează în funcție de numărul de brevete europene care produc efecte pe teritoriul respectivului stat, precum și a numărului d cauze privind aceste brevete în cei trei ani care preced intrarea in vigoare a acordului.
Acordul instituie un nou sistem jurisdicțional specializat – o Curte unică în materia brevetelor europene, comună tuturor statelor contractante, alcătuită dintr-un Tribunal de Primă Instanță, o Curte de apel și o grefă comună.  
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei nr.190/2019 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind eliminarea violenţei şi a hărţuirii în lumea muncii, adoptată la Geneva la 21 iunie 2019
Scopul actului normativ este prevenirea și eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Conceptul de „violență și hărțuire” acoperă, printre altele, abuzul fizic, abuzul verbal, hărțuirea și mobbingul, hărțuirea sexuală, amenințările și urmărirea/supravegherea. Ratificarea convenției OIM aduce mai multă claritate în legislația națională. Unele dintre fapte devin infracțiuni prin raportarea la legislația penală, civilă sau contravențională, după caz.
Actul normativ extinde noțiunea de „loc de muncă” astfel încât sunt considerate acte de hărțuire și cele care sunt produse în delegații, team-building-uri, orice spații publice sau private care au legătură cu locul de muncă.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bitly.ws/32uMJ


II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art. 21 al Legii nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
Actul normativ a fost adoptat.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
Executivul a aprobat modificarea și completarea, prin ordonanță de urgență, a unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile, fiind astfel clarificate aspecte de care depinde închiderea la termen a programelor aferente cadrului financiar 2014-2020, astfel încât să fie îndepliniți indicatorii de program și să se maximizeze absorbția fondurilor europene în valoare de peste 51 miliarde de euro pe care România le are la dispoziție prin aceste programe.
Măsurile adoptate vor permite României să închidă exercițiul financiar 2014-2020 cu o rată de absorbție de cel puțin 98%.
De asemenea, o modificare importantă aprobată vizează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 și vine în sprijinul persoanelor vulnerabile care beneficiază de compensarea temporară a facturilor la energie indiferent de tipul sursei de energie, măsură finanțată parțial din fonduri externe nerambursabile. Guvernul a decis să extindă până la 31 martie 2024 termenul până la care poate fi utilizat acest sprijin temporar aferent anului 2023, astfel încât beneficiarii acestei măsuri să facă față costurilor la energie și în această iarnă.

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
Guvernul asigură condițiile necesare pentru obținerea de finanțare europeană pentru un număr cât mai mare de companii din domeniile agricultură și industria alimentară din schema de ajutor de stat sub formă de grant pentru capital de lucru.
Mecanismul european de finanțare sprijină firmele afectate de situația COVID-19 și de războiul din Ucraina prin acordarea de fonduri pentru capital de lucru.
Prin Ordonanța de Urgență aprobată astăzi de Guvern, se prelungește termenul inițial de 180 de zile de la virarea grantului în contul beneficiarilor până la 24 noiembrie, inclusiv, termenul până la care beneficiarii schemei de ajutor de stat pot depune unele documente.
Astfel, Guvernul vine în sprijinul antreprenorilor români care au investit, cu încredere și curaj, în economia românească într-o perioadă cu multiple crize și provocări.
Prin această schemă de ajutor de stat au beneficiat de sprijin financiar 3339 de firme care își desfășoară activitatea în România.

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituțiile publice
Actul normativ prevede ca, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, conducătorii autorităților/instituțiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative prin care să stabilească drepturi de natură salarială suplimentare față de cele stabilite în legislația specifică în vigoare.
Astfel, se reglementează și faptul ca instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, nu vor mai putea raporta în categoria arierate eventualele drepturi de natură salarială, stabilite prin acte administrative emise de conducătorii acestora, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare și contribuțiile aferente acestora, sumele respective raportându-se în categoria plăți restante.
Prin actul normativ se va debloca situația existentă în prezent în cazul unor instituții publice, astfel încât să-și poată desfășura în continuare activitatea pentru care au fost create.
Eventualele provizioane înregistrate în contabilitate de instituțiile publice, pentru categoriile de datorii față de personal, reprezentând drepturi de natură salarială, stabilite prin acte administrative emise de conducătorii acestora, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare și contribuțiile aferente acestora, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează.

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților şi a regulamentelor locale de urbanism
Normele metodologice se modifică în sensul adaptării lor caracterului multianual al programului privind finanțarea planurilor urbaniste ale localităților.  
Acest program a fost transformat anul trecut de la unul cu caracter anual la unul multianual, în vederea sprijinirii unităților administrativ-teritoriale prin asigurarea unui cadru predictibil cu privire la derularea programului.
Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va încheia contracte de finanțare multianuale cu consiliile județene, ca beneficiari intermediari, pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate.
Actul normativ prevede reglementări care detaliază modul în care va fi acordată finanțarea prin program, respectiv modul de depunere a cererilor de finanțare, documentele necesare, fluxul operațional etc.
Prin program se finanțează, ca element de noutate, servicii noi şi servicii în continuare privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism şi sunt eligibile spre finanțare toate activitățile de elaborare a planului urbanistic general, de la etapa de inițiere până la avizare şi aprobare, conform prevederilor legislației specifice.
Totodată, sunt reglementate în detaliu criterii de repartizare a fondurilor care vor fi alocate, precum şi modalitatea de acordare a finanțării în cazul în care solicitările de finanțare vor depăși bugetul stabilit prin programul multianual.
De asemenea, se statuează stabilirea unui mecanism clar şi coerent de finanțare printr-o abordare colaborativă multi-nivel: central, județean local.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice
Actul normativ a fost adoptat.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului, Lucrărilor Publice și Administrației
Actul normativ a fost adoptat.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2022 şi a Schimbului de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru actualizarea unor prevederi ale Acordului, din 2 martie 2023 şi 7 februarie 2023
Actul normativ actualizează unele prevederi de ordin tehnic ale Acordului între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind asistența pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE.
În baza acestui Acord, BERD va acorda României sprijin pentru proiecte în vederea realizării obiectivelor din cadrul Acordului de Parteneriat 2021-2027, realizarea agendei de reforma structural ale guvernului și valorificării eficiente și complete a resurselor din fondurile UE.
BIRD va sprijini România în domenii precum: orașele verzi, sectorul apei, infrastructura naţional și locală, energie din surse regenerabile și planuri de decarbonizare, termoficare, eficiență energetică, întreprinderi mici și mijlocii, etc.  

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,.Sistemul Național Integrat de Asistență Socială- SNIAS"
Executivul a aprobat investițiile pentru implementarea „Sistemului Național Integrat de Asistență Socială - SNIAS”, necesar pentru digitalizarea domeniului protecției sociale, precum și realizarea sistemului informatic integrat care să asigure interacțiunea online a cetățeanului cu ANPIS și cu instituțiile din subordine.
Dezvoltarea acestui sistem informatic central în cadrul ANPIS va susține reformele pentru asistența socială, va asigura integrarea, corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor, va crește gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la acordarea beneficiilor de asistență socială, precum și gradul de accesibilitate a serviciilor digitale în domeniul muncii și protecției sociale pentru utilizatorii vulnerabili și va duce la eliminarea plăților necuvenite care ulterior trebuie restituite de către beneficiari.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bitly.ws/32uxE

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş şi înscrierea unui bun în domeniul public al statului
Actul normativ a fost adoptat.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2024
Actul normativ a fost adoptat.

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul actualizării denumirii, datelor de identificare, codului de clasificatie si a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Actul normativ a fost adoptat.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea actului constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare - S.A.
România s-a angajat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să operaționalizeze Banca de Investiții și Dezvoltare. Actul de constituire al Băncii a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern.
Misiunea Băncii de Investiții și Dezvoltare – S.A. este de a sprijini proiecte strategice care nu pot găsi finanțare în sistemul bancar obișnuit, iar activitatea sa se va desfășura cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.
Capitalul social al Băncii, subscris, este de 3 miliarde de lei.
Banca va fi administrată în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri și un Directorat format din 3 membri.

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi intrate în proprietatea publică a statului în baza Hotărârii Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", precum şi transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ a fost adoptat.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Focşani - Bacău"
Actul normativ aprobă amplasamentul suplimentar pentru „Autostrada Focșani - Bacău”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe acest amplasament.
În acest sens, a fost aprobată alocarea sumei totale de 12,283 milioane de lei pentru plata despăgubirilor individuale ce se vor acorda proprietarilor sau deținătorii imobilelor proprietate privată ce vor fi expropriate, situate pe raza localităților Bolotești, Garoafa, Movilița, Mărășești, Panciu, Țifești, Vânători, Pufești, din județul Vrancea și Orbeni, Parava, Sascut, Valea Seaca, Adjud, Păunești, Ruginești, Cleja, Faraoani, Nicolae Bălcescu și Răcăciuni, din județul Bacău.
Suma aferentă despăgubirilor se alocă din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru 1.227 de imobile, având suprafața totală de 4.102.677 mp.
De asemenea, potrivit hotărârii, a fost aprobată lista imobilelor proprietate publică a statului, și precum și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Focșani – Bacău”.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul proprietate publică a statului, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)" din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Metrorex S.A.
Actul normativ a fost aprobat.

13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum expres Arad-Oradea", judeţele Arad şi Bihor
Actul normativ reaprobă indicatorii tehnico-economici ai drumului expres care va fi construit între localitățile Arad și Oradea.
Drumul expres Arad-Oradea va avea o lungime de 120 de kilometri. În cadrul proiectului este prevăzut, suplimentar față de varianta inițială a proiectului, realizarea unui drum cu o lungime de 10 kilometri din zona municipiului Salonta spre granița cu Ungaria, care cuprinde și amenajarea unui punct de trecere a frontierei.
Valoarea totală a investiției este de 11,72 miliarde lei și se va realiza din fonduri externe nerambursabile. Durata de execuție a proiectului este de doi ani.   
Construirea acestui drum reprezintă o prioritate în Master Planul General de Transport și va contribui la ameliorarea mobilității populației prin reducerea timpului de deplasare între cele două localități și reducerea riscului de accidente. Pe lângă beneficiile economice pe care le va genera, acest proiect va oferi locuri de muncă unui număr de circa 1.000 de persoane pe perioada execuției.

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 958/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ a fost adoptat.

15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ a fost adoptat.

16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ a fost adoptat.

17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Actul normativ a fost aprobat.

18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității - Codul Român al Sustenabilității
Prin acest act normativ se aprobă Metodologia pentru raportarea durabilității – Codul Român al Sustenabilității (Metodologia CRS).
Elaborarea și operaționalizarea Codului Român al Sustenabilității are drept scop  creșterea numărului entităților care publică declarații nefinanciare sau rapoarte de sustenabilitate. De asemenea, asigură transparența, consecvența și comparabilitatea informațiilor nefinanciare, cu privire la sustenabilitate.
Actul normativ adoptat prevede raportarea durabilității, în mod voluntar, de către:

entitățile cu peste 500 de salariați,entitățile cu peste 250 de salariați (ce urmează să intre sub incidența Directivei europene CSRD pentru anul financiar2025)orice entitate care dorește să publice informații referitoare la activitățile în domeniul sustenabilității.

Metodologia CRS simplifică raportarea, astfel încât raportul poate fi descărcat și depus ca declarație nefinanciară conform reglementărilor în vigoare sau publicat pe site-ul entității ca raport de sustenabilitate.
Informații suplimentare: Codul Român al Sustenabilității și platforma de raportare au fost realizate în cadrul proiectului „România Durabilă”, coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Companiile au contribuit activ la finalizarea Codului fiind implicate în multiple runde de consultare. De asemenea, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a oferit reprezentanților mediului de business o serie de sesiuni de instruire pentru raportare pe sustenabilitate.

19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România"
Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România va fi amenajat în București, cu sprijinul Guvernului, în scopul promovării istoriei, a culturii și a tradițiilor comunităților evreiești din țara noastră. Acest obiectiv asumat de statul român în acord cu Federația Comunităților Evreiești din România va contribui la înțelegerea a ceea ce înseamnă diversitatea și multiculturalitatea, combaterea discriminării, xenofobiei și antisemitismului.
Prin Hotărârea de astăzi sunt aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului, o investiție de peste 268 de milioane de lei estimată să se realizeze pe parcursul a trei ani. O parte importantă a fondurilor necesare, respectiv 87,8 milioane lei va fi asigurată prin PNRR, iar diferența de circa 180 de milioane de lei vor fi asigurate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
SGG, prin Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit hotărârii.
Viitorul Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România va fi situat în clădirea Banloc-Goodrich, situată pe Calea Victoriei nr.218, sector 1, București. Clădirea este veche și va fi modernizată și reconfigurată pentru a îndeplini funcțiunile unui muzeu modern.

20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov (UM 0596 Bucureşti)
Actul normativ a fost adoptat.

21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. MF 168299, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, în vederea implementării obiectivului de investiţii ,,D.A.N.U.B.E. - Reţea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa, prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de posturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime – Port Giurgiu" - Cod SMIS 140007
Actul normativ a fost adoptat.

22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat" al Judeţului Timiş, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Eremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi
Actul normativ a fost adoptat.

23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor de identificare ale imobilului cu nr. MF 155277, ca urmare a schimbării unitătii de administrare între structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne si a reevaluării
Actul normativ a fost adoptat.

24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui
Actul normativ a fost adoptat.

25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Mehedinţi, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Actul normativ a fost adoptat.

26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Actul normativ a fost adoptat.

27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Marian Preda în funcția de subprefectul al Municipiului București
Actul normativ a fost adoptat.

28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unei părţi din imobilul 2252 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost adoptat.

29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii
Actul normativ a fost adoptat.

30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
Prin Hotărârea aprobată de Guvern se prelungește cu un an, până la sfârșitul anului 2024, termenul de finalizare și punere în funcțiune a patru proiecte de investiții finanțate nerambursabil din fondurile Planului național de investiții.
Este vorba despre investiții realizate de Ministerul Energiei în colaborare cu Complexul Energetic Oltenia, Societatea OMV Petrom S.A și SNGN Romgaz S.A pentru creșterea capacității de producere a energiei electrice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producției de energie electrică din România.
Cele patru proiecte sunt:

Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7, pe lignit – Sucursala Electrocentrale Ișalnița - Valoarea finanțării nerambursabile este de circa 33,5 milioane leiReabilitarea și modernizarea blocului nr. 4, de 330MW, pe lignit –Valoarea finanțării nerambursabile: 61,3 milioane de lei. Ciclu combinat cu turbină pe gaz – CECC Brazi - Valoarea finanțării nerambursabile este de 408,5 milioane de lei Ciclu combinat cu turbine pe gaz- Iernut - Valoarea finanțării nerambursabile este de 320,9 milioane lei.

În prezent, trei din cele patru investiții au fost finalizate și puse în funcțiune, respectiv investițiile de la Rovinari și Ișalnița ale Complexului Energetic Oltenia S.A. și investiția de la Brazi a beneficiarului OMV Petrom S.A., iar o investiție este în curs de derulare, respectiv investiția de la Iernut a beneficiarului SNGN Romgaz S.A.
Ca urmare a prelungirii termenului de finalizare se modifică și perioada de eligibilitate a cheltuielilor, durata contractelor de finanțare și termenul de rambursare a cheltuielilor.

31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Actul normativ a fost adoptat.

32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F.152761, a unor construcţii care se dau în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, actualizarea datelor tehnice, adresei şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 152760 şi actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei şi valorilor de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 152761, precum şi trecerea acestora din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Direcţiei Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov
Actul normativ a fost adoptat.

33.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului București, precum și cu privire la modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost adoptat.

34.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2023
Actul normativ a fost adoptat.


IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării plafoanelor maxime de plată aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2023 şi încheierii de angajamente legale necesare decontării cheltuielilor, instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Memorandumul prevede majorarea limitelor de plată, prevăzute prin OUG 90/2023, necesare decontării facturilor pentru lunile noiembrie și decembrie 2023, aferente contractelor de asistență și reprezentare juridică din dosarele de arbitraj internațional, până la concurența sumelor aprobate de aproximativ 21 milioane lei/lunar. De asemenea, se aprobă încheierea de angajamente legale de 48.000 lei, necesare contractării experților judiciari ca urmare a dispozițiilor instanțelor de judecată.
În cadrul Ministerului Finanțelor, unde sunt administrate dosare de arbitraj internațional, se derulează în prezent 16 contracte juridice specifice arbitrajelor internaționale. Urmare a complexității sporite a cauzelor arbitrale, reprezentarea României este asigurată și externalizată  unor asocieri avocațiale constituite din case avocatură cu o probitate profesională de notorietate națională și internațională în domeniul arbitrajului internațional. Aceste dosare de arbitraj internațional pot genera prejudicii semnificative – de circa 1,5 miliarde euro și 7,9 miliarde dolari -, și pot afecta imaginea statului român în domeniul investițional.

2.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca lnternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO)
Memorandumul propune ca Ministerul de Finanțe să demareze formalitățile pentru contractarea unui împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO). România este o țară cu mare vulnerabilitate la producerea dezastrelor naturale și tehnologice, potrivit raportului Ro-Risk, iar BIRD și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini țara noastră prin acordarea unui astfel de împrumut.
Acest tip de împrumut permite împrumutatului acces imediat la lichiditate, în cazul producerii unui dezastru, perioada de tragere este de 3 ani și poate fi reînnoită de alte 4 ori, dar nu mai mult de 15 ani în total, și are caracter de revolving, în sensul că, la cererea împrumutatului, sumele care sunt rambursate pot redeveni disponibile pentru tragere, cu condiția ca împrumutul să fie în perioada de tragere (suma nu este prevăzută în acest memorandum).
România a mai încheiat cu BIRD astfel de împrumut în anul 2018, în valoare de 400 de milioane de euro, care a fost tras în integralitate în perioada februarie – martie 2020, în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19.

3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru continuarea parteneriatului strategic în domeniul aeronauticii stabilit prin Memorandumul de Înţelegere semnat de Guvernul României şi EADS NV la data de 24.08.2009
Prin acest memorandum, este mandatat Ministerul Economiei să continue parteneriatul strategic în domeniul aeronauticii cu compania Premium Aerotech, companie care dorește să extindă producția de componente de aviație la fabrica de la IAR Ghimbav.
În baza acestui memorandum, se stabilesc condițiile în care se va realiza transferul și dreptul de folosință asupra unui imobil teren cu o suprafață de 10 hectare, aflat în proprietatea IAR SA, companiei Premium Aerotech.

4.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale până la sfârşitul anului 2023 pentru Ministerul Apărării Naţionale
Actul normativ a fost adoptat.

5.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitei de credite de angajament și credite bugetare pe luna noiembrie 2023, pentru bugetul Ministerului Culturii
Actul normativ a fost adoptat.

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale și depășirea limitei de plăți pe luna noiembrie 2023
Actul normativ a fost adoptat.

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitelor de plăți stabilite în baza art. II alin. (2) din OUG nr. 90/2023 pentru Programul național de construcții de interes public sau social, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001
Actul normativ a fost adoptat.

8.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna noiembrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului
Actul normativ a fost adoptat.

9.    MEMORANDUM cu tema: Exceptarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A., a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ,,C.F.R. Călători" S.A., a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă .,C.F.R. Marfă" S.A. şi a Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex" S.A. de la prevederile art. XL şi XLI ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
Actul normativ a fost adoptat.

10.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate pe titluri de cheltuieli pentru Cheltuieli curente, Titlul II Bunuri și servicii și Titlul XV Active nefinanciare, pentru luna Noiembrie 2023, fără modificarea limitelor totale aprobate
Actul normativ a fost adoptat.

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9708
Diferența 0.0031
Zi precendentă 4.9677
USD
Azi 4.6131
Diferența 0.0072
Zi precendentă 4.6059
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 11-12-2023
EUR flag1 EUR = 4.9708 RON
USD flag1 USD = 4.6131 RON
GBP flag1 GBP = 5.7989 RON
CHF flag1 CHF = 5.2443 RON
AUD flag1 AUD = 3.0265 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3932 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0315 RON
NOK flag1 NOK = 0.4220 RON
SEK flag1 SEK = 0.4411 RON
XAU flag1 XAU = 295.6592 RON
Monede Crypto
1 BTC = 187336.38RON
1 ETH = 10037.60RON
1 LTC = 330.85RON
1 XRP = 2.81RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.24%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.37%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 15079.01 0.30%
BET-BK 2839.38 0.37%
BET-FI 57784.07 0.58%
BET-NG 1109.34 0.55%
BET-TR 31134.37 0.30%
BET-TRN 30429.16 0.30%
BET-XT 1299.75 0.31%
BET-XT-TR 2653.35 0.31%
BET-XT-TRN 2597.56 0.31%
BETAeRO 977.02 0.30%
BETPlus 2236.25 0.24%
RTL 33501.58 0.29%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1