Ce s-a decis în şedinţa de Guvern de joi, 27 iulie. Detalii despre cele mai importante hotărâri

DCBusiness Team |
Data publicării:

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 27 iulie 2023.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înființarea Registrului Național de Cancer (PRIMĂ LECTURĂ)
Executivul a discutat, în primă lectură, proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea Registrului Național de Cancer, care reprezintă un sistem informatic de înregistrare nominală a cazurilor noi de cancer diagnosticate, pe baze populaționale.
Astfel, se propune înființarea Registrului Naţional de Cancer pentru colectarea informațiilor privind toate tipurile de cancer în vederea monitorizării incidenței cancerului la nivel național, evaluarea și controlul impactului bolii și fundamentarea politicilor de sănătate publică.
Prin acest proiect de act normativ se impune obligativitatea tuturor furnizorilor de servicii medicale de diagnostic și tratament, publici și privați, care diagnostichează și/sau tratează cazuri oncologice, precum a Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și a Municipiului București de a înregistra datele privind tumorile primare nou diagnosticate, cu respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform GDPR. Nerespectarea obligativității raportării datelor bolnavilor diagnosticați cu cancer constituie contravenție, în acest sens fiind prevăzute sancțiuni.
Metodologiile de raportare, circuitul informațional, modul de constituire, organizare și funcționarea a RNC se vor elabora și adopta prin Ordin al ministrului sănătății, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei propuneri de hotărâre.
Fondurile necesare dezvoltării, operaționalizării și gestionării aplicației informatice de înregistrare nominală a datelor bolnavilor diagnosticați cu cancer se asigură prin bugetul Ministerului Sănătății, din sume alocate în baza Planului Național de Redresare și Reziliență.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modalitatea de implementare a unor măsuri cuprinse în Planul național de prevenire și combatere a cancerului din Romania aprobat prin Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul de act normativ, discutat în primă lectură de Executiv, propune reglementarea modalității de implementare a unor măsuri prevăzute în Planul național de prevenire și combatere a cancerului în Romania, măsuri care se referă în principal la:
Ø reglementarea implementării unui mecanism de finanțare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății prin transferuri către bugetul FNUASS, pentru asigurarea serviciilor medicale necesare în vederea diagnosticului de cancer pentru persoanele care nu beneficiază de asigurare socială de sănătate;
Ø elaborarea și aprobarea mai multor acte normative subsecvente în vederea standardizării și uniformizării practicii medicale în sistemul de sănătate pentru organizarea rețelei de profil oncologic din România pe diverse paliere de îngrijiri, cu accent pe abordarea multidisciplinară și integrată a cancerului, după cum urmează:
- Planul de acțiune pentru definirea și organizarea rețelei de centre integrate de diagnostic și tratament al cazurilor de oncologie pediatrică
- Planul Național de îngrijiri paliative
- Criteriile de clasificare și ierarhizare a unităților sanitare
- Standardele de certificare a calității serviciilor de diagnostic al cancerului
- Tipurile de servicii de consiliere a pacientului oncologic din punct de vedere psihologic
- Metodologiile de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul colorectal, cancerul bronhopulmonar și cancerul de prostate
- Planurile de screening pentru cancer
- Actualizarea curriculei de pregătire pentru specialitățile medicale implicate
- Traseul pacientului, ghidul de intervenție integrată, formularele standardizate de raportare, setul de recomandări pentru diagnosticul fiecărui tip de cancer.

II. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995
Proiectul de lege a fost aprobat.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi
Actul normativ aprobat prevede majorarea, în două etape, a valorii tichetului de masă de la 30 de lei la 35 de lei, începând cu data de 1 august 2023, respectiv 40 de lei din 1 ianuarie 2024.
Totodată, prin derogare de la art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, nivelul nominal al tichetului de masă, de până la 40 lei/tichet/zi, se va aplica și în primele două luni ale semestrului II ale anului 2024, respectiv august 2024 și septembrie 2024.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/PiMv

IV. ORDONANȚE


1. ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului
Prin actul normativ aprobat se modifică art. 942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unei noi categorii de profesioniști în domeniul sănătății, respectiv fizicienii medicali, care reprezintă o categorie de personal specializat cu studii superioare indispensabilă activităților medicale care utilizează radiațiile ionizate pentru procedurile de diagnostic și tratament: radioterapie, medicina nucleară și imagistică medicală.
Includerea acestei categorii de specialiști în categoria profesioniștilor din sistemul de sănătate va permite dezvoltarea programelor de formare și instruire adaptate complexității tehnologiilor medicale, nevoilor de asigurare a calității și siguranței serviciilor medicale pe care le implică  procedurile medicale de diagnostic și tratament care utilizează radiații ionizante.
Modificările aduse Legii nr. 293/2002 pentru prevenirea și combaterea cancerului vizează clarificarea surselor de finanțare pentru serviciile de diagnostic și tratament.
Declarațiile ministrului Sănătății, la finalul ședinței de guvern: http://bitly.ws/Pk69
Prezentări, în format PowerPoint, privind implementarea Planului Național de Control al Cancerului (PNCC): http://bitly.ws/Pkat; Principii de evoluție și implementare a PNCC:  http://bitly.ws/Pkba; Servicii noi pentru pacienții diagnosticați cu cancer: http://bitly.ws/Pkbv.

2. ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Se operaționalizează o finanțare din fonduri europene în valoare de 400 de milioane de euro pentru acoperirea/decontarea cheltuielilor făcute de statul român în efortul de a sprijini cetățenii ucraineni refugiați în România.
Astfel, Guvernul a aprobat suplimentarea alocării financiare care poate fi decontată pe bază de cost unitar din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 cu 400 milioane euro (1.985.520 mii lei) contribuție UE. Astfel, impactul bugetar asupra bugetului de stat este semnificativ redus. Suplimentarea este efectuată pe baza economiilor estimate la nivelul proiectelor finalizate și/sau care se află în derulare la nivelul Programului Operaţional Capital Uman. Ordonanța aprobată de completează în acest sens OUG nr. 113/2022.
De asemenea, prin modificarea și completarea OUG nr. 166/2022, a fost introdusă o nouă sursă de finanțare, respectiv Programul operaţional «Capacitate administrativă» pentru perioada de programare 2014-2020.
Din această sumă, Ministerul Afacerilor Interne va beneficia de finanțare în valoare de 118.427.000 euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 100 de milioane de euro. Cheltuielile se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operaţional şi încheierea contractului de finanţare între MIPE şi MAI.
 
V. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
Actul normativ vizează adoptarea măsurilor necesare privind organizarea, funcționarea și finanțarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
Astfel, se înființează Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.
Agenția este înființată conform principiilor guvernanței corporative în rândul companiilor de stat şi este parte dintr-un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
Instituția nou înființată are rolul de a elabora și de a propune Guvernului proiectul de lege privind politica de proprietate a statului, de a coordona și monitoriza implementarea acțiunilor și politicilor de guvernanță corporativă la nivelul autorităților publice tutelare, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice are
responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă
pentru aprobarea numirii membrilor consiliului de administrație, monitorizează, evaluează, controlează și publică raportarea periodică a indicatorilor de performanță și aplică sancțiuni pentru întreprinderile de stat care nu respectă indicatorii-cheie de performanță.
Pentru atingerea obiectivelor AMEPIP, principalul instrument de lucru va fi un tablou de bord de monitorizare a performanțelor întreprinderilor publice prin intermediul căruia vor fi urmăriți indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari și cei cheie.
Conducerea Agenției va fi asigurată de către un președinte, ajutat în activitatea sa de doi
Vicepreședinți, asimilați funcției de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat. Mandatul lor este de patru ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru o singură dată. Numirea acestora se realizează prin Decizie a Prim-ministrului, la propunerea Secretarului general al Guvernului, în urma unei proceduri transparente de selecție, prevăzute în HG.
Evaluarea managementului AMEPIP se realizează la fiecare doi ani, printr-un audit extern independent. Selectarea entității care urmează să realizeze auditul se va efectua de către Secretariatul General al Guvernului, în conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor publice.
Prin măsurile propuse se urmărește asigurarea unui management performant și profesionist al AMEPIP, care să corespundă standardelor OCDE în materie de guvernanță corporativă, precum și cerințelor din Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021 (CID).

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Prin aceste norme metodologice se aprobă un cadru normativ unitar în ceea ce priveşte:
Ø stabilirea procedurii privind numirile finale ale membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, a criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post în consiliul de administraţie, a clasamentului acestora;
Ø stabilirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile privitoare la remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere al întreprinderii publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
Ø regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptare şi a declarației de intenție, precum şi elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice;
Ø detalieri în ceea ce priveşte rolul Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în monitorizarea şi evaluarea performanțelor întreprinderilor publice;
Ø stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
Totodată, actul normativ prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 722/2016.
Prin aceste măsuri se pun în acord reglementările naționale în materie de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice cu principiile Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OCDE), precum și în vederea îndeplinirii unui jalon fundamental prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență al României, respectiv jalonul 439 „Intrarea în vigoare a legislației actualizate privind companiile de stat”.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiții "Conductă de transport gaze naturale Segarcea - Băileşti- Pleniţa - Calafat (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică şi fibră optică)" ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale
Hotărârea de guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Hotărârea de guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, în suprafață totală de 5704 mp, trecute în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție ,,Amenajare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2022 pentru aprobarea Programului naţional de acțiune privind implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ,,Varianta de ocolire Craiova Sud", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1233/2011
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ– teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea”, Subsecțiunea 3A2 ”Nădășelu – Mihăiești km 8 + 700 – km 25 + 500” și Subsecțiunea 3B1 ”Mihăiești - Zimbor km 0 + 000 – km 13 + 260”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, a Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului naţional de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului naţional de dotare cu unități mobile de terapie intensivă neonatală şi a Programului naţional de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
O decizie importantă pentru îmbunătățirea accesului populației la asistență medicală primară a fost luată în ședința de guvern de astăzi, pentru dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, în cadrul țintelor asumate în acest sens și prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Astfel, au fost aprobate, prin Hotărâre de Guvern, programele naționale de dotare cu ambulanțe de terapie intensivă pentru nou-născuți și cu unități mobile de screening pentru cancer, precum și programele naționale pentru dotarea cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie, a cabinetelor de planificare familială și a centrelor comunitare integrate – măsuri care vor putea fi implementate imediat după publicarea Hotărârii de Guvern.
Bugetul acestor programe este de aproximativ 160 de milioane de euro, fonduri nerambursabile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Prin implementarea acestor programe, asigurăm reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete sau asocieri de cabinete ale medicilor de familie, cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici.
Distribuția acestor investiții la nivel teritorial a fost astfel gândită încât să răspundă profilului stării de sănătate a populației, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic, inclusiv zonele defavorizate, pentru a îmbunătăți gradul de acoperire a serviciilor de asistență medicală primară inclusiv în comunitățile unde aceste servicii sunt deficitare la ora actuală.
De asemenea, pot fi achiziționate echipamente și/sau dotări necesare pentru 119 cabinete de planificare familială, echipamente și/sau dotări necesare pentru 200 centre comunitare integrate, precum și 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală pentru asigurarea transportului medicalizat de înaltă calitate pentru pacienții nou-născuți aflați în stare critică. Acestea vor fi repartizate pe regiuni către unităţi sanitare spitaliceşti nivel 3, spitale de pediatrie, spitale aflate în subordinea Academiei Române ce au în componență clinici universitare coordonatoare de rezidențiat neonatologie sau secții de neonatologie cu personal medical ce deține experiența în transportul pacientului critic neonatal.
Hotărârea de Guvern mai prevede achiziționarea a 10 unități mobile de screening pentru cancer, care vor fi repartizate centrelor regionale care derulează în acest moment activități de screening cervical și care au deja expertiză în astfel de activități, în vederea  diagnosticării precoce a cancerului cervical și mamar.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
Actul normativ creează cadrul legal adecvat implementării unui nou subprogram în cadrul Programului naţional de oncologie, respectiv Subprogramul naţional de testare genetică.
Totodată, se creează cadrul legal adecvat implementării unui nou obiectiv în cadrul Programului naţional de ortopedie, pentru asigurarea cheltuielilor cu materiale sanitare necesare realizării acestei intervenții complexe (corectarea inegalităţilor şi diformităţilor membrelor).
Prin actul normativ se revizuiesc denumirile a două subprograme (Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi şi Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi) din cadrul Programului Național de oncologie,
De asemenea, se vor extinde serviciile pentru diagnosticul iniţial şi de certitudine al serviciilor pentru diagnosticul genetic al sindroamelor mielodisplazice, limfoamelor maligne, mielomului multiplu, sindroamelor mieloproliferative cronice, sindroamelor limfoproliferative cronice şi serviciilor pentru diagnosticul genetic al afecțiunilor: rabdomiosarcom, tumori ale sistemului nervos central și retinoblastom
Actul normativ introduce excepția decontării serviciilor de radioterapie în secția de radioterapie, pentru a evita o dublă decontare a salariilor.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale şi/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2023
Actul normativ aprobă nivelul cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale de schimb de organe, în anul 2023, în cuantum de 1.000 euro. Echivalentul în lei a cotizației se suportă din bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru anul 2023, prin Agenția Națională de Transplant.
Prin plata acestei cotizații, România își păstrează statutul de membru în Asociația FOEDUS – European Organ Exchange.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizațiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2023
Prin acest act normativ, se aprobă nivelul cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, aferentă anului 2023, în valoare totală de 17.128 euro.
Romania își menține astfel acreditarea la Federația Europeană de Immunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, respectiv: Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Clinic Fundeni; Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Laboratorul clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.
Totodată, își păstrează statutul de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, denumit în continuare GESTM (EBMT).

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilelor situate în șoseaua Sărăriei nr. 17, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu" din Iași
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului situat în municipiul Craiova, strada Tabaci nr. 1, județul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Hotărârea de guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea ,,Ștefan cel Mare" din Suceava, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanțate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a celei de-a 58-a Reuniuni plenare a Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului (EPRA), în perioada 18-20 octombrie 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Bistrița" al județului Bistrița-Năsăud (comuna Teaca)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului corespunzătoare imobilului cu nr. MF 101102, ca urmare a preluării patrimoniului de către Agenția Națională Antidrog, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unității de administrare între structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția Asigurare Logistică Integrată
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ,,Bistriţa" al judeţului Bistriţa-Năsăud (comuna Petru Rareş)
Hotărârea de guvern a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Județului Vaslui a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea a două imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Hopincă Rareș în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Urdea Gheorghe-Bogdan din funcția de subprefect al județului Hunedoara
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea de guvern a fost aprobată.

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Chiscani, judeţul Brăila
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei municipiului Marghita, judeţul Bihor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale
La propunerea Ministerului Culturii, Executivul a adoptat Hotărârea privind organizarea și funcționarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, al doilea act normativ necesar pentru repornirea schemei de ajutor de stat pentru susținerea industriei cinematografice instituită prin H.G. nr. 421/2018.
Prin această măsură va fi repornit programul de finanțare pentru a sprijini și dezvolta industria cinematografică națională, precum și de a promova patrimoniul cultural și talentul cineaștilor atât în țară, cât și în străinătate.
Finanţarea schemelor de ajutor de stat şi a altor programe de finanţare gestionate de Oficiu se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în limitele
creditelor bugetare şi de angajament aprobate sau din veniturile proprii.
Comunicatul Ministerului Culturii: http://bitly.ws/PjAf

VI. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prognozelor pentru anii 2023 şi 2024 cu privire la contribuția UE aferentă perioadelor de programare financiară 2014-2020 şi 2021-2027
Prin acest act normativ, se aprobă prognozele privind plățile pe care România le va transmite la CE în anii 2023 şi 2024, așa cum au fost asumate de către fiecare minister.
Astfel, valoarea contribuției Uniunii Europene din aplicațiile de plată care vor fi înaintate Comisiei până la sfârșitul anului 2023 este de aproximativ 4,8 miliarde euro pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv de aproximativ 0,046 miliarde euro pentru perioada de programare 2021-2027.
Direcția Generală Buget din cadrul Comisiei Europene (CE) a solicitat autorităților române transmiterea acestor prognoze până la data de 31 iulie 2023.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9704
Diferența -0.0025
Zi precendentă 4.9729
USD
Azi 4.585
Diferența 0.0101
Zi precendentă 4.5749
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 25-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9704 RON
USD flag1 USD = 4.5850 RON
GBP flag1 GBP = 5.9171 RON
CHF flag1 CHF = 5.1659 RON
AUD flag1 AUD = 3.0257 RON
DKK flag1 DKK = 0.6662 RON
CAD flag1 CAD = 3.3250 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0297 RON
NOK flag1 NOK = 0.4145 RON
SEK flag1 SEK = 0.4247 RON
XAU flag1 XAU = 355.8616 RON
Monede Crypto
1 BTC = 295469.23RON
1 ETH = 14598.46RON
1 LTC = 317.42RON
1 XRP = 2.80RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.80%
6 luni: 5.86%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18631.62-0.45%
BET-BK3460.32-0.48%
BET-FI60656.610.32%
BET-NG1331.41-0.26%
BET-TR40707.34-0.45%
BET-TRN39597.53-0.45%
BET-XT1589.04-0.40%
BET-XT-TR3418.98-0.40%
BET-XT-TRN3332.39-0.40%
BETAeRO1051.11-0.58%
BETPlus2752.71-0.46%
RTL40953.48-0.49%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel