Ce s-a decis în şedinţa de Guvern. Află detalii despre cele mai importante proiecte

DCBusiness Team |
Data publicării:

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 20 septembrie 2023.

I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (PRIMĂ LECTURĂ)
Măsurile, analizate în primă lectură de Executiv, vizează consolidarea fiscal-bugetară printr-o mai bună gestionare a veniturilor publice, utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi reducere a cheltuielilor în sectorul bugetar.
Detalii aici: https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-marcel-ciolacu-la-inceputul-edintei-de-guvern1695226931
https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-la-finalul-edintei-de-guvern-sustinut-de-ministrul-finantelor-marcel-bolo-i-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-mihai-constantin

II.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenției între România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenție, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022
Convenția va completa cadrul juridic bilateral actual și va conduce, în același timp la dezvoltarea cooperării economice, precum și la intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale, tehnico-științific și culturale între cele două state.
Totodată, convenția va constitui baza cooperării între autoritățile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informații în acest domeniu, precum și a combaterii practicilor fiscale neloiale în relații dintre ele două state.

2.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Proiectul de lege a fost aprobat.
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la New Delhi, la 31 ianuarie 2023
Proiectul de lege a fost aprobat.

III.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile
Se asigură în continuare fondurile pentru plata sprijinului care se acordă populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, conform prevederilor OUG nr. 166/2022.  
Astfel, sumele necesare vor fi asigurate din fonduri europene, atât prin Programul operaţional „Capital Uman”, Programul operațional Regional și Programul operațional „Capacitate administrativă”, cum a fost până în prezent, cât și prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 precum și Programul operaţional Competitivitate 2014- 2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe.
Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de peroanele vulnerabile a fost stabilit la 4 miliarde de lei.   
Cardurile de energie aflate acum în circulație, respectiv peste 1,6 milioane, au fost alimentate cu o nouă tranșă în valoare de 700 de lei/pentru fiecare beneficiar. Noile carduri, aflate în proces de distribuire, vor fi alimentate cu aceeași sumă de bani după ce Poșta Română va anunța că acestea ajung la cei aproximativ 400.000 de beneficiari.
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
Prin Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern se modifică și completează cadrul instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență.
Modificările au în vedere îmbunătățirea și clarificarea mecanismului privind gestionarea financiară a acestor fonduri, având în vedere aspectele rezultate din implementarea PNRR prin depunerea, până în prezent, a două cereri de plată de către România.
Astfel, se clarifică fluxurile financiare dintre structurile de implementare și coordonatorii de reforme și/sau investiții și beneficiarii PNRR. De asemenea, actul normativ adoptat include măsuri necesare pentru susținerea unui sistem de control și verificare eficace și eficient, care să asigure protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și recuperarea cuantumurilor plătite în mod necuvenit sau utilizate în mod incorect.
În acest context, și în vederea întăririi rolului de coordonator național al MIPE, prin actul normativ se clarifică atribuțiile MIPE și ale coordonatorilor de reformă și/sau investiții în domeniul controlului și recuperării fondurilor europene alocate României prin Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea articolului 4, alin. (4), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordonanța de urgență a fost aprobată.

IV.    HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituțiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituțional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri
Este reglementată posibilitatea ca, pentru Programul Sănătate, autoritatea de management să poată delega exercitarea unor funcții şi către Organismul intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), direcție generală în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României.
Modificarea este necesară având în vedere specificul intervențiilor finanțate în cadrul Programului Sănătate, pentru intervențiile care vizează dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului a servicii medicale.
În acest mod vor fi asigurate premisele pentru gestionarea eficientă a fondurilor alocate Programului Sănătate în cadrul priorității 6, prin valorificarea experienței acumulate de către OIPSI pe parcursul perioadelor de programare anterioare in implementarea unor operațiuni similare celor care vor fi finanțate din Programul Sănătate.
2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024
Actul normativ prevede o analiză estimativă a consumului de energie electrică al ţării, pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, care va sta la baza Programului de iarnă în domeniul energetic, în vederea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Energetic Național.
Această analiză ia în calcul evoluția cererii și producției de energie,  perspectivele de aprovizionare cu energie pentru toate domeniile de activitate, precum şi corelarea acestora cu posibilitățile de acoperire a cerințelor, avându-se permanent în vedere dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.
De asemenea, pentru prima dată de când Ministerul Energiei dezvoltă Programul de iarnă, a fost luată în considerare influența din ce în ce mai mare pe care încep să o aibă prosumatorii în acoperirea consumului la nivel național.
Actul normativ mai prevede constituirea Comandamentului energetic de iarnă, cu rolul de a monitoriza, în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, funcționarea Sistemului Energetic Național și Sistemul Național de Transport Gaze Naturale. Totodată, Comitetul va avea rolul de a identifica situațiile de disfuncționalitate ce pot apărea în sectorul de energie și de gaze naturale și de a lua măsurile operative necesare, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a SEN și a SNTGN, precum și de a informa Guvernul cu privire la măsurile luate.  

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare, precum şi a metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare
Actul normativ aprobă normele de aplicare și metodologia de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidență a stocurilor de produse agricole şi alimentare, prin:
- stabilirea unor semnificații ale termenilor folosiți, precum: achiziție intracomunitară, achiziții din România, distribuitor, import de bunuri, operator economic, stoc;
- enunțarea informațiilor referitoare la stocurile de materie primă și produs finit aferente categoriilor de produse agricole și alimentare prevăzute în anexa la Legea nr. 105/2023, care vor fi furnizate de către operatorii economici;
- inserarea unor prevederi privind asigurarea confidențialității datelor;
- stabilirea metodologiei de colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare;
- realizarea unui sistem electronic de raportare, respectiv Sistemul Electronic de Raportare al Stocurilor de Produse Agroalimentare din Romania – SERSPAR;
- stabilirea termenelor de raportare a datelor statistice privind stocurile la produsele agricole și alimentare.
Reamintim că prin Legea nr. 105/2023 a fost stabilită modalitatea de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare de către producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii şi comercianții, la nivel naţional, creându-se baza legală pentru elaborarea legislației secundare.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului administrativ între Ministerul Afacerilor Interne al României şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, semnat la Viena la 23 august 2023
Implementarea Acordului administrativ aprobat prin hotărârea Guvernului contribuie la simplificarea și reducerea duratei pentru procesarea cererilor de preluare sau reprimire și reprezintă un pas înainte în efortul de a combate abuzul la procedura de azil și mișcările secundare atât în plan național, cât și european.
Acordul stabilește modalitățile practice pentru o aplicare mai eficientă a prevederilor Regulamentului Dublin între Părți, autoritățile competente pentru implementare, aspectele procedurale și termenele limită pentru trimiterea și soluționarea cererilor de preluare sau reprimire a solicitanților de azil, procedurile de preluare și reprimire și răspuns la cereri, detaliile și modalitățile de transfer, schimbul de informații și de documente, modalitatea de comunicare între autoritățile competente, precum și constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai ambelor părți, care sunt responsabili pentru implementarea Regulamentului Dublin.
Autoritățile competente desemnate pentru aplicarea prevederilor Acordului sunt:  pentru România - Inspectoratul General pentru Imigrări; pentru Austria - Oficiul Federal pentru Imigrări.
La data intrării în vigoare a Acordului administrativ, se abrogă Convenția Administrativă dintre Ministerul Internelor și Reformei Administrative al României și Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria din 13 iulie 2007 privind modalitățile practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/ 2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a Statului Membru responsabil de examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetățean al unei țări terțe, semnată la Innsbruck, la 13 iulie 2007, aprobată prin HG 1283/2007.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii actualizate aferente celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea adresei şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 aprilie 2023 şi la Paris la 25 iulie 2023 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"
Se extinde cu un an, respectiv de la 31 august 2023 la 31 august 2024, termenul de finalizare a proiectului de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori. Această amânare este necesară având în vedere că, din cele 74 de subproiecte din cadrul proiectului, 71 de subproiecte sunt recepționate iar alte 3 subproiecte – de la Bușteni, Fieni și Breaza- nu vor putea respecta de termenul de finalizare propus inițial.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 30 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019
Amendamentul aprobat se referă în principal la întărirea capacității de răspuns a IGJR în situații de urgență, prin procurarea de mijloace și echipamente suplimentare în cadrul Componentei 2 a proiectului - Capacitatea operațională și conștientizarea publicului, pentru realizarea unor capabilități de dislocare pe termen scurt pentru 8 grupări de jandarmi mobile, precum și prin introducerea unei noi componente, Componenta 4 de răspuns de urgență în caz de dezastre (CERC).
Implementarea Proiectului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă se asigură de către de Ministerul Afacerilor Interne, prin Unitatea de Implementare a Proiectului,  înfiinţată în acest scop în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (IGJR). Costul proiectului este de 40 milioane euro şi este finanţat 100% din împrumut.
Obiectivul principal al acestui proiect vizează creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Jandarmeriei Române de răspuns în situații de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 28 iunie 2023 şi la Bucureşti la 4 iulie 2023 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
Se extinde până la 31 martie 2025 termenul de finalizare a lucrărilor la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, și implicit termenul final de disponibilizare a împrumutului pe care Metrorex l-a solicitat de la Banca Europeană de Investiții în acest sens.
Extinderea acestor termene este necesară având în vedere că graficul de livrare a trenurilor de metrou destinate Magistralei 5 a fost afectat de o serie de factori, între care evoluția negativă a lanțurilor de aprovizionare sau criza mondială a componentelor electronice.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei autonome ,,Monetăria statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare şi modernizare la Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara ,,Traian Vuia" S.A., pentru perioada 2023-2032
Guvernul a aprobat Programul strategic de dezvoltare și modernizare al Aeroportului Internațional Timișoara  pentru perioada 2023-2032, care cuprinde obiective de investiții care sunt deja în curs de implementare, cât și obiective noi.
Mare parte din obiectivele în curs de implementare sunt finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – terminal plecări curse externe, echipamente de siguranță pentru activități non economice, utilaje destinate activităților economice de siguranță, sistem integrat de securitate aeroportuară -, dar și din surse proprii și alte surse legal constituite – centrul logistic destinat gestionării transporturilor aeriene de marfă.
Obiectivele de investiții noi se referă la realizarea centrului logistic intermodal Timișoara, parcare auto destinată pasagerilor, construire hotel și spații de birouri, modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave, realizarea unui parc fotovoltaic de 7 MW și digitalizarea activităților aeroportuare.
Finanțarea se va realiza din surse proprii ale beneficiarului, credite, bugetul de stat și alte surse legal constituite.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.175/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Centura municipiului Rădăuţi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum si aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)
Se declanșează procedurile de expropriere a unui număr de 38 de imobile  (desfășurate pe o suprafață de 33.254 metri pătrați) situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)", în localitățile Oradea, Borș și Biharia.
Suma alocată de la buget pentru despăgubirea acestor imobile, proprietate privată, este de 1,264 milioane lei și va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Spitalul General Căi Ferate Sibiu, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Judeţene de Pensii Timiş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu-Mare, precum şi trecerea parţială dintr-un imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, datelor de identificare şi adresei unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administrației Prezidențiale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 957 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
Prin acest act normativ, sunt reactualizate cu rata inflației taxele pe care operatorii economici, titulari ai licențelor de explorare/exploatare şi ai permiselor de prospecțiune/exploatare le plătesc către bugetul statului ca urmare a concesionarii activităților miniere.
Astfel, noile taxe vor fi de:
- 478 lei/km² pe an- taxa pentru activitatea de prospecțiune (crește de la 411 lei/km²)
- 1.922 lei/km² pe an - pentru activitatea de explorare (crește de la 1.651 lei/km² pe an)
- 48.044 lei/km²pe an pentru activitatea de exploatare (crește de la 41.275 lei/km)
La majorarea acestor taxe, s-a luat in calcul rata inflației înregistrată în perioada decembrie 2021-decembrie 2022, de 16,4%, conform Institutului Național de Statistică.

V.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE – 2024
La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, Planul anual de transpunere a 33 Directive UE – 2024.
Planul este structurat pe trei secțiuni, astfel:
a)  Secțiunea I cuprinde directivele publicate până la data de 13.09.2023, al căror termen de transpunere se împlinește în anul 2024. Este vorba de 16 directive care vor fi transpuse integral, în termen.
b) Secțiunea II cuprinde transpunerea urgentă a 2 directive restante, respectiv a 9 directive care au termen până la finalul acestui an.
c) Secțiunea III cuprinde directivele publicate până la data de 13.09.2023 și al căror termen de transpunere se împlinește în anii 2024-2027. Este vorba de 6 directive care vor fi transpuse integral, în termen.
2.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Afacerilor Interne
Memorandumul a fost aprobat.
3.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare pe luna septembrie 2023 cu suma de 4.100 mii lei pentru Titlul XVI - Active financiare, peste limitele aprobate prin adresa nr. 478.795/28.08.2023
Memorandumul a fost aprobat.
4.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Justiției
Memorandumul a fost aprobat.
5.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Memorandumul a fost aprobat.

VI.    NOTE


1.    NOTĂ cu tema: privind transmiterea unei cereri către consiliul local al Oraşului Târgu-Cărbuneşti, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului (teren şi construcţii anexă), situat în Oraşul Târgu-Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 41, Judeţul Gorj, din domeniul public al Oraşului Târgu-Cărbuneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Gorj
Guvernul a luat act de această notă.

VII.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE asupra unor proiecte de legi, aflate în procedură parlamentară la Camera Deputaților, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
2.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9708
Diferența 0.0031
Zi precendentă 4.9677
USD
Azi 4.6131
Diferența 0.0072
Zi precendentă 4.6059
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 11-12-2023
EUR flag1 EUR = 4.9708 RON
USD flag1 USD = 4.6131 RON
GBP flag1 GBP = 5.7989 RON
CHF flag1 CHF = 5.2443 RON
AUD flag1 AUD = 3.0265 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3932 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0315 RON
NOK flag1 NOK = 0.4220 RON
SEK flag1 SEK = 0.4411 RON
XAU flag1 XAU = 295.6592 RON
Monede Crypto
1 BTC = 195064.66RON
1 ETH = 10369.79RON
1 LTC = 338.97RON
1 XRP = 2.89RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.24%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.37%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 15095.75 0.41%
BET-BK 2838.86 0.35%
BET-FI 57360.42 -0.16%
BET-NG 1110.89 0.69%
BET-TR 31171.96 0.42%
BET-TRN 30465.65 0.42%
BET-XT 1299.61 0.30%
BET-XT-TR 2653.35 0.31%
BET-XT-TRN 2597.54 0.31%
BETAeRO 976.95 0.29%
BETPlus 2239.35 0.38%
RTL 33463.65 0.17%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1