Află tot ce s-a hotărât în şedinţa de Guvern. Detalii despre proiectele importante pentru cetăţeni şi pentru companii

DCBusiness Team |
Data publicării:
Şedinţă de Guvern
Şedinţă de Guvern

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 1 martie 2023.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE privind declararea zilei de 3 martie ca Ziua solidarității româno-polone
La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Executivul a adoptat proiectul de lege pentru declararea zilei de 3 martie ca Ziua solidarității româno-polone și măsurile adecvate pentru marcarea corespunzătoare a acestei zile la nivel local și național.
Autoritățile de la Varșovia vor face un demers similar pentru desemnarea zilei de 3 martie ca Ziua solidarității româno-polone, urmând propriile proceduri interne de aprobare.
Declararea de către fiecare dintre cele două state a unei zile a solidarității româno-polone confirmă prietenia specială, tradiția îndelungată de cooperare apropiată, precum și solidaritatea dintre cele două popoare (manifestate, mai ales, în momente dificile, precum combaterea efectelor pandemiei sau evacuarea cetățenilor din zone marcate de insecuritate) și instituie cadrul pentru organizarea anuală a unor acțiuni cu caracter public, din sfera politică, diplomatică, economică, culturală, educațională.
De la lansarea Parteneriatului Strategic (7 octombrie 2009), relația bilaterală dintre România și Polonia s-a consolidat și extins continuu, fapt demonstrat de constanța și intensitatea contactelor bilaterale, la toate nivelurile, cât și de dinamica interacțiunii economice – peste 1.200 de companii poloneze fiind prezente, în momentul de față, în România, în timp ce volumul schimburilor comerciale bilaterale era preconizat să depășească, la finalul anului 2022, 10 miliarde de euro.
Informații suplimentare: Alianța româno-polonă inaugurată la 3 martie 1921 reprezintă un reper istoric și simbolic important pentru relațiile bilaterale, caracterizate și astăzi de un dinamism deosebit și de o cooperare excelentă, inclusiv în cadrul euroatlantic.

2.    PROIECT DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Actul normativ prevede o serie de modificări și completări la Legea nr. 212/2022, în vederea accelerării măsurilor instituite de către autorități cu privire la siguranța cetățenilor și a clădirilor cu vulnerabilitate seismică.
Reglementările care modifică legea în vigoare privind reducerea riscului seismic al clădirilor prevăd consolidarea acestora cu acordul majorității proprietarilor. Aceeași prevedere se aplică și proprietarilor care nu sunt constituiți în asociații de proprietari. Până acum a fost nevoie de acordul unanim al tuturor proprietarilor, fapt care a împiedicat consolidarea unor clădiri.
În vederea prioritizării investițiilor de consolidare seismică, noile reglementări vizează și accelerarea activităților de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, pentru a obține o imagine de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a clădirilor.
Se instituie termene pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor, care vor fi urmate, dacă este cazul, de expertize. Astfel, spitalele, școlile, grădinițele, liceele, creșele și toate clădirile care sunt instituții de învățământ vor fi evaluate vizual urgent. Această procedură trebuie începută până cel târziu la 1 ianuarie 2024 și finalizată până cel târziu pe 1 iunie, anul viitor. Celelalte clădiri publice au aceleași termene. În cazul blocurilor de locuințe, termenul de începere a evaluării rapide este de 1 ianuarie 2025, iar până la 1 iunie 2026 trebuie finalizat.
Totodată, noile reglementări interzic închirierea apartamentelor din clădirile cu risc seismic ridicat (RsI) până după consolidarea acestora și nu vor putea fi organizate evenimente aglomerate, în unele condiții, în astfel de clădiri: dacă sunt peste 50 de persoane într-o încăpere, fiecăreia revenindu-i un spațiu mai mic de 4 m2.
Proiectul de act normativ urmează să fie înaintat Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3Z9c3O0

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003
Modificarea actului normativ are ca scop facilitarea accesului membrilor familiei la datele confidențiale ale pacientului în cazul în care acesta s-a prezentat la unitatea sanitară în stare fizică de inconștiență și fără aparținători, iar evoluția patologică a dus la decesul acestuia. Datele privind diagnosticul, medicația, investigațiile efectuate pot fi eliberate în baza unei cereri depuse la conducerea unității sanitare.
Prin acest act normativ aprobat, autoritățile sanitare completează cadrul legal privind dreptul pacientului, în sensul creării posibilității aparținătorilor/moștenitorilor/rudelor de până la un anumit grad de a avea acces la datele medicale ale pacientului după decesul acestuia, în situația în care defunctul nu și-a exprimat, în timpul vieții, o dorință contrară și consemnată în scris, în acest sens.
În prezent, toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale, chiar şi după decesul acestuia. Accesul la aceste informații se face doar în situația în care pacientul și-a dat consimțământul explicit de a se comunica datele sale medicale.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național „Școli sigure și sănătoase”
Potrivit actului normativ, în cadrul Programului se pot realiza lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile în care își desfășoară activitatea didactică unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, și care sunt încadrate în nivelul de risc seismic I. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, care răspund de lucrări, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării.
Prin Program, sunt eligibile toate categoriile de cheltuieli, mai puțin consultanța, dotările și activele necorporale, cheltuielile pentru informare și publicitate, comisioanele și dobânzile bancare.
Introducerea în program se face în baza listelor transmise periodic de Ministerul Educației, cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, comunicate de UAT-uri. Clădirile sunt introduse în lista aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu acordul UAT-ului, netransmiterea acordului în termen în 5 zile de la aprobare (hotărâre a consiliului local/județean) atrăgând eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii avizului.
Pe perioada realizării lucrărilor, beneficiarii trebuie să asigure spații pentru relocarea activităților sau alte modalități de desfășurare a procesului educațional, a menționat ministrul dezvoltării, care a specificat că nu trebuie întocmite documentații tehnico-economice de tip DALI, ci doar proiectul tehnic. În urma acestuia, a expertizei, și a costului standard pe metru pătrat la consolidare, stabilit prin ordin de ministru, finanțarea va fi acordată urgent.
Totodată, termenul de eliberare a certificatului de urbanism se micșorează la 7 zile lucrătoare (de la cel mult 15 zile, prevăzute inițial), avizele și acordurile - la 3 zile lucrătoare (față de 5-45 zile), iar autorizația de construire - la 7 zile lucrătoare (față de 30 de zile).
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3IGviqV

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Actul normativ corelează prevederile din Normele metodologice cu prevederile din Codul fiscal, ca urmare a transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2020/262 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum şi pentru prorogarea unui termen.
Principalele măsuri cuprinse în actul normativ vizează:
-    reglementarea pragului pierderii parțiale, apărute ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, în cazul tutunului prelucrat ca urmare a Directivei 2020/262 și a Regulamentului UE 2022/1636;
-   procedura de înregistrare a destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați, precum și la modalitatea de deplasare atât în cazul produselor accizabile deja eliberate pentru consum cât și în regim suspensiv, introduse prin O.G. nr. 4/2022;
-    actualizarea garanției constituite de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați, importatorii autorizați şi reprezentanții fiscali;
-   procedura ce trebuie urmată în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale;
-    introducerea unor prevederi referitoare la situațiile în care accizele pot fi remise, precum și procedura de remitere a accizelor;
-    armonizarea cu legislația europeană în ceea ce privește utilizarea certificatelor de scutire în baza căruia se acordă scutirile prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 care stabilește modelul certificatului de scutire TVA şi/sau accize și Regulamentul (UE) 2022/1637 care stabilește modelul certificatului utilizat numai în cazul scutirii de la plata accizelor.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind conținutul şi modalitatea de gestionare a dosarului profesional al funcționarilor publici
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj
Bugetul local al Municipiului Târgu Jiu, din județul Gorj, va primi încă o alocare de 19,94 milioane lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023. Banii vor fi folosiți pentru executarea lucrărilor de consolidare/reparație/reabilitare a unor unități școlare/sediu primărie, precum și pentru amenajarea zidului de sprijin și a drumului de acces la stația de tratare a apei, afectate de cutremurele recente produse în zonă și de alunecările de teren ca urmare a precipitațiilor abundente din luna februarie 2023.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3IHu6n9

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Agenției Naţionale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2023
Prin actul normativ se continuă sprijinul acordat crescătorilor de animale din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru a-și crește numărului de animale de reproducție cu scopul majorării efectivelor de porci din aceste rase la nivel național.
Actul normativ prevede acordarea unui ajutor de minimis de 1200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap.
Schema de ajutor de minimis se aplică crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:
                a) producătorilor agricoli PFA, II și IF,
                b) producătorilor agricoli societăţi agricole,
                c) producătorilor agricoli persoane juridice.
Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în Baza Națională de Date (BND);
c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat;
d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de  minim 8 kg/cap;
e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare;
f) să mențină numărul de scroafe cu care s-au înscris în Program până la data de 15 decembrie 2023, inclusiv.
Cererile de înscriere se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2023, inclusiv, iar cererile de plată şi documentele justificative se depun până cel târziu la data de 22 decembrie 2023, inclusiv.
 
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea acestuia în domeniul public al Oraşului Simeria, Judeţul Hunedoara
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora
Actul normativ redefinește sectoarele de negociere colectivă și extinde numărul acestora de la 30, în prezent, la 58. Măsura are rolul de a flexibiliza și de a încuraja negocierile colective la nivel de sector de activitate între partenerii sociali, pe baza interesului comun și prin acordul de voință al părților.
Decizia luată de Executiv urmărește îmbunătățirea cadrului legislativ al dialogului social, în vederea creșterii numărului de contracte colective muncă și a protejării resurselor, dar și a lucrătorilor.
Revizuirea sectoarelor de negociere colectivă este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență - Jalonul 449  (Componenta 14. Buna guvernanță -  Reforma I4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale), ca bază pentru contractul colectiv la nivel de sector de activitate, dar și în noua Lege a dialogului social, adoptată anul trecut, în luna decembrie (Legea nr. 367/2022).
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://bit.ly/3y6zQSw

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Actul normativ prevede acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 2,11 milioane lei pentru sprijinirea a 504 familii și persoane singure, care fie se află în situații de necesitate în urma unor incendii, inundații sau accidente, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială. Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://bit.ly/3KIIG0z

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Actul normativ prevede alocarea, în anul 2023, prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a circa 120.000 de bilete la tratament balnear. Totodată, se alocă fondurile necesare, precum şi modul de acordare, distribuire şi decontare a acestor bilete.
Suma aprobată în vederea asigurării de tratament balnear pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public de pensii, persoanelor asigurate pentru accidente de muncă şi boli profesionale și beneficiarilor unor legi cu caracter reparatoriu a fost majorată față de anul 2022, de la 229 milioane lei la 300 milioane lei.
Astfel, în unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice va fi asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, cu o durată de 16 zile.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://bit.ly/3KKIAW2


11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind punerea în aplicare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti, la 18 noiembrie 2022
Acordul va asigura atât îndeplinirea obligațiilor care revin României și Ucrainei în cadrul Convenției de la Espoo (Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier), precum și îmbunătățirea cooperării cu Ucraina în domeniul protecției mediului.
De asemenea, Acordul va facilita realizarea proiectelor majore necesare pentru asigurarea în perioada următoare a resurselor energetice în această parte a Europei.
Intrarea în vigoare a Acordului va reprezenta un model de cooperare ce va putea fi propus și celorlalte state vecine, fie prin încheierea unor acorduri bilaterale similare, fie prin revizuirea Acordului de la Bucureşti din 2008.
Textul final al acestui acord a fost convenit în luna septembrie a anului trecut și reprezintă rezultatul unor eforturi susținute a experților din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Ministerul Afacerilor Externe.
Potrivit acordului aprobat, va fi instituită o Comisie comună privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, formată din câte  patru membri pentru fiecare parte. Din partea română în această Comisie vor fi numiți specialiști în domeniul evaluării impactului asupra mediului, precum și al aspectelor transfrontaliere.
Informații suplimentare: Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) a fost elaborată sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și adoptată în localitatea Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, intrând în vigoare la 10 septembrie 1997. România a ratificat Convenția la 29 martie 2001 (Legea nr. 22/2001).

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 11(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 112 din O.U.G. 12/1998, care reglementează constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte pe infrastructura feroviară publică privind:
-   serviciul public de transport feroviar de călători de interes local;
-  infrastructura feroviară publică;
-  regenerarea urbană;
-    producerea, gestionarea inteligentă, distribuția și utilizarea de energie din surse regenerabile;
-  sistemele inteligente de transport.
De asemenea, sunt reglementate parteneriatele care vizează acestea proiecte pe infrastructura feroviară publică, care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a companiei naționale și, după caz, a societăților naționale, în perioada în care statul este acționar unic la C.F.R. S.A., C.F.R. Călători și, după caz, C.F.R. Marfă S.A.
Normele metodologice aprobă inclusiv un model de contract de activitate locală, care se încheie între autoritățile publice locale și C.F.R. SA, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte pe infrastructura feroviară publică.

15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila - Galați"
Actul normativ aprobă restituirea la bugetul de stat a sumei totale de 23.528.162,06 lei, aferentă justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute în anexa 2 la HG 991/2020 de la poziția 1 la poziția 20, precum și eliminarea acestor poziții din anexă. Conform noilor limite ale coridorului de expropriere, stabilite la nivel de Proiect tehnic de execuție, un număr de 20 imobile expropriate în baza Hotărârii Guvernului nr. 991/2020, având o suprafață totală de 33.922 mp și 22 ml, nu mai sunt afectate de coridorul de expropriere.

16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României, precum şi aprobarea închirierii unor părţi din acestea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar pentru imobilul identificat cu nr. MF 164170, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educației, prin Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad, instituție aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM0756 Ploiești (Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0838 Buzău (Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău), ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne cu noul administrator, reevaluarea acestuia, respectiv trecerea unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru punerea în executare a unei decizii a instanței
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul instruirii personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat
Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 750.000 lei, în vederea finanțării cheltuielilor de cazare și masa pentru paramedicii ucraineni care participă la cursurile de pregătire pentru acordarea primului ajutor calificat, în centrele de formare din județele Mureș și Oradea.
Banii se alocă din Fondul de rezervă bugetară a Guvernului pentru anul 2023 și reprezintă finanțarea parțială a unui proiect dezvoltat în cadrul Fondului Fiduciar pentru Răspuns Pandemic (FFRP B/10) pentru a consolida reziliența sistemului de sănătate din Ucraina. Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară a Guvernului, până la sfârșitul anului în curs.
România și-a asumat instruirea personalului de specialitate din Ucraina pentru acordarea primului ajutor calificat, în centrele de formare din județele Mureș și Oradea, printr-un Acord de execuție managerială pe care Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, și NATO, l-au semnat, la 24 octombrie 2022. Obiectivul acestui Acord este implementarea proiectului FFRP B/10 privind pregătirea paramedicilor ucraineni, cu o finanțare de aproximativ 442,701.34 euro.
Proiectul vizează pregătirea paramedicală a 197 de angajați ai Ministerului de Interne din Ucraina în cadrul unor cursuri organizate la Centrele de Pregătire a Paramedicilor din Oradea și Târgu Mureș.
Potrivit OUG nr. 168/2022 (art. XXXIII) cheltuielile reprezentând cazarea, masa, transportul, diurna acestora se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Manea Tonița din funcția de subprefect al județului Ialomița
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Timiş, Mehedinţi, Argeş, Maramureş, Constanţa, municipiul Bucureşti, respectiv în oraşul Bruxelles, Belgia, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Jamez Romero Yudelsis"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Castillo Garcia Thailien"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei "Bondar Khrystyna"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1014/2010 privind aprobarea înființării pe lângă Senatul României a unor activități finanțate integral din venituri proprii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a sectoarelor de drum județean DJ 298 și DJ 291C, aflate în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani, încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes naţional, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Vamale Române, instituție publică din subordinea Ministerului Finanțelor, precum și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între Romania şi Statele Unite Mexicane privind extrădarea
Actul normativ a fost aprobat.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a Acordului-cadru privind înfiinţarea Alianței Solare Internaționale, adoptat la Marrakesh la 15 noiembrie 2016, astfel cum a fost amendat la 3 octombrie 2018
Actul normativ a fost aprobat.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, în valoare de 60 mil. EUR, pentru susținerea proiectului privind prevenirea şi reducerea poluării din spațiul rural şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor
Actul normativ prevede demararea negocierii unui Acord de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 60 mil. EUR.
Proiectul se va implementa pe o perioadă de 5 ani, data limită de tragere a împrumutului fiind 30 iunie 2028. Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), existentă în cadrul acestuia. Costul total al proiectului va fi de 60 mil. EUR și va fi finanțat în proporție de 100% din împrumut.
Finalizarea procesului de contractare în cel mai scurt timp va permite părții române demararea în timp util a implementării proiectului și implicit posibilitatea accesării sumelor împrumutului conform necesităților de finanțare.
După semnare, Acordul de împrumut va fi ratificat prin lege.
Informații suplimentare: Acordul de principiu privind contractarea acestui împrumut a fost semnat la 21 septembrie 2022, în baza căruia autoritățile române au transmis ulterior Băncii cererea de împrumut.
În cursul lunii ianuarie 2023 părțile au purtat o serie de discuții tehnice pentru clarificarea documentelor aferente împrumutului, respectiv Acordul de împrumut dintre România şi BIRD, Scrisoarea privind tragerile şi Scrisoarea privind informațiile financiare, precum și Documentul de evaluare a proiectului.
Banca a propus ca împrumutul să fie aprobat de Comitetul Directorilor Executivi ai Băncii la data de 30 martie 2023. Pentru a permite încadrarea în acest termen, partea română trebuie să confirme Băncii aprobarea documentelor negociate, cel mai târziu până la data de 6 martie 2023.

4.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naţionale, companiile naţionale şi societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2022 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat
Prin dividendele/vărsămintele la bugetul de stat din repartizarea cotei de minim 90% din profitul net realizat al anului 2022 se prevede încasarea, în cursul anului 2023, de la operatorii economici la care statul deține acțiuni, venituri în valoare de 9,7 mld lei.  
Cadrul legislativ existent, respectiv Ordonanța Guvernului nr.64/2001 prevede repartizarea a minim 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit sub formă de  dividende/vărsăminte la bugetul de stat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.
Prevederile Memorandumului nu sunt aplicabile societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiilor autonome care nu aplică prevederile O.G. nr. 64/2001 și care prin legi speciale au reglementat un alt mod de repartizare a profitului.  
În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin Memorandum mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, pentru a hotărî repartizarea unei cote mai mici de 90% din profitul net realizat al anului 2022 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001.

5.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru promovarea online a oportunităților de finanțare
Actul normativ a fost aprobat.

6.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea coordonatorului serviciilor digitale în contextul Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE
Actul normativ prevede ca Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații să fie desemnată coordonator al serviciilor digitale și, totodată, demararea măsurilor pentru implementarea la nivel național a Regulamentului (UE) 2022/2065. Acest regulament urmărește să garanteze cele mai bune condiții pentru furnizarea de servicii digitale inovatoare pe piața internă a UE, să contribuie la siguranța online și la protecția drepturilor fundamentale și să stabilească o structură de guvernanță solidă și durabilă pentru supravegherea eficace a furnizorilor de servicii intermediare. De asemenea, regulamentul definește responsabilitățile clare și un regim de răspundere pentru furnizorii de servicii intermediare, în special pentru platformele online, cum ar fi rețelele de socializare și platformele multilaterale.
Regulamentul (UE) 2022/2065, intrat în vigoare în 16 noiembrie 2022 și urmând a se aplica de la 17 februarie 2024, stipulează că Statele Membre trebuie să desemneze autoritățile competente pentru a fi responsabile cu supravegherea furnizorilor de servicii intermediare și asigurarea respectării actului legislativ.

V.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9729
Diferența 0.0013
Zi precendentă 4.9716
USD
Azi 4.5749
Diferența 0.0104
Zi precendentă 4.5645
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 23-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9729 RON
USD flag1 USD = 4.5749 RON
GBP flag1 GBP = 5.9082 RON
CHF flag1 CHF = 5.1357 RON
AUD flag1 AUD = 3.0311 RON
DKK flag1 DKK = 0.6665 RON
CAD flag1 CAD = 3.3238 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4155 RON
SEK flag1 SEK = 0.4257 RON
XAU flag1 XAU = 354.1460 RON
Monede Crypto
1 BTC = 304035.59RON
1 ETH = 15836.02RON
1 LTC = 330.99RON
1 XRP = 2.72RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.80%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18650.120.33%
BET-BK3469.060.15%
BET-FI60947.490.02%
BET-NG1331.170.15%
BET-TR40747.050.33%
BET-TRN39636.220.33%
BET-XT1592.410.28%
BET-XT-TR3426.200.28%
BET-XT-TRN3339.430.28%
BETAeRO1049.57-0.26%
BETPlus2756.270.32%
RTL41025.630.33%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

Comunicate de presa

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel