Şedinţă de Guvern, 12 aprilie. Deciziile zilei pentru români şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data publicării:
Sedință de guvern
Sedință de guvern

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 aprilie 2023.

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022 - 2027 pentru investiţii iniţiale
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.2298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIII-a 2023 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010 - 2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României şi Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi, semnat la Bucureşti, la 17 decembrie 2022
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, in sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis -Penitenciarul Ploieşti - judeţul Prahova"
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Europene a Implementării şi Apărării Drepturilor Omului - Themis ca fiind de utilitate publică
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităților din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului (SGG) şi Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), semnat la Bucureşti la 1 februarie 2023 şi la Paris la 3 februarie 2023
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administrației Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier şi a lucrării de artă Pod Betonat Rioaia, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson de drum forestier, a terenului aferent şi a lucrării de artă Pod Betonat Rioaia, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Lăpuş, judeţul Maramureș
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 988/2021 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive şi a formei şi conținutului documentului de legitimare pentru personalul militar din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile subordonate acestuia
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, respectiv aprobarea închirierii unor părţi din aceste imobile
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, codului de clasificație, caracteristicilor tehnice, adresei poștale şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educației, prin Universitatea de Vest din Timișoara, instituție aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării si a înscrierii acestora în cartea funciară, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Universității de Vest din Timişoara, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acesteia
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Laboratorului de Control Doping
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021

III.    ANALIZE


1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020 (PRIMĂ LECTURĂ)

IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind mormintele şi operele comemorative de război
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării memorandumului de înţelegere între (Guvernul Regatului Belgiei, Guvernul Republicii Cehia, Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei, Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, Guvernul Greciei, Ministerul Apărării al Ungariei, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Guvernul Republicii Polonia, Guvernul Portugaliei, Ministerul Apărării Naţionale al României, Ministerul Apărării al Regatului Spaniei, Guvernul Republicii Turcia, Guvernul Marii Britanii şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind revizuirea Memorandumului de înţelegere pentru operaţii şi sprijin (O&S) al Forţelor NATO de avertizare timpurie şi control (NAEW&C), aşa cum afost revizuit la 23 martie 2003 (Titlu scurt: a 2-a revizuire a MOU O&S NAEW&C FORCE)
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea asocierii României la Alianţa Globală Eoliană Offshore (GOWA), sub egida Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA)

V.    NOTE


1.    NOTĂ privind Raportul anual cu privire la stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Târgu-Cărbuneşti, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului (construcţie anexă), situat în Oraşul Târgu-Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 41, Judeţul Gorj, din domeniul public al Oraşului Târgu-Cărbuneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Gorj

VI.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 16 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9744
Diferența -0.0013
Zi precendentă 4.9757
USD
Azi 4.594
Diferența 0.0051
Zi precendentă 4.5889
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 25-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9744 RON
USD flag1 USD = 4.5940 RON
GBP flag1 GBP = 5.8371 RON
CHF flag1 CHF = 5.0203 RON
AUD flag1 AUD = 3.0372 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3469 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4322 RON
SEK flag1 SEK = 0.4285 RON
XAU flag1 XAU = 345.4718 RON
Monede Crypto
1 BTC = 315686.72RON
1 ETH = 17153.95RON
1 LTC = 390.26RON
1 XRP = 2.46RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.07%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17680.50 1.41%
BET-BK 3227.37 0.70%
BET-FI 58826.12 -0.36%
BET-NG 1264.99 1.96%
BET-TR 37417.56 1.48%
BET-TRN 36494.18 1.47%
BET-XT 1497.70 1.20%
BET-XT-TR 3132.73 1.27%
BET-XT-TRN 3060.61 1.27%
BETAeRO 1072.13 0.55%
BETPlus 2609.85 1.34%
RTL 38863.86 1.44%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel