Cele mai noi decizii ale Guvernului: Ajutoare de urgenţă, modificări privind disciplina în construcţii, investiţii

DCBusiness Team |
Data publicării:

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 18 ianuarie 2023.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare - Investiţii prioritare în domeniul siguranței rutiere în România - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022
Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții este în valoare de 50 milioane de euro și este destinat realizării unor investiții privind siguranța rutieră.
Investițiile vor fi realizate în 89 de locații, astfel: 6 pasaje supra/subterane, 40 de sensuri giratorii și 43 de locații unde se vor realiza măsuri de canalizare/semnalizare.
Costul total al proiectului este de aproximativ 100 milioane euro (fără TVA) și se estimează că va fi finalizat până în anul 2027. Implementarea acestuia va fi asigurată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR.
Data limită de tragere a împrumutului este de 5 ani de la semnare. Împrumutul se va trage în max. 5 tranșe, fiecare în valoare de minim 10 milioane euro, iar rambursarea se va efectua pe o perioadă de până la 20 ani de la data efectuării tragerii, în funcție de opțiunea selectată de împrumutat privind modul de rambursare a sumelor trase.
Conform politicii BEI, fiecare tranșă trasă este considerată un împrumut distinct, convenindu-se cu banca, la momentul efectuării tragerii, condițiile financiare aplicabile fiecăreia dintre ele, în funcție de opțiunea selectată de împrumutat (dobândă fixă/variabilă, perioada de grație, modalitatea de rambursare-una sau mai multe tranșe, maturitatea etc.).

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. I pct.2 şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare -(RECJ) şi pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare, Judiciară (EJTN)
Proiectul de lege propune aprobarea plății contribuției anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de membru al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), în limita echivalentului în lei al sumei de 4750 euro/an.
În acest sens, se completează corespunzător prevederile Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
Cuantumul de 4750 euro/an a fost stabilit de Adunarea Generală a RECJ, în iunie 2022, și trebuie plătită până cel mai târziu la data de 31 ianuarie 2023.
Din anul 2008 și până în prezent, cuantumul cotizației la RECJ a fost de 15.500 lei, conform OUG nr.63/2008.
Informații suplimentare
RECJ a fost constituită în anul 2004, ca asociație internațională cu scop nelucrativ de utilitate internațională, care are obiectivul de a menține şi dezvolta Uniunea Europeană ca o zonă de libertate, securitate si justiție.
Calitatea de membru RECJ este recunoscută tuturor instituțiilor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, independente de puterile executive si legislative sau autonome, care au responsabilitatea de a sprijini justiția în procesul independent de realizare a justiției.
Cotizația de membru per stat membru al Uniunii Europene este decisă anual de către Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv, pentru a acoperi costurile de funcţionare ale asociației, și nu poate depăși suma de 20.000 de euro
Consiliul Superior al Magistraturii este membru al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare din anul 2007.

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Actul normativ vizează corelarea normelor Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu normele instituite de OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, astfel cum a fost completată de Legea nr.267/2021.
Astfel, prin proiectul de lege se continuă demersurile de debirocratizare și simplificare administrativă, în materia procesului de dobândire a calității de detectiv particular, prin furnizarea unor servicii de calitate în raport cu cerințele/nevoile cetățenilor.
Principalele modificări și completări incluse în proiectul de lege se referă la următoarele aspecte:
1. se reglementează, în principal, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a dobândi calitatea de detectiv particular;
2. se elimină reglementarea potrivit căreia îndeplinirea funcției de polițist se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informațiilor cuprinse în evidențele specifice;
3. se instituie un mecanism de verificare a condiției îndeplinirii funcției de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naţionale;
4. pentru a asigura debirocratizarea şi simplificarea administrativă, se elimină solicitarea copiilor după actul de studii, respectiv după actul de absolvire a unui curs în specialitatea detectiv particular. Totodată, se elimină obligativitatea depunerii de către cei interesați să susțină examenul de atestare a calității de detectiv particular a unei adeverințe din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, sarcina verificării revenind inspectoratelor de poliție județene sau, după caz, Direcției Generală de Poliție a Municipiului București.

II.    ORDONANȚE


1.    ORDONANȚĂ privind calitatea apei destinată consumului uman
Actul normativ armonizează legislația națională cu cea europeană în domeniul apei, transpunând Directiva (UE) 2020/2184 Parlamentului UE și a Consiliului 2020/2184 privind calitatea apei destinată consumului uman.
Documentul aduce o abordare nouă a siguranței apei potabile, prin evaluarea și gestionarea riscurilor de la bazinele hidrografice, de la captare, sistem de aprovizionare și sistemele de distribuție din interiorul clădirilor care până acum făceau doar obiectul unor informări ale consumatorilor.
Această nouă abordare lărgește cu mult și domeniul de atribuții, competențe și autorități implicate. Se introduce practic trasabilitatea în domeniul apei potabile și în acest fel se trece la măsuri de prevenire a afectării calității apei potabile, de la intervenții de remediere a unei ape neconforme.
De asemenea, au fost introduși parametrii noi de calitate a apei potabile care trebuie monitorizați si pentru care trebuie realizată conformarea începând cu anul 2026. Ca element de noutate a fost introdus și conceptul listei de supraveghere care include substanțe care reprezintă̆ un motiv de preocupare legat de apa destinată consumului uman, listă care va fi completată prin acte delegate ale Comisiei Europene.
Mai mult, noua legislație abordează aprovizionarea cu apă la modul global, creând legătura necesară între toate etapele procesului de extracție, producere și distribuție, programele de monitorizare asigurând puntea de legătură între captare, tratare, înmagazinare si distribuție.

2.    ORDONANȚĂ pentru modificarea articolelor 2-4 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
Actul normativ modifică articolelor 2-4 din OUG nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții, în sensul stabilirii atribuțiilor de demolare a construcțiilor realizate ilegal (fără autorizație de construire sau fără respectarea prevederilor acesteia) în sarcina autorităţilor administrației publice locale competente, acestea fiind primele interesate în menținerea statutului localității și în exploatarea în condiții de eficiență a potențialului turistic al acesteia.
De asemenea, se instituie posibilitatea înmânării somației altei persoane decât proprietarul construcției, aflate la locul situării construcției şi care are legătură cu executarea lucrărilor de construcții, care este obligată să o transmită de îndată proprietarului construcției.
Ordonanța detailează, totodată, și procedura de înmânare a somației (telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia), în acord cu procedura de înmânare a acelor procedurale instituită de dispozițiile Codului de procedură civilă.

3.    ORDONANȚĂ privind stabilirea destinației unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare și Investiții
Actul normativ reglementează destinația sumelor reprezentând avansuri primite, neutilizate și restituite de unitățile administrative-teritoriale beneficiare ale Fondului de Dezvoltare și Investiții, în contextul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a restituit integral împrumutul acordat din Fond, care se constituie venit la bugetul de stat.

4.    ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
În vederea eficientizării Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, actul normativ prevede încadrarea, în categoria cheltuielilor eligibile prin Program, și a cheltuielilor pentru elaborarea expertizelor tehnice, în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și pentru elaborarea certificatului de performanță energetică după intervenție.
Totodată, se elimină termenul de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea solicitărilor de includere în program și a aprobării listelor-sinteză cu obiectivele propuse spre finanțare prin raportare la creditele de angajament aprobate anual cu această destinație, prevăzute în legea bugetară anuală.
Prin aceste modificări, beneficiarii au posibilitatea să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea de includere în program și necesarul de sume de la bugetul de stat, în orice moment, iar listele vor fi întocmite și aprobate/completate pe măsura constatării îndeplinirii cerințelor legale privind eligibilitatea includerii în program.
Pentru asigurarea predictibilității programului, având în vedere că sesiunea privind depunerea cererilor de finanțare a început odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, eliminarea obligativității aprobării listelor în limita creditelor de angajament va intra în vigoare la data de 1 august 2023.
Începând din acest an, Ministerul Dezvoltării derulează Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care, pentru anul 2023, are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%. Programul este unul multianual, de interes și utilitate publică, derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022, și, în cadrul programului, sunt incluse atât clădirile de locuințe multietajate, cât și clădirile publice, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII. Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile publice locale și centrale.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3Wf52sJ

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituțiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituțional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri
Actul normativ reglementează posibilitatea ca, pentru Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) și Programul Operațional Sănătate (POS), autoritățile de management să poată delega exercitarea unor funcții către organisme intermediare, prin acorduri încheiate pentru întreaga perioadă de implementare a programelor.
Astfel, Autoritatea de Management POTJ poate delega funcții agențiilor pentru dezvoltare regională (ADR) Vest, Sud Vest, Centru, Sud Muntenia și Sud Est.
Modificarea este necesară având în vedere specificul intervențiilor finanțate în cadrul POTJ, corelat cu experiența deținută de către ADR în calitate de organisme intermediare în cadrul POR 2014-2020.
În acest mod, vor fi asigurate premisele pentru gestionarea eficientă a fondurilor alocate POTJ, prin valorificarea experienței acumulate de către ADR pe parcursul perioadelor de programare anterioare în implementarea unor operațiuni cu conținut similar celor care vor fi finanțate din POTJ.
În cazul POS, autoritatea de management poate delega exercitarea unor funcții către organisme intermediare care se organizează și funcționează la nivelul ADR Vest, Sud Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Est, București-Ilfov, Nord-Vest, Nord-Est, Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea București-Ilfov și Organismul intermediar pentru cercetare care se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km O + 822 peste Canal la Călăraşi", judeţul Călăraşi
Obiectivul de investiții este prevăzut în Master Planul General de Transport, în cadrul drumului Trans Regio Brăila-Slobozia-Drajna-Călărași-Chiciu.
Podul pe DN 3B ”km 0 + 822 peste Canal la Călărași” este amplasat în zona intersecției cu DN3, în apropierea municipiului Călărași și supratraversează canalul Siderca în apropierea confluenței cu brațul Borcea. Lungimea totală a podului este de 851,54 m, inclusiv lungimea zidurilor întoarse (843,54 m + 2x4,00 m) și este format din 3 structuri distincte: Viaduct de acces Chiciu, Podul principal și Viaduct de acces Călărași.
Lucrările de reabilitare ale podului constau în realizarea următoarelor obiective: utilizarea podului la parametrii normali de exploatare care să asigure condiții optime de siguranță și confort pentru circulația rutieră și pietonală; asigurarea cerințelor de rezistență; stabilitate; îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității podului în exploatare.
Valoarea totală a investiției se ridică la 119,3 milioane lei și se va finanța din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", judeţul Ilfov
Actul normativ aprobă proiectul de infrastructură care include lărgirea la 4 benzi de circulație pe DN 1A, sector DNCB și Strada Monumentul Eroilor (intersecție cu Centura Nord a Municipiului București - Mogoșoaia) și reamenajarea intersecției cu Strada Valea Parcului, pentru sporirea gradului de confort și siguranță a tuturor categoriilor de participanți la trafic.  
Proiectul de investiții presupune modernizarea și lărgirea la 4 benzi a sectorului de drum DN 1A, conexiunea cu rețeaua existentă și implementarea măsurilor de siguranță rutieră (trotuare, treceri de pietoni, pasarele pietonale, stații de autobuz, amenajarea intersecțiilor cu drumurile clasificate, amenajare peisagistică și orice alte măsuri de îmbunătățire a traficului auto și pietonal). Lungimea traseului este de 1,28 km și conține 5 structuri (3 intersecții și 2 pasaje pietonale.)
Investiția se ridică la suma de 110,9 milioane lei și va fi finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 și prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.
În vederea realizării obiectivului, suprafața estimată pentru exproprieri este de aproximativ 41.465 mp, din care 39.259 mp constituie domeniul public și 2.206 mp proprietăți.
Proiectul a cărui execuție va dura 10 luni face parte din strategia de implementare la nivel național pentru infrastructură integrată pentru zona orbitală a Municipiului București, prin care se asigură baza necesară cererii de transport în creștere și un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timișoara" lucrare de utilitate publică de interes naţional
Guvernul a aprobat realizarea unei investiții de peste 420 de milioane de lei - linia de cale ferată de la Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara, lucru care va permite transportul pasagerilor către municipiul Timișoara, precum și către alte orașe din România.
Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile, Planul Național de Redresare și reziliență, de la bugetul de stat prin bugetul MTI, din veniturile proprii ale CFR SA și din alte surse legal constituite.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților şi subprefecților, aferente anului 2023
Actul normativ aprobat stabilește plafonul maxim al cheltuielilor privind locuința
de serviciu și cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2023.
Sumele pentru decontarea cheltuielilor privind locuința de serviciu, cazarea și deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului şi localitatea în care își au domiciliul prefectul şi subprefectul se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne prin bugetele instituției prefectului, aprobate potrivit legii.
Plafonul maxim pentru anul 2023 a fost menținut la nivelul celui stabilit în anul 2022, potrivit HG nr. 131/2022 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecților şi subprefecților, aferente anului 2022.
Astfel, în anul 2023, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv subprefect, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru cazare și cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului și localitatea în care își au domiciliul prefectul și subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 430
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din județele Buzău, Dolj şi Timiș pentru protecția populației afectate de incendii şi pentru protecția populației în contextul persistenței unor efecte pandemice
Actul normativ prevede acordarea de ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit pentru refacerea gospodăriilor afectate de incendii din județele  Buzău, Dolj şi Timiș şi pentru protecția populației în contextul persistenței unor efecte pandemice din aceste județe.  
Ajutoarele constau în materiale de construcții (BCA, oțel beton, cherestea, tablă) paturi, saltele, etc, iar valoarea acestora se ridică la 936.187 lei.
Produsele vor fi acordate din rezerva de stat.  

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecției populației în contextul conflictului din Ucraina
Actul normativ prevede scoaterea din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă pentru Ucraina, în valoare de 412.387 lei. Ajutorul constă în produse alimentare, respectiv conserve de carne porc, conserve de legume, conserve din carne cu legume.

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală de sport competițională de nivel internațional, Bază sportivă Turda"
Actul normativ aprobă noii indicatori ai ”Sălii de sport competiționale de nivel internațional, Bază sportivă Turda”.
Valoarea totală a investiției se ridică la 113,25 milioane lei, iar durata rămasă de execuție este de 11 luni.
Astfel, suprafața construită se mărește de la 4.693,75 mp la 5.460,60 mp. Capacitatea totală de spectatori se reduce de la 3.320 locuri la 3.183 locuri. Diminuarea numărului de locuri a rezultat din necesitatea de a respecta dimensiunile scaunelor conform standardelor, precum și asigurarea  lojelor VIP. Din totalul numărului de locuri în tribune, un număr de 18 locuri sunt rezervate persoanelor cu dizabilități. Totodată, se are in vedere optimizarea Instalației de nocturnă, conform cerințelor FIBA.
Finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Turda, județul Cluj, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Informații suplimentare: Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr.602/2018, valoarea totală a investiției fiind de 78,756 milioane de lei, TVA inclus.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bălăneşti, judeţul Gorj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu" din Timișoara, precum şi modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu" din Timișoara
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 3192 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii pentru Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii situate în judeţele Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Mureş şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie lzvorâtorul de Mir", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 497 şi 1191 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Actului adițional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informațiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS – Suport Facility), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021
Actul normativ prevede aprobarea Actului adițional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și EUROCONTROL privind accesul la datele și informațiile conținute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS - Support Facility), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 și la București în data de 30 martie 2021.  
În vederea asigurării unei evaluări corecte a planului de monitorizare și a raportului anual al emisiilor și conformare a operatorilor de aviație sub schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, România încheie un nou acord pentru o perioadă de angajament aferentă anului 2022.
Acordul cuprinde: costurile pentru perioadele 11-13, prorogarea termenului de valabilitate a acordului până la data de 31 decembrie 2022, împărțirea costului între diferitele funcții, costul per stat, introducerea dispozițiilor privind facturarea pentru perioada 13 și stabilirea regulilor pentru noile autorități de stat care aderă la acord.
Datele și informațiile care vor fi furnizate de EUROCONTROL, prin intermediul Instrumentului de sprijin pentru implementarea Schemei EU ETS, vor sprijini autoritatea publică pentru protecția mediului în procesul de implementare a Directivei 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare pe domeniul aviației.
Finanțarea Actului adițional se va face din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate cu această destinație. Conform Actului adițional nr. 1, valoarea aferentă perioadei 13 (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022) este de 2626 euro. Precizăm că plata aferentă perioadei 13 se va efectua în anul 2023.
Informații suplimentare: În anul 2008, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2008/101/CE pentru modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii (așa numita „EU ETS”), instrument legislativ care are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către companiile care activează în sectorul aviaţie, într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor, pentru a putea contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice. Pentru a sprijini statele membre în procesul de implementare a Directivei, în special în ceea ce privește activitatea de aviație realizată de operatorii de aeronave din țările non UE, Comisia Europeană a desemnat EUROCONTROL pentru a dezvolta şi pune în funcţiune Instrumentul de sprijin pentru implementarea Schemei EU ETS, baza de date securizată care
conține informațiile deținute de EUROCONTROL în legătură cu activitatea de aviație realizată de operatorii de aeronave pe teritoriul UE.
Accesul la datele și informațiile furnizate de Instrumentul de sprijin pentru implementarea Schemei EU ETS, se acordă numai în condițiile în care statele membre sunt semnatare ale Acordului cu EUROCONTROL, costurile aferente dezvoltării acestui instrument fiind suportate de către statele membre semnatare.

22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi Gărzile forestiere
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev
Executivul a aprobat hotărârile privind valoarea costului standard atât pentru elevii din sistemul public de învățământ, cât și pentru cei din sistemul particular și confesional acreditat.
Pentru cheltuieli salariale, valoarea coeficientului 1 (coeficientul de bază) aferent costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru anul 2023,  a crescut cu 7% față de anul 2022, respectiv de la valoarea de 6.386 lei, la valoarea de 6.834 lei.
Acest cost se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora.
Prin aplicarea coeficienților de corecție și diferențiere pentru diferitele forme, niveluri sau filiere de învățământ, costul standard ajunge la valori precum 19.136 lei (în cazul învățământului liceal vocațional-muzică), 16.775 lei (în cazul învățământului antepreșcolar) sau 11.618 lei (învățământ integrat).
Pentru cheltuieli de funcționare a unităților de învățământ, raportat la valoarea absolută, anul acesta se înregistrează cea mai mare creștere a costului standard pentru cheltuieli de funcționare: astfel, valoarea coeficientului 1 (coeficientul de bază) aferent costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru anul 2023, a crescut cu 17,5% față de anul 2022, respectiv de la valoarea de 485 lei la valoarea de 570 lei.
Sumele rezultate prin multiplicarea costului standard cu numărul de elevi asigură: cheltuielile cu pregătirea profesională; cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor; cheltuielile prevăzute la articolul bugetar “bunuri și servicii”.
În funcție de coeficienții de corecție și de diferențiere corespunzători nivelului de învățământ, zonei de temperatură și numărului de elevi al unității de învățământ, costul standard pentru cheltuielile de funcționare poate ajunge la valori de peste 900 lei/elev, în cazul creșelor sau liceelor/colegiilor/școlilor profesionale.

26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş - Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie a unor imobile, construcţie şi terenuri
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind educația pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030
Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030 stabilește o serie de acțiuni pentru creșterea gradului de educație și conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind protecția mediului și schimbările climatice.
Strategia include obiective și măsuri care vor fi implementate progresiv în următorii ani, cu un orizont de implementare până în 2030.
Obiectivele și măsurile prevăzute de strategie vizează mai multe paliere, respectiv educație formală și non-formală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc, în cadrul a patru direcții de acțiune:
• implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă;
• identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale;
• crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile;
• formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.
În acest context, unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări.
Implementarea unui Program educațional pentru climă și mediu constituie un obiectiv cheie care va fi atins prin introducerea în curriculum național a unei săptămâni suplimentare privind mediul și schimbările climatice, denumită Săptămâna Verde precum și prin introducerea în oferta națională de curriculum la decizia școlii a unor discipline dedicate educației privind adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului.
Unul dintre obiectivele Strategiei este crearea unui ecosistem digital pentru educație, care sa cuprindă diverse aplicații și platforme, și să ofere opțiuni variate de activități extracurriculare și extrașcolare, care să fie dezvoltate cu ajutorul cadrelor didactice, ale ONG-urilor de mediu, precum și ale altor instituții relevante din domeniu.

28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 şi pentru anul 2022 şi plăţii primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
Prin acest act normativ, se aprobă plata sumei de 273.735.232 lei, reprezentând contribuția financiară restantă a României pentru anii 2021 și 2022, precum și prima tranșă a contribuției financiare pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA), sumă compusă din:
a) sume restante rămase de achitat în valoare de 181.440.881 lei;
b) prima tranșă a contribuției financiare a României pentru anul 2023 în valoare de 92.294.351 lei.
Plățile contribuțiilor la programele opționale ale ESA se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2023 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Comunicatul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării: https://bit.ly/3GSRdKE

29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului şi în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală aflat în subordinea Ministerului Economiei şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


IV.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis aferente participării întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului în politicile fiscal bugetare şi financiare ale statului român
Guvernul României a aprobat încadrarea în politicile fiscal-bugetare și financiare ale statului român a schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile din străinătate, la care va fi prezent Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Programul vizează generarea unui efect stimulativ pentru beneficiari, prin subvențiile acordate pentru promovarea produselor și serviciilor turistice pe piețele externe.
Beneficiarilor schemei de minimis le vor fi decontate cheltuielile după cum urmează:
a) 50% din cheltuielile reprezentând prețul transportului extern, fără a depăși echivalentul în lei a 500 euro, calculat la data semnării actului final privind furnizarea ajutorului de minimis pentru 1 reprezentant/operator economic;
b) 50% din cheltuielile reprezentând prețul primei nopți de cazare, pentru câte un participant de la fiecare operator economic expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice categoria 1;
c) 100% din cheltuielile pentru:
•taxa de participare;
•închirierea de spațiu pentru stand de la organizatori;
•personalizarea, amenajarea și decorarea standului.
Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate pentru anul în curs este de 7.400.000 lei, din fonduri de la bugetul de stat. Numărul mediu al beneficiarilor este de 200 de expozanți anual. Înscrierile se vor și de această dată digital.
Schema de ajutor de minimis urmează a fi aprobată prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3ZXpNwb

2.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea ajutorului de stat regional ad-hoc solicitat de NOKIAN TYRES PLC pentru realizarea unui proiect de investiţii, constând în construirea unei noi fabrici de producţie de anvelope în Oradea, judeţul Bihor în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
Actul normativ prevede acordarea unui ajutor de stat regional ad-hoc companiei Nokian Tyres PLC, în contextul intenției acesteia de a înființa în România o unitate de producție anvelope pentru autoturisme în județul Bihor.
Ajutorul de stat va fi acordat sub formă de grant și va fi în valoare de 99,55 milioane euro; acesta va fi acordat pe o perioadă de 5 ani, între anii 2023-2028.
Acesta va finanța costurile legate de înființarea fabricii și pentru a aborda deficitul de finanțare aferent acestei investiții greenfield. Ajutorul de stat va fi acordat după emiterea deciziei de autorizare de către Comisia Europeană.
Noua unitate de producție va avea o capacitate planificată de 6 milioane de anvelope pe an și va încorpora tehnologie de ultimă generație care va permite un nivel ridicat de automatizare și precizie.
Valoarea totală nominală a investiției se ridică la 642,4 milioane euro, din care costuri eligibile de 611 milioane euro.

 

V.    NOTE


1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Teaca în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa" al judeţului Bistriţa-Năsăud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Teaca
Guvernul a luat act de această Notă.
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcţii din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Guvernul a luat act de această Notă.

3.    NOTĂ privind litigiile generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Nota de care Guvernul a luat act include o analiză a situației generate de modificările legislative aduse OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Începând cu luna ianuarie 2022 veniturile din pensii au fost grevate de contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, reținerea făcându-se la sursă de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, prin aplicarea unui procent de 10% cu privire la sumele ce depășesc 4.000 de lei.
Prin decizia nr. 650 din 15 decembrie 2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat neconstituționalitatea unor prevederi din OUG nr. 130/2021.
Este previzibil faptul că persoanele care au solicitat restituirea sumelor reținute din pensie cu titlul de CAS începând cu luna ianuarie 2022 până la momentul reținerii vor obține din partea instanțelor judecătorești soluții favorabile. Având în vedere numărul mare de pensionari afectați de dispozițiile OUG nr. 130/2021 și faptul că acesta ar putea crește în perioada următoare, Nota prezentată Guvernului include soluția reglementării efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 650/2022, printr-un act normativ de același nivel cu OUG nr. 130/2021, care să stabilească modalitățile de restituire a sumelor reținute cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de către Casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.
Nota poate fi consultată aici: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2023/01/NOTA-4.pdf

VI.    INFORMĂRI


1.    INFORMARE cu privire la Planul Anual de Lucru al Guvernului şi activitatea Consiliului Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative
2.    INFORMARE privind îndeplinirea sarcinii care vizează transferul reţelei sanitare aparţinând MTI
3.    INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern şi Parlament, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022

VII.    PUNCTE DE VEDERE


1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 33 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9764
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9763
USD
Azi 4.6687
Diferența 0.0062
Zi precendentă 4.6625
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 22-04-2024
EUR flag1 EUR = 4.9758 RON
USD flag1 USD = 4.6712 RON
GBP flag1 GBP = 5.7677 RON
CHF flag1 CHF = 5.1247 RON
AUD flag1 AUD = 3.0068 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.4040 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0302 RON
NOK flag1 NOK = 0.4241 RON
SEK flag1 SEK = 0.4281 RON
XAU flag1 XAU = 354.4765 RON
Monede Crypto
1 BTC = 308250.67RON
1 ETH = 15010.11RON
1 LTC = 397.57RON
1 XRP = 2.49RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.07%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 16928.22 0.53%
BET-BK 3111.73 0.50%
BET-FI 59731.98 -0.28%
BET-NG 1206.70 0.13%
BET-TR 35124.00 0.53%
BET-TRN 34314.43 0.53%
BET-XT 1441.08 0.43%
BET-XT-TR 2956.46 0.43%
BET-XT-TRN 2893.17 0.43%
BETAeRO 1058.69 0.32%
BETPlus 2501.05 0.50%
RTL 37175.89 0.53%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel