Totul despre voucherele de 50 de euro: Cine primeşte, când, cum vor arăta şi unde pot fi folosite tichetele sociale - DOCUMENT

Foto: Arhivă
Foto: Arhivă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în transparență decizională proiectul de Ordonanță de Urgență care reglementează cadrul legal pentru acordarea voucherelor în valoare de 50 de euro pentru persoane defavorizate.

Aceste vouchere, acordate o dată la două luni, vor compensa o parte din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichetele sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.

Sprijinul material este suportat parțial din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială aferent perioadei de programare 2021-2027, parte din Politica de Coeziune a României, precum și din cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.Având în vedere impactul propunerii de act normativ, #MIPE vă invită să transmiteți recomandări și sugestii la adresa de e-mail acte.normative@mfe.gov.ro, până la 15 mai 2022. 

 

Ce prevede proiectul

 

Propunerea de act normativ vizează adoptarea de urgență a măsurilor necesare protecției temporare împotriva riscului de deprivare materială, dar și a riscului de sărăcie, măsuri care sunt considerate o prioritate și din punct de vedere al politicilor la nivel european, România având propus pentru aprobare în cadrul Politicii de Coeziune Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială cu o valoare de peste 4,2 mld euro, din cadrul căruia pot fi susținute o parte dintre măsurile de protecție temporară pentru populația vulnerabilă, în acord cu prevederile programului operațional.

Citeşte şi: Casa de Pensii: Cererea de pensionare nu se depune înaintea acestei date

Ca urmare a creșterii ratei inflației, precum și a creșterii prețurilor la utilități și la bunurile de consum, cele mai afectate categorii principale de populație, rămân pensionarii care beneficiază de pensii cu o valoare mai mică de 1.500 lei, cu un număr estimat de peste 2,3 mil, persoanele cu dizabilități în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri lunare proprii mai mici sau egale 1.500 lei, cu un număr estimat de 400.000 de persoane, familiile cu cel puțin doi copii aflați în întreținere al căror venit net lunar este mai mic sau egal cu 600 lei pe membru de familie, familiile monoparentale al căror venit net lunar este mai mic sau egal cu 600 lei pe membru de familie, familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fără adăpost,

Astfel, Prezenta ordonanță de urgență are drept scop instituirea unor măsuri temporare, denumite ,,Sprijin pentru România”, până la data de 31 decembrie 2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populație vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 

Cine beneficiază şi care e valoarea tichetelor

 

Proiectul reglementează categoriile de persoane care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, respectiv :

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;b) persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei;c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.f) persoanelor fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare ;

Reglementarea stabilește faptul că persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Prin excepție de la aceasta prevedere, în situația în care familiile prevăzute la lit.c)-e)  au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la lit.a) și b), sprijinul material poate fi cumulat.

De asemenea, nu beneficiază de sprijin material persoanele care aparțin categoriilor care la data acordării sprijinului material au locul de ședere permanentă pe teritoriul altui stat, execută pedepse privative de libertate, beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

Prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la lit.a) – d), se înțelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

c) venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

f) indemnizația de acomodare acordată în baza Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) indemnizația pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate 3-7 ani, acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) veniturile neimpozabile prevăzute de art. 62 lit.b), c), n), q) și r) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

i) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

j) venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

k) venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

l) venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 111 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

m) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul veniturilor lunare se determină pe baza tuturor veniturilor cumulate.

Veniturile prevăzute la a)-h) sunt cele din luna anterioară celei în care se efectuează plata sprijinului.

Veniturile prevăzute la i)-m) sunt cele realizate în anul 2021.

Actul normativ prevede valoarea tichetului social pe suport electronic, respectiv o valoare nominală de 250 lei, precum și faptul că acesta se acordă odată la două luni categoriilor de beneficiari eligibili.

***

Tichetul social pe suport electronic se acordă ca măsură de protecție temporară, derulată  până la data de 31 decembrie 2022, iar sumele acordate pot fi utilizate în termen de maxim 12 luni de la data fiecărei alimentări

Tichetul social se încadrează în categoria beneficiilor de asistență socială prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin.(1) lit.a)-c) din Legea asistenței sociale  nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

***

Este stabilită frecvența de alimentare a acestora, o dată la două luni, precum și modalitatea de utilizare a acestora, numai la unitățile afiliate  care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către  unitatea de implementare contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.

 

Cum vor arăta tichetele

 

Fiecare tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde este valabil numai dacă are înscris numărul cu care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod pe acesta:

a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate a suportului electronic;c) numele, prenumele și codul numeric personal al beneficiarului. În cazul persoanelor fără adăpost, va conține doar numele și prenumele beneficiarului; d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

Obligativitatea prezentării actului de identitate nu se aplică persoanelor fără adăpost, acestea având obligația să prezinte un document eliberat de autoritățile publice locale care să ateste identitatea beneficiarului.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se returnează  unității de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.

 

Identificarea categoriilor de beneficiari se realizează, după caz, după cum urmează:

 

a) de către Casa Națională de Pensii Publice, respectiv de către casele sectoriale de pensii și reprezintă beneficiarii aflați în evidență în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului.

Casele sectoriale de pensii transmit Casei Naționale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin.(1) lit.a) aflați în evidența acestora, întocmite potrivit modelului stabilit în condițiile artl. 10 alin.(1), în vederea integrării și transmiterii de către Casa Națională de Pensii Publice a listei finale la Ministerul Muncii și Solidartății Sociale, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situației către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

b) de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestații sociale stabilite în baza Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare și drepturi de alocație pentru susținerea familiei stabilite în baza Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflați în evidență în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului, indiferent dacă acestea sunt în plată sau suspendate.c) în elaborarea listelor privind beneficiarii eligibili pentru sprijinul material, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, se va asigura, prin instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la  eligibilitatea beneficiarilor prevăzuți la 3 alin.(1) în corelare  cu prevederile art.4 alin.(1).d) în cadrul listelor comunicate Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale va fi menționat și domiciliul beneficiarilor.

Familiile cu copii, care nu sunt beneficiare de alocație pentru susținerea familiei pot solicita către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială acordarea sprijinului material prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinesc condițiile, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere precum și al situației centralizatoare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DOCUMENTUL poate fi studiat aici. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9132
Diferența 0.0082
Zi precendentă 4.905
USD
Azi 4.8027
Diferența 0.0122
Zi precendentă 4.7905
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 11-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.9132 RON
USD flag1 USD = 4.8027 RON
GBP flag1 GBP = 5.8083 RON
CHF flag1 CHF = 5.0576 RON
AUD flag1 AUD = 3.3499 RON
DKK flag1 DKK = 0.6603 RON
CAD flag1 CAD = 3.7310 RON
HUF flag1 HUF = 0.0123 RON
JPY flag1 JPY = 0.0356 RON
NOK flag1 NOK = 0.4963 RON
SEK flag1 SEK = 0.4733 RON
XAU flag1 XAU = 277.1595 RON
Monede Crypto
1 BTC = 115070.77RON
1 ETH = 8906.80RON
1 LTC = 295.94RON
1 XRP = 1.83RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 8.06%
6 luni: 8.21%
12 luni: 8.33%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12424.57 -1.31%
BET-BK 2276.31 -0.40%
BET-FI 50679.37 0.36%
BET-NG 956.21 -2.65%
BET-TR 24147.41 0.29%
BET-TRN 24027.82 0.21%
BET-XT 1089.54 -1.20%
BET-XT-TR 2104.11 0.36%
BET-XT-TRN 2094.40 0.27%
BETAeRO 898.88 0.47%
BETPlus 1853.51 -1.20%
RTL 28326.24 0.30%

Opinii

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene
Cum și-a explicat premierul propunerea inedită

Premierul Spaniei, idee haioasă pentru a economisi energie: Renunțați la ... cravată

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, le-a cerut...

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0