Semnarea acordului pentru Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, aprobată de Guvern. Când vor intra în exploatare

DCBusiness Team / 20 dec 2022, 07:44

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 19 decembrie 2022.

Luni, 19 decembrie, în cadrul şedinţei de Guvern, au fost aprobate o serie de ordonanţe şi proiecte de legi, printre care se numără şi unul referitor la semnarea acordului pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la Centrala de la Cernavodă. Iată detalii despre proiect şi despre celelalte acte aprobate în şedinţă.

I.    PROIECTE DE LEGI


1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Guvernul a  aprobat proiectul de lege ce va constitui realizarea unor jaloane asumate prin PNRR, în cadrul reformei privind îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat.
Cele mai importante modificări au în vedere următoarele aspecte:
-    Separarea funcției de reglementare de cea de coordonare a proprietății statului sau a unităților administrativ-teritoriale în calitatea lor de acționari;
-    Elaborarea unei politici de proprietate prin care să se definească rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a întreprinderilor publice de la nivel central și local, să se stabilească rolul statului și al unității administrativ-teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, precum și rolul responsabilitățile autorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia.
Elaborarea și revizuirea politicii de participare a statului în economie va fi în concordanță cu orientările OECD și va delimita în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor entităților implicate.
-    Înfiinţarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Această structură va funcționa în subordinea a Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin SGG
-   Înfiinţarea unui corp al administratorilor de întreprinderi publice care se va constitui ca o bază de date organizată și gestionată de AMEPIP și care va cuprinde lista persoanelor fizice și juridice înregistrate ca eligibile pentru selectarea și nominalizarea în posturi de administratori, în cadrul întreprinderilor publice.
-    Aceste persoane fizice și juridice vor putea candida alături de cele care nu sunt înscrise în corpul administratorilor de întreprinderi publice în cadrul proceselor de recrutare și nominalizare în posturi de administratori în cadrul întreprinderilor publice
Proiectul de lege include și alte propuneri de modificare a legislației în măsură să asigure implementarea principiilor guvernanței corporative cuprinse în ghidurile OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.

2.    PROIECT DE LEGE privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român şi Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 şi 4 CNE Cernavodă

La propunerea Ministerului Energiei, Guvernul a aprobat Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între Statul român și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.
Astfel, Unitatea 3 va intra în exploatare la sfârșitul anului 2030 și Unitatea 4 în anul 2031.
Prin realizarea acestui proiect, esențial pentru securitatea și independența energetică a României, va fi dublată contribuția energiei nucleare în sistemul energetic de la aproximativ 20% la 36%, vor fi create noi locuri de muncă în sectorul nuclear, se va dezvolta lanțul de furnizori, va fi facilitat accesul la împrumuturi și sprijin financiar, vor spori veniturile la bugetele locale din zona de dezvoltare a Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă, precum și la bugetul de stat, ca urmare a investițiilor și înființării de noi întreprinderi în activități de cercetare și inovare în zonă/regiune.
De asemenea, prin realizarea acestor investiții, se va asigura accesul la energie electrică și termică a consumatorilor, protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3YMiyqj

3.    PROIECT DE LEGE privind mobilitatea urbană durabilă

Actul normativ stabilește cadrul general și instituțional pentru promovarea și gestionarea mobilității urbane durabile la nivel național.
Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți condiţiile de mobilitate în zonele urbane și rurale, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi și de a spori siguranța rutieră în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
Beneficiarii direcți sunt autoritățile publice locale și cetățenii, prin reducerea congestiei la nivelul orașelor îmbunătățirea mobilității pentru desfășurarea activităților zilnice atât ale locuitorilor, cât și ale agenților economici.
Autoritățile administrației publice locale sau zonele metropolitane, după caz, sunt responsabile cu monitorizarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă, iar Ministerul Dezvoltării va asigura monitorizarea domeniului mobilității urbane durabile și va elabora registrul planurilor de mobilitate urbană durabilă.
Pentru atingerea obiectivelor din domeniul climatic, actul normativ conține și prevederi privind modurile de transport public durabil, inclusiv feroviar și pe apă.
Actul normativ se coroborează cu inițiativa Comisiei Europene de monitorizare a progreselor în domeniul mobilității pe baza unui set de 19 indicatori, care urmează să fie definitivat până la sfârșitul anului 2023.
Intrarea în vigoare a legislației privind mobilitatea urbană durabilă reprezintă un jalon prevăzut în Componenta 10-Fondul local din PNRR, Reforma I. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă.

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Potrivit actului normativ aprobat, reabilitarea termică a blocurilor de locuit se va putea face cu mai puțini bani de la autoritățile locale și de la asociațiile de proprietari. Guvernul a redus procentul contribuției financiare la proiect a autorităților locale și asociațiilor de locatari pentru a crește numărul clădirilor reabilitate termic și a optimiza utilizarea fondurilor europene.
Astfel, pentru finanțarea reabilitării termice a blocurilor se vor putea folosi mai mulți bani din fondurile europene nerambursabile, respectiv 90%, și mai puțini din bugetele locale sau cele ale asociațiilor de proprietari.
Mai exact, doar 5% din banii necesari reabilitării vor putea proveni din banii autorităților locale sau ai asociațiilor de locatari, comparativ cu 40% cât este în prezent.
Bugetul UE destinat priorităților de investiții pentru eficiența energetică a clădirilor în cadrul perioadei de programare 2021-2027 pentru politica de coeziune este de aproape 1,25 miliarde euro, iar intervențiile ce vizează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe beneficiază de alocare financiară totală în cadrul programelor regionale 2021-2027 de aproximativ 618 milioane euro.
Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate, finanțarea reabilitării termice a blocurilor se va face astfel:
I: În cazul regiunilor mai puțin dezvoltate:
-    90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
-  5% din alocații de la bugetul de stat în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul de stat față de contribuția prevăzută la punctul anterior;
-    5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/ sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/ sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza documentelor procedural specific implementării programelor și nu poate depăși 3%.
II. În cazul regiunilor mai dezvoltate:
-   90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat și din bugetele locale, în cazul regiunilor mai dezvoltate, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
-    5% din alocații de la bugetul de stat în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul de stat față de contribuția prevăzută la punctul anterior;
-    5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/ sau din alte surse legal constituite, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul local față de contribuția de la primul punct (cea de 90%), precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/ sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale, reprezentând contribuția suplimentară de la bugetul local, se stabilește pe baza documentelor procedural specific implementării programelor și nu poate depăși 3%.
Pentru a echilibra contribuția asociațiilor de proprietari și a stimula astfel promovarea de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, ordonanța stabilește cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale de maximum 3% din valoarea proiectului.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST
Prin actul normativ aprobat, se prelungește aplicarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS până la data de 31 decembrie 2023. Totodată, plafonul total al garanțiilor va crește la 20,25 miliarde lei, de la 17,75 miliarde, cât a fost în anul 2022.
Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).
Bugetul schemei de ajutor de stat se va majora de la 1,930 miliarde de lei la peste 2,881 miliarde de lei, iar numărul maxim de beneficiari estimați crește astfel de la 24.786 la 26.708.
Ajutoarele de stat vor fi acordate sub formă de garanții pentru împrumuturi și granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni.

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative
Prin ordonanța de urgență, se asigură buna funcționare a pieței de transport a energiei electrice din România, astfel încât aceasta să se desfășoare fără dificultăți, având în vederea implementarea unor proiecte majore de infrastructură de transport a energiei electrice.
Ministerul Economiei devine autoritate contractantă pentru activitatea de transport a energiei electrice. Totodată, Ministerul Economiei va reprezenta statul român în calitate de expropriator în cazul proiectelor pentru cauze de utilitate publică necesare realizării unor obiective de interes naţional de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale.
Odată cu adoptarea Ordonanței de Urgență pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative, Ministerul Economiei continuă să alinieze legislația națională la legislația europeană pentru implementarea prevederilor Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogarea Directivei 2003/54/CE.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3BO5MNQ

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, în suprafaţă de 630 mp, trecut în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitie ,,Amenajare pasaj pietonal subteran - Intersecţie DN1 cu Str. Panduri (Predeal)"'
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 404/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente", aflate pe raza localităţilor Priseaca, Scorniceşti şi Tătuleşti, din judeţul Olt
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ - Secţiunea I: Târgu Mureş – Miercurea Nirajului km 0+000 - km 22+000 şi legătura la Autostrada A3 (2,4km)", judeţul Mureş
Autostrada Iași – Târgu Mureș reprezintă un obiectiv inclus în Master Planul General de Transport și, totodată, în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Prin hotărârea adoptată, se aprobă realizarea a 22 de kilometri din acest obiectiv, respectiv secțiunea Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, lucrările având o valoarea de 3,64 miliarde lei și o durată de execuție de 30 de luni.
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri PNRR și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Târgu Mureş -Târgu Neamţ - Secţiunea III: Leghin - Târgu Neamţ km 181+195 (89+000)- km 211+107 (118+912)", judeţele Neamţ şi Iaşi
Actul normativ prevede realizarea a încă 29 kilometri din secțiunea III a Autostrăzii Iași – Târgu Mureș. Valoarea lucrărilor este de 2,5 miliarde lei, iar durata acestora, 30 de luni. Finanțarea se va face din fonduri PNRR și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale- CERONAV, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN1 (zona Tureni)", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureș din judeţul Mureș" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional şi de evaluare a capacităţii de muncă
Guvernul a aprobat noi criterii şi norme de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate, care să le înlocuiască pe cele stabilite prin HG nr. 155/2011.
Pe baza noilor norme și criterii medicale se urmărește să se realizeze o evaluare complexă, obiectivă și actualizată a stării de sănătate a persoanei, pe baza unor proceduri de diagnostic recomandate de ghidurile de practică medicală naționale și internaționale, fiind avizate și de Ministerul Sănătății.
De asemenea, acestea au fost elaborate astfel încât să corespundă recomandărilor Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității şi Sănătății, OMS - 2007 de a se utiliza, în mod complementar, ambele ramuri ale clasificărilor internaționale OMS (CIM - Clasificarea Internațională a Maladiilor - CIM 10 şi CIF) și se bazează pe definiții, scale şi metode de diagnostic standardizate, aplicate la nivel internațional.
Pe baza noilor criterii, în evaluarea pacientului se urmărește eliminarea subiectivității si reducerea baremelor medicale impuse, ceea ce conduce la un plus de viziune medicală, manifestată printr-o mai mare libertate a judecății medicale și printr-o evaluare orientată pe persoană și pe afecțiunile prezentate de aceasta.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3uYZPdc

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități şi accelerarea procesului de dezinstituționalizare, pentru perioada 2022-2030
Documentul aprobat vizează stabilirea unui cadru normativ specific necesar prevenirii instituționalizării și sprijinirii procesului de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități din România.
România și-a asumat, în cadrul PNRR, ca în perioada 2022-2026 să accelereze procesul de dezinstituționalizare început din anul 2015, prin două acte legislative importante: hotărârea de guvern pentru aprobarea strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și legea pentru susținerea procesului de dezinstituționalizare. Prin aceste angajamente, România urmărește reducerea numărului de 16.911 persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în anul 2020, la 11.500 de persoane până la data de 30 iunie 2026 și la 10.349 persoane instituționalizate până la sfârșitul anului 2030.
Strategia dezinstituționalizării aduce schimbări majore prin 6 direcții de acțiune cu impact asupra sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități, având în vedere că furnizarea serviciilor sociale se va orienta spre comunitate și nu spre instituții rezidențiale:
1. coordonarea procesului de dezinstituționalizare la nivel național, județean și local și de integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități;
2. asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate;
3. dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viața independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv pentru prevenirea instituționalizării;
4. pregătirea și motivarea personalului care lucrează cu și pentru aceste persoane;
5. asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii vieții independente în comunitate;
6. conștientizarea societății în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități.
Documentul adoptat prevede un Plan de acțiune pentru implementarea strategiei, care conține un set de măsuri specifice pentru prevenirea instituționalizării și sprijinirea dezinstituționalizării adulților cu dizabilități din România, în completarea celor șase direcții de acțiune. Finanțarea măsurilor din Planul de acțiune este realizată de fiecare instituție publică implicată în absorbția fondurilor externe nerambursabile, în limita sumelor alocate, precum și în limita fondurilor aprobate anual în bugetele acestor instituții.
Strategia conține și un Ghid pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare, care propune activități la nivelul centrelor, cum ar fi cele de planificare a planului individual de viață independentă și integrare în comunitate împreună cu persoanele cu dizabilități: activități de instruire, campanii de conștientizare și activități de identificare a celor mai bune măsuri de sprijin în comunitate pentru aceste persoane.
Implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei dezinstituționalizării este realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu sprijinul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale.
Principala resursă financiară a strategiei o reprezintă fondurile externe nerambursabile, asigurate prin PNRR și Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, în limita sumelor alocate.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3HMJvnm

14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale pentru Protecția Mediului şi a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Actul normativ corelează prevederile legale care reglementează cadrul instituțional și financiar general aplicabil fondurilor europene, prin:
-  introducerea noilor programe operaționale 2021-2027;
-   completarea structurilor, autorităților și instituțiilor publice în care este încadrat personalul care îndeplinește atribuții privind gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene, prevăzute de regulamentele europene și memorandumurile de finanțare aplicabile sau aferente elaborării, gestionării, negocierii și implementării PNRR;
-  modificarea majorării salariale de la 35% la 50% până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale; Majorarea se acordă numai pe perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile OUG nr. 152/2022 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Această măsură este necesară pentru stimularea personalului care gestionează programele operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027, cât și PNRR, în vederea realizării investițiilor cuprinse în PNRR, și pentru a asigura un aparat de lucru suficient de adecvat care să asigure îndeplinirea celor 507 jaloane până la data de 31 august 2026.

16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii unor contribuții financiare voluntare ale României, pentru anii 2021- 2023, necesare formatelor de lucru din cadrul Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
Actul normativ stabilește cadrul legal necesar efectuării plății corespunzătoare cotei ce revine României din contribuțiile financiare anuale necesare funcționării formatelor de lucru din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Sumele necesare plății acestor contribuții aferente anilor 2021, 2022 și 2023 se ridică la 50.756 euro, dintre care 756 euro în 2021, 30.000 în 2022, respectiv 20.000 euro în 2023.
Fondurile se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanțelor pentru anul 2022.
Plata contribuțiilor financiare voluntare ale României pentru formatele de lucru din cadrul OCDE au potențialul de a contribui la realizarea obiectivului prioritar actual de politică externă al României, aderarea la OCDE, dar și la îndeplinirea obligațiilor asumate față de Forumul Global.

17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru realocarea unei sume de bani pentru Schema de ajutor de stat Ucraina în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Potrivit actului normativ, suma de 2,5 miliarde lei se alocă pentru implementarea Schemei de ajutor de stat “Ucraina” de către Eximbank, în conformitate cu prevederile Memorandumului “Încadrarea Schemei cadru de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, în politicile economico-bugetare şi financiare ale Statului Român” aprobat în ședința de Guvern din 31.08.2022, care a obținut avizul Consiliului Concurenței.
În acest sens, EximBank S.A. are în vedere construirea unui portofoliu nou de produse cu componentă de ajutor de stat, în baza prevederilor Comunicării și a reglementărilor specifice în vigoare, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al firmelor care se confruntă cu deficit de lichidități, în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Aceste instrumente financiare noi vin în continuarea/completarea măsurilor de sprijin adoptate în criza COVID 19, astfel încât sumele alocate cu această destinație și rămase disponibile să fie în continuare direcționate, prin același tip de instrumente financiare, către același obiectiv și anume de antrenare a resurselor private, în scopul acoperirii deficitului de lichidități.
Setul de măsuri propus de EximBank se încadrează în categoria măsurilor cu impact imediat în economie, implicând un efort de direcționare a lichidităților către companiile mari și IMM-urile cu cifra de afaceri peste 20 de milioane de lei afectate de criză, a căror sprijinire financiară cât mai rapidă este imperativă pentru a face față crizei generate în contextul mondial actual.
Prin acest mecanism, statul va contribui la menținerea în piață a companiilor viabile, care vor putea astfel să-și reia/continue/dezvolte activitatea în condiții mai favorabile. Programul va contribui direct la distribuirea a 6 miliarde de lei în economie.

18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creștere a Precipitațiilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
Actul normativ stabilește activităţile detaliate pe care le va realiza Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) în exercitarea atribuţiilor, precum și detalierea criteriilor pentru selecţia obiectivelor/proiectelor de investiţii în unitățile sanitare şi metodologia de aplicare a acestora.
ANDIS este o instituţie publică în subordinea Ministerului Sănătății, finanţată integral din bugetul de stat, care va avea ca rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.
ANDIS este un instrument care are ca scop să facă posibilă accelerarea investiţiilor în sectorul sanitar, în primul rând a celor trei spitale regionale.

21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii nr. 879/2018 privind înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene
Prin prezentul act normativ se modifică componența Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene, denumit în continuare CNLRA.
CNLRA  are ca scop elaborarea și monitorizarea activității de aplicare a Strategiei Naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creșterii rezistenței microbiene la antibiotice a populației şi animalelor şi prevenirea răspândirii  microorganismelor rezistente la nivel național.
CNLRA este coordonat de Ministerul Sănătății și are în componență următoarele structuri:
a)    Consiliul de conducere;
b)    Grupul de experţi, alcătuit din 15 membri care vor elabora recomandări Consiliului de conducere în vederea măsurilor necesare în domeniile de intervenție vizate de CNLRA;
c)    Secretariatul tehnic.
Consiliul de conducere al CNLRA este format din câte 2 reprezentanți (1 reprezentant titular și 1 membru supleant) ai următoarelor autorităţi centrale și instituții:
a) Ministerul Sănătății;
b) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
c) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
d) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
e) Autoritatea Naţională de Management al Calității în Sănătate;
f) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA);
g) Institutul Naţional de Sănătate Publică;
h) Institutul Naţional de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balş";
i)Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino";
j) Agenția Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România.
Vicepreședintele va fi desemnat prin ordin comun al Ministrului Sănătății, Președintelui Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor și al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.

22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
Actul normativ aprobat prelungește termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 până la data de 31 martie 2023.
Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuității acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere nefinalizarea, până la această oră, a traseului decizional de aprobare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023.
Totodată s-au introdus în actul normativ și unele prevederi noi cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Astfel, se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat, în acord cu prevederile Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paleta mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultaţiile pentru afecţiuni cronice, precum şi consultațiile de prevenție acordate în aceeași modalitate ca şi persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care de asemenea vor fi modificate.
Hotărârea de Guvern stabilește totodată și modalitatea de evidențiere, raportare și decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate, iar cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate.

23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" prin Centrul de transfuzie sanguină Bacău, instituție subordonată Ministerului Sănătății
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desființării imobilului Complex Stadion "Gheorghe Hagi", din municipiul Constanţa, strada Primăverii, nr.2-11, judeţul Constanţa, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiţii ,,Construire Stadion «Gheorghe Hagi», str. Primăverii nr.2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza" - condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști"
26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, precum şi trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN la proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Deva din subordinea Administrației Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele aflate în administrarea Administrației Naţionale a Penitenciarelor - aparat central
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Centru de îngrijiri paliative, municipiul Arad, judeţul Arad"
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat reabilitarea, modernizarea și dotarea secției TBC a fostului spital județean Arad, imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice, și transformarea acesteia într-un centru de îngrijiri paliative.
Astfel, vor fi reabilitate și modernizate clădirea principală, împreună cu magaziile, capela și anexele, și vor fi dotate în vederea bunei desfășurări a activității și a respectării standardelor de calitate și a normelor în vigoare.
Astfel, imobilul va avea o suprafață totală construită de 1.199 mp, pe un regim de înălțime de D+P+2E (demisol + parter + 2 etaje), iar principalele lucrări vor consta în renovarea fațadelor, refacerea finisajelor interioare, înlocuirea ușilor și ferestrelor, recompartimentarea spațiilor existente, izolarea termică, modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare.
Valoarea totală a investiției este de 58.415.000 lei, iar durata de proiectare și execuție a obiectivului este estimată la 15 luni.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3G3d6Yq

30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Complex Sportiv Michael Klein, B-dul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara"
Actul normativ vizează realizarea unui teren de fotbal în conformitate cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.
Obiectivul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).
Valoarea totală a proiectului este de 313.785.691,12 lei, iar durata de proiectare și execuție este de 28 de luni.
Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.
Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3jgTebm

31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Pavilion deţinere 500 locuri - Construire, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Tușnad, judeţul Harghita
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

33.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat suma de 1.023.630.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 2.890 de unități administrativ-teritoriale.
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.
Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate, precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreținerea acestuia, salubritate etc.), cofinanțarea proiectelor, plata combustibilului pentru asigurarea încălzirii unităților școlare, asigurarea cu energie termică, plata unor corecții financiare, sentințe, cheltuieli de capital, precum şi alte cheltuieli neprevăzute.
Astfel, potrivit actului normativ adoptat, 41 consilii județene, precum și sectorul 6 al municipiului București, 64 de municipii, 181 orașe și 2.602 de comune primesc finanțare.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3VaNoFY

34.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
35.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu şi imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

36.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse şi de tratament între femei şi bărbați şi prevenirea şi combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027
La propunerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Executivul a aprobat Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027. De asemenea, a fost aprobat și Planul operațional privind implementarea strategiei naționale, realizat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.
Strategia națională este un document esențial pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2022–2027. Proiectul asigură continuitatea politicilor publice ale Guvernului României de promovare a principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la nivel naţional. De asemenea, se continuă abordarea conform convențiilor internaționale la care țara noastră este parte a politicilor privind prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.
În domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, documentul vizează, în principal, eliminarea stereotipurilor și prejudecăților privind rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și în societate. Vor fi introduse în programele școlare noțiuni legate de egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. De asemenea, la nivel național, va fi dezvoltat un program prin care femeile din grupuri vulnerabile vor primi un ajutor înainte și după naștere. Pentru femeile din comunități marginalizate va fi organizată „Caravana medicală” pentru informare și servicii de îngrijire pre și post natale.  
În ceea ce privește domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, în perioada 2022 – 2027, va fi dezvoltat un sistem unitar de servicii sociale destinate protecției efective a victimelor violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a drepturilor acestora. Acest sistem unitar se referă la crearea de locuințe protejate, acordarea asistenței psihologice și juridice, decontarea certificatelor medico-legale, facilitatea accesului la justiție sau chiar sprijin material pentru victime. Pentru a preveni cazurile de violență domestică, strategia națională prevede, printre altele, modificarea legislației naționale și campanii de conștientizare și informare a fenomenului violenței în grupurile vulnerabile.

37.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
38.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii si Solidarității Sociale din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
39.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listel imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum expres Craiova-Pitești şi legăturile cu drumurile existente", Tronsonul 4
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
40.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național Autostrada Focșani-Bacău", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
41.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1232/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Lugoj Deva
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
42.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educației
Actul normativ aprobat prevede suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu suma de 16,326 milioane de lei (3,3 milioane euro) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea achiziționării unui imobil pentru desfășurarea activității, în condiții optime, a Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic.
În prezent, Inspectoratul Școlar Județean Timiș își desfășoară activitatea în imobilul Administrației Bazinale de Apă Banat, situat în municipiul Timișoara, pe baza unui contract de închiriere, iar Casa Corpului Didactic funcționează în căminul Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu” și în două birouri situate în imobilul închiriat de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

III.    MEMORANDUMURI


1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului expres Salonta (RO) şi Bekescsaba – Mehkerek (H)"
Prin actul normativ aprobat, se creează condiţiile necesare asigurării unei legături directe prin racordarea drumului expres Salonta – frontiera de stat de pe teritoriul României cu drumul expres Bekescsaba – Mehkerek – frontiera de stat de pe teritoriul Ungariei, stabilește punctele de conexiune între cele două drumuri expres pe linia de frontiera comună româno-ungară și reglementează condițiile tehnice de realizare a joncțiunii rutiere între cele două drumuri expres.
În baza Acordului, se va înființa un Grup de lucru la nivel de experți care se va reuni alternativ, pe teritoriile statelor Părților Contractante. La reuniunea Grupului de lucru pot participa specialiști ai ambelor Părți Contractante în domeniul proiectării, construirii, întreținerii și managementului de drumuri și poduri precum și alți specialiști.
Autoritățile competente în implementarea Acordului sunt: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru partea română, și ministerul condus de ministrul însărcinat cu activitatea de transport, pentru partea ungară.
Încheierea acestui Acord va contribui la asigurarea unui trafic rutier fluent internațional bilateral între România și Ungaria.

2.    MEMORANDUM cu tema: Includerea în cadrul beneficiarilor Schemei de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei a sectoarelor de activitate de distribuție de energie și combustibili gazoși
Actul normativ a fost aprobat.

IV.    NOTE


1.    NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului laşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor situate în municipiul laşi, şoseaua Sărăriei nr. 17, din domeniul public al municipiului laşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu" din laşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei
Guvernul a luat act de această notă.

2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Ibăneşti judeţul Vaslui, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Ibăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţiei al Judeţului Vaslui
Guvernul a luat act de această notă.

3.    NOTĂ DE INFORMARE cu privire la lansarea apelului competitiv de proiecte pentru Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin Planul Naționale de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație
Prin acest apel de proiecte pot fi accesate fonduri de peste 1 miliard de euro (alocarea financiară totală a apelului de proiecte fiind de 1.068.260.200 euro), valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, pentru implementarea obiectivelor din proiectul România Educată.
Prezentul apel finanțat prin PNRR vizează 3 tipuri de investiții:
• Digitalizarea mediilor de învățare, unde echipăm tehnologic 3.600 de școli, 5.200 de laboratoare de informatică și 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.
•Infrastructură școlară, pentru 75.000 de săli de clasă, 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar
•Dotarea cu echipamente a atelierelor de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic, pentru 909 unități de învățământ IPT.
Comunicatul Ministerului Educației: https://bit.ly/3PFFYt3

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8962
Diferența -0.0060
Zi precendentă 4.9022
USD
Azi 4.555
Diferența -0.0197
Zi precendentă 4.5747
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 09-02-2023
EUR flag1 EUR = 4.8962 RON
USD flag1 USD = 4.5550 RON
GBP flag1 GBP = 5.5088 RON
CHF flag1 CHF = 4.9559 RON
AUD flag1 AUD = 3.1791 RON
DKK flag1 DKK = 0.6578 RON
CAD flag1 CAD = 3.4061 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0348 RON
NOK flag1 NOK = 0.4449 RON
SEK flag1 SEK = 0.4326 RON
XAU flag1 XAU = 275.4827 RON
Monede Crypto
1 BTC = 102926.33RON
1 ETH = 7414.54RON
1 LTC = 439.83RON
1 XRP = 1.79RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.14%
6 luni: 7.47%
12 luni: 7.85%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12244.99 -0.76%
BET-BK 2337.46 -0.26%
BET-FI 50028.97 -0.02%
BET-NG 918.34 0.30%
BET-TR 23816.92 -0.76%
BET-TRN 23698.01 -0.76%
BET-XT 1066.43 -0.72%
BET-XT-TR 2061.44 -0.71%
BET-XT-TRN 2051.83 -0.71%
BETAeRO 892.85 0.19%
BETPlus 1830.12 -0.73%
RTL 27269.78 -1.10%

Opinii

Analistul face o analiză a rezervelor / Foto: Freepik

Cât de pregătită este România pentru frigul care se anunță

Dumitru Chisăliță, expert în energie, face o...

Adrian Negrescu
Sunt trei factori care vor determina această evoluție

Prețul benzinei. Adrian Negrescu spune ce se va întâmpla de luna viitoare

Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit...

Comunicate de presa

3Sun

Viitorul energiei prinde contur cu 3Sun în Catania

Președintele Enel, Michele Crisostomo,...

Discuțiile s-au purtat în Azerbaidjan

Romgaz și Socar au semnat un nou contract pentru livrarea de gaze în România

S.N.G.N Romgaz S.A. și SOCAR TRADING, filiala...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0