Şedinţă de Guvern - 22 februarie. Decizii importante pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team / 21 feb 2023, 21:34

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 22 februarie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (PRIMA LECTURĂ)

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național ”Școli sigure și sănătoase” (PRIMA LECTURĂ)

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice precum și pentru angajamentele legale încheiate cu instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privaţi, respectiv cu asociaţii sau fundaţii
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa, de transmitere a unui imobil din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa, precum şi de modificare a anexelor nr. 3 şi nr. 9 Ia Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu", transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu" în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 3.068 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională C.F. Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respective scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei şi modificarea anexelor nr. 11 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrare Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în lnfrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2975 aflat în domeniul public alstatului şi in administrarea Ministerului Apărării Naţionale
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN aprobarea Programului statistic național anual 2023
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MF 38795, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor laşi, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite

IV. ANALIZE


1. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior
2. ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023

V. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susţinerea activităţii operatorilor economici care activează în staţiunile balneare şi balneoclimatice - Programul naţional pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale - în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Energiei din România şi Ministerul Energiei şi Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite în domeniul energiei
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localităţile Oancea (România) - Cahul (Republica Moldova)
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localităţile Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova)
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului Între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localităţile Sculeni (România) - Sculeni (Republica Moldova)

VI. NOTE


1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor situate în strada Ursului nr. 2-4, bl. 1 (fost nr. 6-12) şi nr. 2A, municipiul Arad, judeţul Arad, din domeniul public al municipiului Arad, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universităţii ,,Aurel Vlaicu" din Arad, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei
2. NOTĂ cu tema: Actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Ţară
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, în scopul adoptării unei hotărâri având ca obiect transmiterea terenului situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei nr. 14, judeţul Harghita, din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalului Harghita

VII. INFORMĂRI


1. INFORMARE privind privind modul în care poate fi continuat Programul ,,Rabla" şi dacă există, de asemenea, posibilităţi pentru îmbunătăţirea programelor la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. INFORMARE privind situația sarcinilor restante stabilite în ședințele Guvernului

VIII. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 22 iniţiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9209
Diferența -0.0010
Zi precendentă 4.9219
USD
Azi 4.5755
Diferența -0.0266
Zi precendentă 4.6021
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 21-03-2023
EUR flag1 EUR = 4.9209 RON
USD flag1 USD = 4.5755 RON
GBP flag1 GBP = 5.6037 RON
CHF flag1 CHF = 4.9434 RON
AUD flag1 AUD = 3.0548 RON
DKK flag1 DKK = 0.6609 RON
CAD flag1 CAD = 3.3477 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0346 RON
NOK flag1 NOK = 0.4329 RON
SEK flag1 SEK = 0.4425 RON
XAU flag1 XAU = 289.3735 RON
Monede Crypto
1 BTC = 128413.60RON
1 ETH = 8224.28RON
1 LTC = 375.33RON
1 XRP = 2.14RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.85%
6 luni: 7.18%
12 luni: 7.56%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12086.31 0.27%
BET-BK 2275.48 0.28%
BET-FI 49727.24 -0.75%
BET-NG 920.37 -0.66%
BET-TR 23512.05 0.27%
BET-TRN 23394.37 0.27%
BET-XT 1049.92 0.09%
BET-XT-TR 2029.92 0.09%
BET-XT-TRN 2020.44 0.09%
BETAeRO 893.79 0.26%
BETPlus 1806.01 0.32%
RTL 26927.87 0.61%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0