Şedinţă de Guvern, 13 iunie. Proiecte importante pentru cetăţeni şi pentru mediul economic - Detalii

Mihai Ciobanu |
Data actualizării: | Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 13 iunie 2024.

 

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuțional penale

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanţarea din Fondul pentru mediu a unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a altor măsuri economicofinanciare

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Buzău-Focşani"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ între autorităţile competente din România şi din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti, la 23 martie 2023, pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti, la 23 martie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea adresei, denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finantelor prin Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanțelor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Naţional ,,Brukenthal", precum şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiPROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de granturi în industria prelucrătoare (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Palatul Copiilor ,,Adrian Băran" din Slatina

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventor ale unui bun aflat in domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Maramureş, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestuia în domeniul public al comunei Ariniş, judeţul Maramureş

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi 4 la Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, Bucureşti"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Săsciori, judeţul Alba"

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Ulmi, judeţul Dâmboviţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Viişoara, judeţul Cluj

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului oraşului Sovata, judeţul Mureş

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pe anul 2024 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul annual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în vederea finanţării participării României la grupul de lucru al practicienilor în domeniul achiziţiilor publice

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii sportivilor Clubului Sportiv Municipal Timişoara din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Direcţia Judeţeană de Sport Timiş

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului Rose Jody Gavin

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei Kanaval Maryia

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a adresei poştale, a denumirii şi a descrierii tehnice ale bunului imobil cu nr. MF 35516 din domeniul public al statului, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a codului de clasificare, a denumirii, a adresei şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe, precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Serviciului de Informații Externe

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare

ANALIZE

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Autorității Vamale Române, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI privind unele măsuri pentru soluţionarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a proceselor privind prestaţii de asigurări sociale

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea alineatelor (1) şi (2) ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind transmiterea unor părţi din imobilul cu numărul MF 150370, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa în administrarea Ministerului Finanţelor - Autoritatea Vamală Română

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea transferului acţiunilor deţinute de Statul Român la Societatea EUROTEST S.A. și la Societatea RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE S.A. de la Ministerul Energiei la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Mandatarea ministrului investiţiilor şi proiectelor europene pentru încheierea contractelor pentru executarea instrumentelor financiare finanţate din Programului Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare, în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027, cu Fondul European de lnvestitii, respectiv cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA

MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul fiscal si creşterea verde) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii unui tratat între România și Republica Populară Chineză privind transferarea persoanelor condamnate

MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna iunie 2024 pentru Ministerul Justiţiei

MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea bugetului în vederea încheierii contractelor aferente investiţiei 10 din C15, PNRR: Dezvoltarea reţelei de şcoli verzi şi achiziţionarea de microbuze verzi (PRIMĂ LECTURĂ) MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea acordării unui ajutor tehnic şi financiar din partea BIRD pentru Programul "Educația viitorului: un deceniu de transformare" şi lansarea demersurilor pentru pregătirea primului proiect din Program, cu titlul: Foundational Learning Years (FLY) (PRIMĂ LECTURĂ) MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare aprobată pentru luna Iunie 2024 pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO .

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.97
Diferența -0.0037
Zi precendentă 4.9737
USD
Azi 4.555
Diferența -0.0139
Zi precendentă 4.5689
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 16-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9700 RON
USD flag1 USD = 4.5550 RON
GBP flag1 GBP = 5.9149 RON
CHF flag1 CHF = 5.0961 RON
AUD flag1 AUD = 3.0888 RON
DKK flag1 DKK = 0.6661 RON
CAD flag1 CAD = 3.3388 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0288 RON
NOK flag1 NOK = 0.4239 RON
SEK flag1 SEK = 0.4315 RON
XAU flag1 XAU = 352.8944 RON
Monede Crypto
1 BTC = 295359.41RON
1 ETH = 15794.64RON
1 LTC = 334.38RON
1 XRP = 2.54RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.81%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18546.140.21%
BET-BK3453.310.13%
BET-FI59791.700.06%
BET-NG1327.340.37%
BET-TR40522.760.21%
BET-TRN39417.810.21%
BET-XT1581.370.16%
BET-XT-TR3402.690.16%
BET-XT-TRN3316.500.16%
BETAeRO1059.02-0.11%
BETPlus2742.220.18%
RTL40780.700.21%

Comunicate de presa

Energie. Foto: Pexels.com
Cireșe / Foto: Freepik

Ministerul Agriculturii prezintă rezultatele acţiunii de control "Cireașa și Căpșuna"

Rezultatele acțiunii de control a Autorității...

APIA, noi plăţi către fermieri

Informaţii oficiale de la Agenția de Plăți și...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel