Şedinţă de Guvern, joi, 16 noiembrie. Proiecte importante pentru români şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team |
Data publicării:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 noiembrie 2023.

I.    PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea participării României la Acordul parţial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare şi semnat de România la Bruxelles, în data de 19 februarie 2013
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei nr.190/2019 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind eliminarea violenţei şi a hărţuirii în lumea muncii, adoptată la Geneva Ia 21 iunie 2019

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art. 21 al Legii nr. 156/2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor (PRIMA LECTURĂ)
4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele masuri pentru consolidarea capacităților tehnice necesare dezvoltarii Hubului Financiar al Ministerului Finanțelor (PRIMA LECTURĂ)

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului, Lucrărilor Publice și Administrației
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri UE, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2022 şi a Schimbului de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru actualizarea unor prevederi ale Acordului, din 2 martie 2023 şi 7 februarie 2023
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,.Sistemul Național Integrat de Asistență Socială- SNIAS"
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş şi înscrierea unui bun în domeniul public al statului
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2024
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul actualizării denumirii, datelor de identificare, codului de clasificatie si a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea actului constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare - S.A.
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi intrate în proprietatea publică a statului în baza Hotărârii Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", precum şi transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Focşani - Bacău"
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul proprietate publică a statului, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)" din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Metrorex S.A.
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum expres Arad- Oradea", judeţele Arad şi Bihor
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 958/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilităţii - Codul Român al Sustenabilităţii
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România"
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov (UM 0596 Bucureşti)
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. MF 168299, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, în vederea implementării obiectivului de investiţii ,,D.A.N.U.B.E. - Reţea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa, prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de posturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime – Port Giurgiu" - Cod SMIS 140007
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat" al Judeţului Timiş, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Eremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor de identificare ale imobilului cu nr. MF 155277, ca urmare a schimbării unitătii de administrare între structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne si a reevaluării
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Mehedinţi, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unei părţi din imobilul 2252 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii
30.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
31.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
32.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F.152761, a unor construcţii care se dau în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, actualizarea datelor tehnice, adresei şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 152760 şi actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei şi valorilor de inventar ale bunului imobil cu nr. M.F. 152761, precum şi trecerea acestora din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Direcţiei Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov
33.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului București, precum și cu privire la modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
34.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2023

IV.    ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituțiile publice

V.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării plafoanelor maxime de plată aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2023 şi încheierii de angajamente legale necesare decontării cheltuielilor, instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca lnternaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO)
3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru continuarea parteneriatului strategic în domeniul aeronauticii stabilit prin Memorandumul de Înţelegere semnat de Guvernul României şi EADS NV la data de 24.08.2009
4.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale până la sfârşitul anului 2023 pentru Ministerul Apărării Naţionale
5.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitei de credite de angajament și credite bugetare pe luna noiembrie 2023, pentru bugetul Ministerului Culturii
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale și depășirea limitei de plăți pe luna noiembrie 2023
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depășirii limitelor de plăți stabilite în baza art. II alin. (2) din OUG nr. 90/2023 pentru Programul național de construcții de interes public sau social, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001
8.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna noiembrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului
9.    MEMORANDUM cu tema: Exceptarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A., a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ,,C.F.R. Călători" S.A., a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă .,C.F.R. Marfă" S.A. şi a Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex" S.A. de la prevederile art. XL şi XLI ale Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
10.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament aprobate pe titluri de cheltuieli pentru Cheltuieli curente, Titlul II Bunuri și servicii și Titlul XV Active nefinanciare, pentru luna Noiembrie 2023, fără modificarea limitelor totale aprobate

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 initiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9677
Diferența -0.0002
Zi precendentă 4.9679
USD
Azi 4.6059
Diferența -0.0081
Zi precendentă 4.614
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 08-12-2023
EUR flag1 EUR = 4.9677 RON
USD flag1 USD = 4.6059 RON
GBP flag1 GBP = 5.7949 RON
CHF flag1 CHF = 5.2613 RON
AUD flag1 AUD = 3.0452 RON
DKK flag1 DKK = 0.6663 RON
CAD flag1 CAD = 3.3929 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0319 RON
NOK flag1 NOK = 0.4242 RON
SEK flag1 SEK = 0.4421 RON
XAU flag1 XAU = 300.4044 RON
Monede Crypto
1 BTC = 202267.55RON
1 ETH = 10856.01RON
1 LTC = 358.66RON
1 XRP = 3.06RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.24%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.37%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 15033.96 1.36%
BET-BK 2828.99 1.31%
BET-FI 57453.70 0.53%
BET-NG 1103.23 1.44%
BET-TR 31040.47 1.36%
BET-TRN 30337.47 1.36%
BET-XT 1295.70 1.29%
BET-XT-TR 2645.03 1.29%
BET-XT-TRN 2589.42 1.29%
BETAeRO 974.10 1.68%
BETPlus 2230.89 1.29%
RTL 33405.38 1.41%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1