Deciziile zilei la Palatul Victoria. Şedinţă de Guvern, 19 octombrie - Află detalii

DCBusiness Team / 18 oct 2022, 23:27

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 octombrie 2022.

I. PROIECTE DE LEGE


1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea şi aprobarea plăţii contribuției Administrației Naţionale a Penitenciarelor la Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale şi Penitenciarelor - I.C.P.A, precum şi pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
 

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind licența industrială unică


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,, Consolidare şi protecție versanți DN 7A km 63+200 -km 86+601 ", județul Vâlcea
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ,,Achiziție de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2"
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - Sector Centură Sud - Lot 3, Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud; Sector 2 km 0+000- km 2+500 aferent Centură Nord"
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome ,,Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR-Călători"-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen, la 4 august 2022 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei construcții din domeniul public al statului şi din administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în domeniul public al municipiului Galaţi, judeţul Galaţi
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca- Costeşti
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2022 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea "Avioane Craiova" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire şi dotare Centru de Oncologie şi Radiochirurgie Stereotactică", în cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", Bucureşti
25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism
28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 335
29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Bacău, Suceava, Neamţ, Braşov, Constanţa, Galaţi, Prahova şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Centrul Cultural Plai ca fiind de utilitate publică
31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire stadion «Gheorghe Hagi», str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa"
33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Costineşti, judeţul Constanţa
34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bujoreni, judeţul Vâlcea
35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ,,HORUS"
 

IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei revizuite cuprinzând cei 3 candidați ai României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1^9) din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
2. MEMORANDUM cu tema: Realizarea de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei" {IFIN-HH} a obiectivului de investiții ,,Centru pentru Optică de Mare Putere (COMP)", prin intermediul Programului naţional de construcții de interes public sau social, program guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu finanţare de la bugetul de stat, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.


V. INFORMĂRI


1. INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru primar şi consiliul local
 

VI. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 inițiative legislative


VII. ANALIZE


1. ANALIZA privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru derogarea de la prevederile art.31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
2. ANALIZA privind PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
 

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3ENswju.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9186
Diferența 0.0060
Zi precendentă 4.9126
USD
Azi 4.6835
Diferența 0.0031
Zi precendentă 4.6804
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 08-12-2022
EUR flag1 EUR = 4.9192 RON
USD flag1 USD = 4.6852 RON
GBP flag1 GBP = 5.6962 RON
CHF flag1 CHF = 4.9737 RON
AUD flag1 AUD = 3.1512 RON
DKK flag1 DKK = 0.6614 RON
CAD flag1 CAD = 3.4303 RON
HUF flag1 HUF = 0.0119 RON
JPY flag1 JPY = 0.0342 RON
NOK flag1 NOK = 0.4676 RON
SEK flag1 SEK = 0.4502 RON
XAU flag1 XAU = 268.5155 RON
Monede Crypto
1 BTC = 78937.33RON
1 ETH = 5816.49RON
1 LTC = 355.42RON
1 XRP = 1.81RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 4.06% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.71%
6 luni: 7.93%
12 luni: 8.20%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12285.18 0.46%
BET-BK 2277.41 0.48%
BET-FI 51527.59 0.73%
BET-NG 901.46 0.17%
BET-TR 23895.20 0.46%
BET-TRN 23775.91 0.46%
BET-XT 1071.31 0.53%
BET-XT-TR 2070.96 0.55%
BET-XT-TRN 2061.30 0.55%
BETAeRO 832.01 0.07%
BETPlus 1834.87 0.50%
RTL 27586.72 0.41%

Opinii

Mircea Coșea
Adrian Negrescu / Foto: arhiva personală

Adrian Negrescu: Vremuri tulburi pe piața petrolului. Începe iar specula

Un lung lanț de circumstanțe care urmează să...

Adrian Negrescu, îngrijorat de evoluția petrolului

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt50
YesMy - smt4.1.0