Modificările aşteptate de români privind pensiile, decise în şedinţa de Guvern de joi, 31 august. Află detalii

Mihai Ciobanu |
Data actualizării: | Data publicării:
Dosar. Foto: Pexels.com
Dosar. Foto: Pexels.com

Pe agenda şedinţei de Guvern de joi, 31 august, a fost inclus şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice.

Conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

Potrivit metodologei prevăzute de legislația în vigoare, angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligația de a elabora, până la data de 1 septembrie 2023, planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, astfel încât locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(2) din același act normativ, locurile de muncă în condiții speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, la intervale de 5 ani printr-o procedură stabilită prin Hotărâre a Guvernului;

Prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost reglementată ultima procedură de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale de muncă;

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, s-a creat cadrul legal pentru încheierea unui contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Termenul până la care poate fi încheiat un astfel de contract de asigurare este 1 septembrie 2023. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea publicată în Monitorul Oficial nr. 1231 din 21 decembrie 2022 s-a creat cadrul legal în vederea suplimentării numărului maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcţiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de până la data de 31 august 2023 pentru evaluarea pensiilor din sistemul public de pensii.

 

Schimbări preconizate

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea art.29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare în sensul că, locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condițiilor de muncă.”

Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise pentru încadrarea în condiții deosebite de muncă, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea se propune modificarea art. 30 alin. (2) din același act normativ astfel: locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale de muncă în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin Hotărâre a Guvernului, sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă în condiţii speciale de muncă, potrivit legii.

Se propune completarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare cu reglementări potrivit cărora, adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se certifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

Proiectul de act normativ supus aprobării propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021 în sensul că, până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Contractul de asigurare socială privin cumpărarea de vechime retroactivă respectă întocmai principiul contributivității, aducând venituri pe termen scurt la bugetul asigurărilor sociale de pensii. Această formă de asigurare se adresează tuturor beneficiarilor care vor să-și completeze stagiul de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă, respectând vârsta standard de pensionare de 65 ani la bărbați și 63 ani la femei.

Contractul de asigurare socială nu este eligibil pentru celelalte categorii de pensii prevăzute de sistemul public de pensii( pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș). Se urmărește scoaterea acestor beneficiari din zona se asistență socială, obligându-i să contribuie la sistemul public de pensii în vederea acordării unei pensii pentru limită de vârstă. Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.

Totodată se propune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362 din 19 decembrie 2022 potrivit căreia, termenul de încadrare în categoria funcţiilor contractuale prevăzut la art. 1 se prelungeşte până la data de 31 august 2024.

Astfel contractele de muncă se vor prelungi până la data de 31 august 2024 prin acte adiționale care vor cuprinde o normă clară de lucru și cu posibilitatea desfacerii contractelor de muncă în situația în care nu se realizează norma. Având în vedere Planul Național de Redresare și Reziliență din cadrul R6. Reforma sistemului public de pensii, Investiția 10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare, Jalon 240 -Sistemul informatic din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și I9.

Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, Jalon 239 -Toate dosarele de pensii recalculate; Dat fiind obiectivul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) care vizează Digitalizarea integrală a dosarelor de pensii, în număr de aproximativ 5 milioane de dosare de pensii aflate în plată, precum și necesitatea actualizării datelor acestor dosare din sistemele existente, în scopul obținerii unor baze de date robuste, de încredere și actuale, ca fundament al oricăror proiecte și planuri de digitalizare ulterioară;

Ținând cont de necesitatea valorificării și organizării unitare, în mod digital, a tuturor surselor relevante de date în interiorul instituției, cum ar fi: documente, baze de date și aplicații insulare, în vederea creșterii capacității de adaptare a bazei de date a CNPP la modificările legislative sau la cerințele de interoperabilitate naționale sau europene;

În vederea atingerii scopului propus prin PNRR referitor la digitalizarea operațiunilor în relația cu asigurații si pensionarii, prin modernizarea platformelor informatice ale CNPP în vederea oferirii de servicii electronice avansate, respectiv nivel sofisticare 5 - conform Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, în beneficiul cetățenilor și ai potențialilor beneficiari ai sistemul public de pensii;

În scopul creării unei baze de date completă, complexă, fiabilă, eficientă, constituită din informații corecte;

Necesitatea derulării etapei de corelare a datelor aferente din cca 4,2 milioane carnete de muncă procesate conform etapei I respectiv, Etapa de culegere a datelor din carnetele de muncă și etapa II respectiv, Etapa de scanare a carnetelor de muncă, cu etapa de interconectare a acestor etape cu baza de date deja existent;

În considerarea necesității stringente de preluare a informațiilor din arhiva electronică a carnetelor de muncă constituită urmare a parcurgerii etapelor I și II constituită în baza Hotărârii de Guvern nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, la baza de date deja existentă;

Întrucât este necesară asigurarea acurateței datelor stocate în format electronic, utilizate în procedura de stabilire a drepturilor potențialilor beneficiari ai sistemului public de pensii; Având în vedere volumul de muncă semnificativ necesar în derularea etapei de corelare a datelor
aferente carnetelor de muncă procesate conform etapelor I și II și de interconectare a acestora cu baza de date deja existentă;

Dat fiind complexitatea și intensitatea activității din punct de vedere al resursei umane cu atribuţii în manevrarea fondului arhivistic, culegerea, verificarea şi analiza datelor-sursă;

Ţinând seama că un angajat al casei teritoriale de pensii deserveşte aproximativ un număr de 1.800 pensionari, ceea ce în condiţiile actuale este peste limita de lucru şi generează întârzieri în soluţionarea dosarelor de pensii şi nemulţumiri în rândul beneficiarilor sistemului public de pensii,

Având în vedere obligațiile instituțiilor și autorităților publice instituite prin dispozițiile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, instituite în scopul creării cadrului legal pentru o etapă în procesul de simplificare, debirocratizare și digitalizare, ca urmare a promovării semnăturii electronice de către Uniunea Europeană ca mijloc de reducere a birocrației,

Ținând seama de faptul că Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE introduce un element nou în sfera semnăturii electronice și anume sigiliul electronic, instrument care în mediul fizic joacă rolul unei ștampile, acesta putând înlocui chiar și semnătura olografă atunci când are
la bază un certificat calificat. Sigiliul electronic servește drept dovadă că un document electronic a fost emis de către o persoană juridică, asigurând certitudinea originii, autenticității și integrității documentului,

Întrucât implementarea măsurilor de simplificare, debirocratizare și digitalizare la nivelul sistemului public de pensii constituie un proces complex și de anvergură;

Ținând seama că, documentele prezentate de către solicitanții unui drept acordat în sistemul public de pensii, trebuie să îndeplinească nevoile și cerințele de legalitate și regularitate, întrucât stau la baza angajării de cheltuieli pe seama bugetului general consolidat al statului,

Luând în considerare deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numărul de pensionari aflaţi în evidenţa acestora, dar şi la complexitatea documentaţiei în raport cu care se stabilesc drepturile de pensie cu consecinţe în derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar în vederea recalculări pensiilor, potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9726
Diferența 0.0001
Zi precendentă 4.9725
USD
Azi 4.5313
Diferența -0.0106
Zi precendentă 4.5419
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 29-11-2023
EUR flag1 EUR = 4.9726 RON
USD flag1 USD = 4.5313 RON
GBP flag1 GBP = 5.7463 RON
CHF flag1 CHF = 5.1634 RON
AUD flag1 AUD = 3.0003 RON
DKK flag1 DKK = 0.6669 RON
CAD flag1 CAD = 3.3338 RON
HUF flag1 HUF = 0.0132 RON
JPY flag1 JPY = 0.0307 RON
NOK flag1 NOK = 0.4252 RON
SEK flag1 SEK = 0.4374 RON
XAU flag1 XAU = 296.8710 RON
Monede Crypto
1 BTC = 173045.54RON
1 ETH = 9313.45RON
1 LTC = 316.42RON
1 XRP = 2.77RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.96% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.25%
6 luni: 6.31%
12 luni: 6.39%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 14785.55 0.67%
BET-BK 2770.03 0.43%
BET-FI 58054.14 -0.37%
BET-NG 1080.68 0.68%
BET-TR 30526.44 0.66%
BET-TRN 29835.18 0.66%
BET-XT 1274.65 0.58%
BET-XT-TR 2601.92 0.58%
BET-XT-TRN 2547.25 0.58%
BETAeRO 944.14 -0.44%
BETPlus 2194.51 0.61%
RTL 32869.93 0.36%

Opinii

Valentin Lazea / Foto: Agerpres
Forumul Țărilor Arabe și Musulmane / Foto: OIC

The Economist: Multe guverne arabe vor ca Hamas să dispară

Multe guverme arabe vor ca Hamas să dispară...

Xi Jinping și Joe Biden

De ce SUA ar trebui să se teamă de China

Joe Biden se va întâlni cu Xi Jinping la San...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1