Deciziile Guvernului pentru români şi pentru mediul de afaceri. Află ce acte normative au fost aprobate în şedinţa de joi

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:
Sedinta de Guvern
Sedinta de Guvern

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 20 aprilie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea şi Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului şi a altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la Bucureşti
Prin acest act normativ se creează cadrul juridic bilateral de cooperare între România și Palestina pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate, terorismului și altor infracțiuni. Principalele domenii de cooperare includ combaterea traficului de droguri, de persoane, arme, muniții și explozivi, a corupției, spălării banilor și migrației ilegale, precum și a criminalității informatice.
În aceste domenii, Guvernul României și Guvernul Palestinei vor face schimb de informații și experiență, de specialiști și asistență, documentații, norme şi legi naţionale relevante, publicații şi rezultate ale cercetărilor științifice. De asemenea, vor transmite informații operative care pot ajuta la prevenirea, identificarea şi cercetarea activităților de criminalitate organizată, precum şi a altor infracțiuni grave.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ reglementează o serie de măsuri care să contribuie la implementarea unor mecanisme coerente care să asigure menținerea funcționalității unor active industriale ce asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat, cu efecte benefice asupra populației în privința serviciilor publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi prepararea apei calde de consum.
Astfel, actul normativ prevede un mecanism privind stingerea obligațiilor fiscale și bugetare, administrate de instituții ale administrației publice centrale, obligații aparținând operatorilor economici care dețin capacitați de producere a energiei electrice sau electrice și termice în cogenerare racordate la Sistemul electroenergetic național, reprezentând active funcționale energetice, cu sau fără minele care asigură cărbunele necesar funcționării acestora, precum și capacități industriale reprezentând active funcționale industriale.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Actul normativ clarifică unele aspecte importante din activitatea operatorilor economici cu capital de stat, respectiv majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor și situația unor active cu caracter social.
Astfel, prin actul normativ se intenționează soluționarea problematicii privind majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor, pentru care au fost obținute sau urmează a fi obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate (CADP-uri), la societățile la care statul sau UAT-ul  deține sau au deținut participații.
Stabilirea valorii reale/juste a terenurilor pentru care s-a obținut sau se va obține CADP, pentru societățile aflate în portofoliul instituțiilor publice, care îndeplinesc calitatea de minister de resort și sunt implicate în procesul de privatizare este importantă și are un impact semnificativ, deoarece cu această valoare se majorează capitalul social care va fi considerată aport în natură al statului în schimbul căreia se vor emite acțiuni suplimentare ce vor reveni statului prin instituția publică implicate.
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
Actul normativ creează cadrul legal adecvat implementării și dezvoltării serviciilor conexe actului medical, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a accesului fără discriminare, în timp util şi neîntrerupt, la serviciile conexe actului medical și în mod deosebit al persoanelor cu tulburări din spectrul autist.
Prin modificările aduse prezentului act normativ se clarifică lista serviciilor conexe actului medical pentru care se autorizează personalul, precum și a serviciilor conexe actului medical care pot fi furnizate prin cabinete de liberă practică.
Astfel, serviciile conexe actului medical se pot organiza în cabinete cu sau fără personalitate juridică și sunt furnizate de persoane autorizate de Ministerul Sănătății, altele decât medicii, iar condiţiile de autorizare a persoanelor, pentru practicarea serviciilor conexe actului medical, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății. Serviciile publice conexe actului medical sunt următoarele: tehnică dentară; biologie, biochimie și chimie în sistemul sanitar din România; fizică medicală; fizioterapie; psihologie; logopedie; sociologie; optică - optometrie; protezare ortezare; protezare auditivă; audiologie; terapie vocală; nutriție și dietetică.
Totodată, furnizorii de servicii conexe actului medical trebuie să-și exercite activitatea în strictă concordanţă cu prescripţiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psihosociale ale beneficiarilor și cu normele legale în vigoare.
De asemenea, au fost clarificate condițiile ce trebuie îndeplinite de cabinetele publice conexe actului medical cu personalitate juridică.
Din lista specialităților conexe actului medical au fost excluse serviciile de tehnician aparatură medicală, precum și fizio-kinetoterapeutul și profesorul de cultură fizică care sunt incluse activității de fizioterapeut și au fost completate cu serviciile de audiologie, terapie vocală, nutriție și dietetică.
De asemenea, din lista serviciilor conexe actului medical care se pot desfășura prin cabinete de practică individuală au fost excluse serviciile de biologie, biochimie și chimie din sistemul de sănătate din România, precum și cea de fizică medicală.
Modificările aduse vor contribui la dezvoltarea, eficiența și calitatea serviciilor acordate în domeniul sănătății, cu consecințe pozitive asupra beneficiului public cu privire la asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRARE DE GUVERN privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru producătorii agricoli din sectorul cereale
Actul normativ aprobat instituie o măsură de sprijin de urgență, pe baza unei scheme de susținere financiară, având ca obiect acordarea unui grant producătorilor agricoli afectați de creșterea importurilor de cereale din Ucraina. Schema respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia și România, în cuantum total de 56,3 milioane euro.
România a primit un cuantum total de 10.050.000 euro care va fi suplimentat, din bugetul național, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu alte 10.050.000 euro.
Astfel, suma totală de 20.100.000 euro va fi acordată producătorilor agricoli din sectorul cerealelor, pentru cheltuieli angajate cu depozitarea în spații de depozitare proprii sau la terți, a producției proprii de grâu din recolta anului 2022.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României pe baza de criterii obiective și nediscriminatorii, iar plățile sumelor reprezentând grantul se efectuează până la data de 30 septembrie 2023.
În termen de 15 zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial,  producătorii agricoli pot depune solicitarea la centrele locale/județene APIA, respectiv al municipiului București, unde au depus cererea unică de plată 2022.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3LdKGxI
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
Actul normativ actualizează cadrul normativ privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în vederea corelării prevederilor legislației secundare cu cele privind legislația primară.
Hotărârea stabilește, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:
Ø configurația, precum şi caracteristicile tehnice şi funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale dedicate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către ICI București;
Ø funcțiile interzise specifice pentru aceste dispozitive;
Ø posibilitatea ca aparatele de marcat să fie alimentate cu energie electrică de joasă tensiune, direct din automatele comerciale;
Ø situațiile noi în care aceste aparate de marcat se blochează automat
De asemenea, au fost definite echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitive de tipul automatelor comerciale prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație;
În vederea aplicării unitare, la nivelul unităților teritoriale ale ANAF, a dispozițiilor care permit organului fiscal să solicite la fiscalizarea unui aparat de marcat electronic fiscal și a altor documente, în afara celor expres prevăzute la nivelul Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, se precizează faptul că documentele care pot fi solicitate  se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF;
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor abroga prevederile legale referitoare la procedura de avizare tehnică, precum și cea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale întrucât acestea vizează aparatele de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi), semnarea și ștampilarea, de către emitent, a bonurilor fiscale emise de casele de schimb valutar, etc.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
Actul normativ completează legislația privind obligațiunile de stat, în sensul introducerii posibilității ca Ministerul Finanțelor să emită obligațiuni Samurai, emise pe piața din Japonia.
Măsura a fost luată în conformitate cu Strategia de administrare a datoriei publice precum şi cu Programul Indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2023, și în scopul diversificării surselor de finanțare şi a bazei investiționale.
Această emisiune de obligațiuni Samurai prevede un cadru distinct de cel existent aferent programului MTN (Medium Term Notes), în cadrul căreia, lansarea emisiunilor de titluri de stat se face în baza unei documentații contractuale standard; în cazul obligațiunilor nou introduse, documentația va fi redactată în limba japoneză și va fi în concordanță cu reglementările pieței locale din Japonia.
Totodată, conform Strategiei de administrare a datoriei publice Ministerul Finanțelor are în vedere posibilitatea includerii în planul de finanțare și a emisiunilor de obligațiuni verzi, în funcție de finalizarea Cadrului general pentru obligațiuni verzi la nivel suveran, prin eforturi coordonate la nivelul ministerelor de linie și identificarea cheltuielilor/proiectelor care vor face obiectul finanțării prin aceste obligațiuni.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"
Guvernul a modificat și completat, printr-o Hotărâre, programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, „Medium Term Notes” (Programul MTN).
Astfel, actul normativ modifică suma maximă de 56 miliarde euro, sau echivalent în orice valută, cu valoarea 62 miliarde euro, sau echivalent în orice valută, pentru acoperirea necesarului brut de finanțare prin emisiuni de titluri pe piețele internaționale de capital pentru perioada aprilie 2023 - decembrie 2024. Prin majorarea valorii Programului MTN, se va permite Ministerului Finanțelor să asigure toate sursele necesare de finanțare externă și să își îndeplinească obligațiile legale privind administrarea datoriei publice.
Suplimentar se reglementează modul prin care emisiunile denominate în altă valută vor fi transformate în euro, respectiv la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană la data decontării fiecărei tranzacții efectuate în cadrul Programului, iar conversia între monede, altele decât moneda euro, se realizează prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede.
Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, „Medium Term Notes” (Programul MTN) este o facilitate neangajantă, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de emitent, și un grup de instituții financiare selectate, facilitate în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat în baza unei documentații contractuale standard.
Programul-cadru reprezintă, practic, „infrastructura contractuală” în baza căreia se pot efectua emisiuni de obligațiuni pe piețele externe, fiind încetățenit pe piețele internaționale de capital, fără a fi asociat în mod direct cu maturitatea instrumentelor emise sau cu durata pe care se poate desfășura un asemenea program. Programul oferă emitentului avantajul accesării piețelor de capital într-un timp mai scurt decât cel al efectuării unor tranzacții individuale, precum și flexibilitatea realizării unor emisiuni în diverse valute și la diverse maturități.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023 – 2024
Actul normativ aprobat de Executiv actualizează Nomenclatorul domeniilor, al specializărilor/ programelor de studii universitare şi structura instituțiilor de învățământ superior, în baza validării consiliilor ARACIS și a solicitărilor instituțiilor de învățământ superior, din perioada februarie 2022 – martie 2023.
Astfel, se vor înființa 5 specializări/ programe de studii universitate noi care duc la obținerea competențelor cerute de piața forței de muncă, după cum urmează:
Ø ”Chimie alimentară” în cadrul domeniului de licență Chimie;
Ø ”Calculul structurilor mecanice” în cadrul domeniului de licență Inginerie mecanică;
Ø ”Ingineria materialelor metalice” în cadrul domeniului de licență Ingineria materialelor;
Ø ”Operațiuni de intelligence” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică;
De asemenea, se înființează Ramura de știință/Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat/ Domeniul de licență ”Științe aplicate” cu specializarea ”Științe aplicate în criminalistică” în cadrul Domeniului fundamental ”Matematică și științe ale naturii”.
La nivel național, funcționează 53 instituții de învățământ superior de stat care cuprind 2.175 specializări/programe de studii universitare de licență. Dintre acestea 131 specializări au suferit modificări, 17 specializări au obținut acreditarea, 26 sunt specializări noi, iar 34 specializări/programe din 15 universități sunt în lichidare.
Tot la nivel național, funcționează 34 instituții de învățământ superior particular acreditate ce cuprind 343 specializări. Dintre acestea, 33 specializări au suferit modificări, 5 specializări au obținut acreditarea, 2 specializări/programe sunt noi, iar 8 specializări/programe de studii din 3 instituții sunt în lichidare.
Totodată, 3 instituții de învățământ superior particulare sunt autorizate provizoriu cu 8 specializări/programe de studii universitate de licență și o singură instituție de învățământ superior particular autorizată provizoriu, care conține 4 programe master.
54 de specializări vor intra în lichidare începând cu anul universitar 2023-2024, în sensul că la aceste instituții nu se mai organizează admitere, dar vor asigura în continuare școlarizarea studenților deja înmatriculați.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023 – 2024
Actul normativ reglementează domeniile și programele de studii universitare de master și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024 în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, în baza validării consiliilor ARACIS și a solicitărilor instituțiilor de învățământ superior, din perioada februarie 2022 – martie 2023.
Astfel, în urma validării consiliilor ARACIS, au fost aduse următoarele modificări:
Ø diminuarea capacității de școlarizare cu 2.470 locuri ( de la 5.680 la 3.210) a unui  număr de 32 de domenii de studii universitare de master;
Ø evaluarea a 61 domenii de studii universitare de master, cu 143 de programe;
Ø încadrarea a 37 programe de studii universitare de master în domenii acreditate;
Ø acreditarea a 6 domenii noi, din care 4 în cadrul a 4 universități de stat și două în cadrul a două universități particulare acreditate;
Ø încadrarea în categoria master de cercetare a unui număr de 15 programe de master din cadrul a 14 domenii de studii universitare de master din structura a 12 universități de stat;
Ø încadrarea în categoria master profesional a unui număr de 167 programe de master din cadrul a 86 domenii de studii universitare de master;
Ø încadrarea în categoria master didactic a unui număr de 5 programe de master din cadrul unui domeniu din structura unei universități de stat;
Ø intrarea în lichidare a unui număr de 13 programe de studii din cadrul a 11 domenii de studii din structura a 8 universități de stat;
Ø schimbarea denumirii a 13 programe de studii din cadrul a 12 domenii de studii universitare de master din structura a 8 universități de stat.
Ø diminuarea capacității de școlarizare a domeniilor evaluate cu 271 locuri (de la 16.485 la 16.214).
De asemenea, în urma solicitărilor universităților, au intrat în lichidare 23 de programe de studii universitare de master din cadrul a 17 domenii de studii universitare de master, iar 11 domenii de studii universitare de master au dispărut.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 40145, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare ,,Lucian Blaga" din Cluj - Napoca, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale Timişoara - Deta - Denta - Moraviţa" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
Proiectul de investiții ″Conducta de transport gaze naturale Timișoara-Deta-Denta-Moravița – inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică”, are ca obiectiv construirea unei conducte în lungime de 52,3 km. Acest obiectiv de investiții este inclus în Programele de Modernizare și Dezvoltare al SNTGN Transgaz SA Mediaș și va fi finanțat din surse proprii ale societății.
Prin construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția localităților Timișoara – Deta – Denta – Moravița, jud. Timiș, se va acoperi necesarul de gaze naturale pentru consumul casnic și industrial a unui număr de cel puțin 11 unități administrative teritoriale. Totodată, se preconizează atât dezvoltarea socio-economică a zonelor mai sus menționate cât și protejarea mediului și fondului forestier prin diminuarea consumului de lemn și diminuarea utilizării unor surse de energie intens poluantă.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3LgNMAW
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră"
Prin Hotărârea pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2019 se completează lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ,,Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră’’, cu terenurile agricole situate în extravilan pe raza unităților administrativ teritoriale Ghimpați și Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ”Conductă Țărmul Mării Negre-Podișor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră” are ca obiective:
Ø diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din România;
Ø reducerea gradului de dependență de importul de gaze din Rusia.
Ø transportul spre pieţele Central Europene a gazelor naturale din Marea Neagră;
Ø dezvoltarea unei capacități de transport ce va permite în viitor interconectarea cu conductele ce vor avea ca surse potențiale de alimentare gazele lichefiate de la țărmul Mării Negre (Proiectul AGRI), sau gazele de șist.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3LgNMAW
10.  HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltare terminal, turn de control şi parcare la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa"
Prin acest act normativ, se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Dezvoltare terminal, turn de control si parcare la Aeroportul Internațional  Mihail Kogălniceanu - Constanța”.
Valoarea totală a investiției la acest obiectiv este de 229,595 milioane lei, inclusiv TVA, echivalentul a 46.727 milioane euro (la cursul BNR din 10.03.2023, 1 euro = 4,9136 lei). Finanţarea se va asigura din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.
Prin realizarea obiectivului de investiții se vor obține următoarele beneficii:
Ø îmbunătățirea organizării serviciilor aeroportuar;
Ø îmbunătățirea infrastructurii și diminuarea fragmentării;
Ø dezvoltarea și adaptarea serviciilor aeroportuare la nevoile aflate în continuă schimbare ale populației;
Ø creșterea satisfacției și siguranței pasagerilor;
Ø adaptarea la noile standarde de echipamente;
Ø asigurarea funcționării sustenabile a aeroportului pe termen mediu și lung;
Ø îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului aeroportuar.
11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu-Pitești" - Secțiunea 4 Tigveni- Curtea de Argeş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Regularizare râu Aiudel la Aiud, judeţul Alba"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Terci Corina-Geanina din funcţia de subprefect al județului Tulcea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Mierlă Aslâ-Aișe în funcţia de subprefect al județului Tulcea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei ,,Deutschland Sagt Nein Zum Tiermorden e.V." din Republica Federală Germania
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. NOTE


1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Bălăuşeri, judeţul Mureş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărări privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Bălăuşeri în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea" al judeţului Mureş (UM0270), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Bălăuşeri
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Neamţ, judeţul Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Neamţ în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava" al judeţului Neamţ (UM0274), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Bicaz
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Roznov, judeţul Neamţ, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Roznov în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava" al judeţului Neamţ (U.M. 0274), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Roznov, localitatea Chintinici
4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vlad Ţepeş în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei" al judeţului Călărași (U.M. 0214), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi
5. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Răducăneni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza" al judeţului Iaşi (U.M. 0253), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Răducăneni, judeţul Iaşi

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9704
Diferența -0.0025
Zi precendentă 4.9729
USD
Azi 4.585
Diferența 0.0101
Zi precendentă 4.5749
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 25-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9704 RON
USD flag1 USD = 4.5850 RON
GBP flag1 GBP = 5.9171 RON
CHF flag1 CHF = 5.1659 RON
AUD flag1 AUD = 3.0257 RON
DKK flag1 DKK = 0.6662 RON
CAD flag1 CAD = 3.3250 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0297 RON
NOK flag1 NOK = 0.4145 RON
SEK flag1 SEK = 0.4247 RON
XAU flag1 XAU = 355.8616 RON
Monede Crypto
1 BTC = 294507.02RON
1 ETH = 14542.43RON
1 LTC = 315.59RON
1 XRP = 2.77RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.80%
6 luni: 5.86%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18624.42-0.49%
BET-BK3458.90-0.52%
BET-FI60649.440.31%
BET-NG1330.82-0.30%
BET-TR40691.48-0.49%
BET-TRN39582.11-0.49%
BET-XT1588.27-0.45%
BET-XT-TR3417.34-0.45%
BET-XT-TRN3330.79-0.45%
BETAeRO1048.11-0.86%
BETPlus2751.49-0.50%
RTL40956.30-0.48%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel