Decizii importante în şedinţa de Guvern de miercuri, 7 septembrie. Află detalii

DCBusiness Team / 07 sep 2022, 20:11

Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 7 septembrie 2022.

I. PROIECTE DE LEGI


1.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 şi la Bucureşti la 9 iunie 2022
Actul normativ aprobat vizează realizarea unor obiective de investiții structurate conform Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 216 mil. euro, semnat la Paris la data de 1 iunie 2022 și la București la data de 9 iunie 2022, destinat proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală.
Proiectul vizează reabilitarea unor monumente istorice, cum ar fi: Muzeul Național de Istorie a României din București, Teatrul Național și Opera Română din Cluj-Napoca, Vila ”Florica” de la Ștefănești, județul Argeș, Așezămintele Brătianu” din București, Conacul ”Vârnav Liteanu” de la Liteni, județul Suceava, Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 din Timișoara, precum și construirea unor clădiri culturale, care vizează reabilitarea clădirii Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova și construcția unei noi săli de concerte în Iași.
Costul total net al proiectului este estimat la 270 milioane de euro, din care 216 milioane de euro (80%) vor fi asigurați prin împrumutul acordat de BDCE, iar diferența de cca. 54 milioane de euro (reprezentând contribuția
părții române), la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
Tragerile în cadrul împrumutului vor fi efectuate de către Ministerul Finanţelor, conform prevederilor acordului-cadru de împrumut.  Împrumutul poate fi tras în minim 2 tranșe. Data limită de tragere a sumelor împrumutului, astfel cum este prevăzută în Acordul-cadru este 30 iunie 2028.
Proiectul va fi implementat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, existentă în cadrul acestuia, care dispune de experiența necesară în ceea ce priveşte implementarea proiectelor finanţate de BDCE.
Potrivit prevederilor acordului, data de finalizare a proiectului este decembrie 2027.
Ministerul Finanţelor va încheia cu Ministerul Culturii un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligațiile părților în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului-cadru de împrumut.


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană

2.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor
Actul normativ aprobat creează cadrul instituțional de stabilire a normelor privind punerea pe piață a produselor fertilizante în acord cu legislația europeană în vigoare.
Măsurile adoptate vor asigura trasabilitatea produselor fertilizante comercializate în România și, totodată, vor proteja producătorii agricoli în vederea folosirii de produse de calitate şi cu eficienţă maximă pentru utilizarea în agricultură.
De asemenea, cadrul de reglementare propus va contribui la reducerea riscului de afectare a siguranței alimentare, angajând răspunderea operatorilor economici pentru conformitatea produselor fertilizante puse la dispoziție pe piață.
Prin actul normativ adoptat se reglementează regimul juridic al următoarelor categorii de produse fertilizante:
• care nu dețin marcaj CE;
• care  dețin marcaj  CE;
• testate și autorizate în spațiul Uniunii Europene;
• autorizate în condițiile pedoclimatice din România;
• îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți utilizați în agricultura ecologică.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/u4bu


III. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023
Guvernul a aprobat Programul energetic pentru iarnă, document ce completează măsurile pentru asigurarea continuității furnizării energiei pentru sezonul rece. Obiectivele principale ale Programului de iarnă sunt evaluarea consumului de energie electrică al ţării, în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, pentru satisfacerea acestuia la parametri de calitate şi siguranţă în alimentare în condiţiile funcţionării sigure şi stabile a SEN, stabilirea resurselor energetice necesare acoperirii consumului, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.
Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului de energie electrică realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională Strategie și Prognoză şi de Dispecerul Energetic Naţional.
De subliniat este faptul că la estimarea consumului brut de energie electrică al țării aferent perioadei 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 s-a considerat un scenariu acoperitor, cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale. S-a ținut cont de scăderea consumului brut de energie electrică din prima jumătate a acestui an, de cca. 5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent și au fost luate în considerare și disfuncționalitățile inerente din rețeaua de termoficare a municipiului București și a altor orașe, din cauza cărora  utilizarea surselor de încălzire pe bază de energie electrică va fi mai crescută, ceea ce se va reflecta într-o creștere a consumului de energie electrică.
Actul normativ prevede totodată măsuri atât pentru operatorii economici din SEN, cât și pentru instituțiile implicate, precum și constituirea Comandamentului energetic de iarnă în vederea monitorizării funcționării SEN și a SNTGN în perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023. Ori de câte ori situaţia o va impune, Comandamentul energetic de iarnă va informa Guvernul asupra măsurilor de mai sus, precum și a problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului.

2.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea suportării costurilor pentru repatrierea unor cetățeni români precum și pentru acordarea unui ajutor financiar de urgență
Executivul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre de Guvern, alocarea sumei de 5 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea suportării costurilor repatrierii cetățenilor români din străinătate și pentru acordarea unui ajutor financiar de urgență.
Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde demersurile necesare de informare a cetățenilor români din străinătate, care solicită asistență consulară, cu privire la măsurile adoptate pentru a facilita repatrierea lor.
La rândul său, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, răspunde, în conformitate cu dispozițiile legale, de modul de utilizare al ajutorului financiar de urgență alocat pentru aplicarea prevederilor acestei hotărâri, urmând ca sumele rămase neutilizate să fie restituite la fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția guvernului până la sfârșitul anului în curs.
Transcrierea declarațiilor susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, aici: http://bitly.ws/u4jn și  http://bitly.ws/u4je

3.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susținere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalităţii
Actul normativ acordă un sprijin de 15.000 de lei, pentru cupluri și femei singure, pentru acoperirea procedurilor necesare obținerii unei sarcini.
Programul are în vedere decontarea a 10.000 de proceduri pe an, la nivel național, începând cu 1 ianuarie 2023. Pentru acest an, începând cu 1 octombrie 2022, estimarea este pentru decontarea a 2.500 de proceduri.
Vor putea aplica femeile cu vârsta între 20 și 45 de ani, o diferență majoră față de criteriile din prezent care prevăd ca vârsta maximă a pacientelor să fie 40 de ani.
Ajutorul financiar va fi oferit doar în cazul procedurilor desfășurate într-o unitate sanitară sau farmaceutică autorizată de pe teritoriul României. De asemenea, acest ajutor poate fi oferit doar pentru maximum trei proceduri în fiecare an.
Programul este derulat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei.

4.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Măsurile adoptate, prin hotărârea de guvern, vor contribui la simplificarea și modernizarea modului de depunere a unor formulare, care, în prezent, sunt prezentate pe suport de hârtie, prin utilizarea sistemului electronic, eliminând astfel activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive.
Astfel, se elimină obligația persoanei care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România de a depune pe suport de hârtie declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și a obligației de a publica aceste declarații în două cotidiene.
De asemenea, se introduce obligația persoanei care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România, ca înainte de a depune declarația on-line privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, să declare sortimentele de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației.
Declarațiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Noile modificări legislative sunt necesare în vederea:
·reducerii sarcinii administrative atât la nivelul autorităților competente, cât și la nivelul operatorilor economici;
·simplificării și modernizării modului de declarare a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru țigarete, precum și reducerii intervalului de timp pentru sintetizarea informațiilor;
·eficientizării monitorizării și controlului;
·adoptării unui mod de lucru bazat pe documente electronice eliminând, astfel, activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite, ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive; sustenabilității ecologice;
·corelării cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autorizarea fiind realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române;
·instituirii unui tratament nediferențiat aplicabil operatorilor economici prin care aceștia să poată prezenta certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală;
·corelării cu prevederile din Codul fiscal ca urmare a modificărilor intervenite prin transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

5.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Inspecţiei Muncii, precum şi de la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă
Prin actul normativ aprobat sunt reglementate o serie de aspecte ce vizează:
• diminuarea numărului de posturi din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă prin redistribuirea acestuia în cadrul structurii aparatului propriu al Inspecției Muncii;
• aprobarea, în condițiile legii, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, a noilor structuri organizatorice pentru Inspecția Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă, precum și pentru Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București.
Posturile repartizate pentru activitatea de audit public intern din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă se preiau în aparatul propriu al Inspecției Muncii, iar personalul care ocupă aceste posturi se transferă în interesul serviciului în condițiile legii, potrivit art. 506 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

6.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC ca fiind de utilitate publică
Guvernul a aprobat acordarea statutului de utilitate publică Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC.
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (Asociația ASSOC), acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru o gamă variată de beneficiari (copii, tineri, părinți, persoane cu dizabilități, persoanelor vârstnice) a obținuț statutul de utilitate publică.
Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/u4by

7.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România, pentru perioada 2022-2030
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România, pentru perioada 2022-2030.
Documentul stabilește obiective care continuă eforturile pentru controlul și eradicarea tuberculozei și oferă un cadru pentru schimbări profunde, care să accelereze progresul și să răspundă în mod profesionist nevoilor pacienților.
La fel ca în Strategia Națională TB 2015-2020, și în Strategia Națională TB 2022-2030, una dintre prioritățile strategice rămâne reducerea morbidității și mortalității TB prin menținerea unor rate adecvate de detectare și succes al tratamentului.
Noua strategie propune o schimbare radicală a modului în care sunt organizate, furnizate și decontate serviciile de tratament al tuberculozei (guvernanță, furnizarea serviciilor, finanțare), pentru atingerea obiectivelor de sănătate publica.
Se propune schimbarea modelului de îngrijiri și asimilarea tot mai mare a inovațiilor din domeniu (noi medicamente, servicii, teste de diagnostic, vaccin, protocoale etc.), care sunt esențiale pentru progresul spre eliminarea tuberculozei în România. De asemenea, strategia aduce o schimbare de paradigmă, de la acțiuni focalizate, cu impact asupra reducerii treptate a incidenței TB, la acțiuni multisectoriale. Intervențiile trebuie să se concentreze nu numai pe aspecte biomedicale și pe ținte de sănătate publică ori intervenții socio-economice, ci și pe cercetări și inovații.
Strategia națională de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030 va ghida acțiunile naționale pentru eliminarea acestei boli până cel târziu în anul 2035.
Comunicatul Ministerului Sănătății: http://bitly.ws/u4bB

8.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Dăruieşte Aripi ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind extinderea pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi pentru Autoritatea Rutieră Română a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă
Prin hotărârea aprobată, S.T.S. va furniza, cu titlu gratuit, servicii de comunicații, inclusiv de transport de date interurbane, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) și Autorității Rutiere Române (A.R.R.).
Conexiunile dintre punctele de lucru ale I.S.C.T.R. și A.R.R. (sedii sau alte puncte de lucru) și punctele de prezență tehnică ale S.T.S.  vor fi asigurate atât prin resurse proprii S.T.S., cât și prin conexiuni închiriate de la operatori de comunicații de pe piața publică, în funcție de zonă, de soluțiile xistente și de arhitectura rețelei.
Realizarea rețelelor de comunicații în colaborare cu S.T.S va asigura nivelul necesar de securitate pentru serviciile de comunicații de date, precum și o disponibilitate crescută a serviciilor.
De asemenea, prin extinderea acestei rețele de securitate se intenționează mărirea gradului de informatizare al organizației, îmbunătățirea caracteristicilor serviciilor de comunicații și se estimează o scădere a costurilor, în paralel cu o creștere a calității serviciilor.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire a Municipiului Reghin", judeţul Mureş
Prin hotărârea de guvern au fost aprobați următorii indicatori tehnico-economici: lungime drum 12,731 km; 7 structuri (poduri și pasaje); 4 intersecții tip girație, 1 Centru de Întreținere și Coordonare; 1 parcare.
Valoarea totală a investiției este de 644 milioane de lei, inclusiv TVA, eșalonată pe 3 ani.
Finanțarea obiectivului de investiții va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional de Transport (POT) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Realizarea acestei variante de ocolire conduce la scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul municipiului, asigurând dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, reducerea timpilor de parcurs, reducerea costului accidentelor, precum și reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa"
Actul normativ rectifică poziția de la nr. crt. 3, aferentă Unității Administrativ Teritoriale Cernavodă din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării numelui și prenumelui proprietarilor, precum și a datelor de identificare ale imobilului, respectiv completarea numărului de carte funciară, conform documentelor doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, nefiind necesară alocarea unei sume suplimentare.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor   tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sistem Integrat de Securitate Aeroportuară"
La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem Integrat de Securitate Aeroportuară”, în forma în care aceștia au fost avizați, în conformitate cu dispozițiile legale, de către Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe.
Implementarea obiectivului de investiții „Sistem Integrat de Securitate Aeroportuară” va asigura un nivel ridicat al securității și siguranței aviației civile la Aeroportul Internațional Timișoara –„Traian Vuia”, precum și resspectarea standardelor specifice prevăzute de legislația europeană aplicabilă domeniul securității aeroportuare.
Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 136.741.000 de lei, iar finanțarea acestuia se va asigura din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2022 şi la Paris Ia 1 august 2022
Acordul dintre cele două instituții are ca obiect asigurarea, de către OCDE, de asistență tehnică necesară pentru implementarea Țintei 415 din PNRR. Este vorba de reforma administrației publice prin promovarea și coordonarea unei politici coerente de dezvoltare durabilă la toate nivelurile și în toate sectoarele statului, cu focus pe transformare digitală și creșterea relevanței/utilizarea abordării științifice în politicile publice de dezvoltare durabilă. O componentă importantă în cadrul demersului de atingere a Țintei 415 a PNRR este înființarea Centrului de excelență pentru administrația publică în domeniul dezvoltării durabile, pentru care este nevoie de asistență tehnică și expertiză de specialitate.
Alegerea OCDE pentru acest demers a ținut cont de faptul că expertiza acestei organizații va oferi acces la informațiile necesare în vederea operaționalizării centrului de asistență, la instrumentele utilizate de OCDE în materie de dezvoltare de structuri instituționale ți formulare de politici publice în domeniul dezvoltării durabile și, totodată, transfer de cunoștințe și bune practici care încurajează inovația în administrația publică. Potrivit actului semnat de cele două instituții, Acordul va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți, va înceta la data de 30 iunie 2023, iar SGG va furniza OCDE o contribuție în valoare de 165.000 de euro.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar, precum şi divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în Judeţele Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Cluj, Galaţi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 623, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art.8 din Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022
Prin actul normativ adoptat se completează sumele pentru asigurarea resurselor financiare necesare plăților beneficiarilor schemei de ajutor de minimis înscriși în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, în Ciclul I de producție.
Suma de 225.000.000 lei, alocată inițial pentru Ciclul I de producție, se suplimentează cu valoarea de 40.283.000 lei pentru a putea asigura resursele financiare necesare achitării obligațiilor de plată către beneficiarii schemei de ajutor de minimis înscriși în Program, în Ciclul I de producție.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/u4bq

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic ,,Avram Iancu" Oradea în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Kuduz Ante"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Heidarirad Saeid"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Haaranen Matias Petteri
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române domnului ,,Rinne Juha Rasmus"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii- I.S.C.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Centru socio-cultural Călăraşi (fost Palat Administrativ), str. Sloboziei nr. 9 - 11, municipiul Călăraşi"
Actul normativ aprobă finanțarea obiectivului de investiții „Centru socio-cultural Călărași (fost Palat Administrativ), str. Sloboziei nr.9-11 Călărași” în vederea finalizării lucrărilor de restaurare, refuncționare și punere în valoare a clădirii de patrimoniu.
Valoarea totală a investiției este de 77.153.000 lei. Finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în limita sumelor aprobate anual cu această destinație (71.183.000 lei), din bugetul local al unității administrativ-teritoriale județul Călărași (5.970.000 lei), precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții pubice aprobate potrivit legii.
Termenul de execuție al lucrărilor este de 36 de luni.

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Saelele, judeţul Teleorman
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Suhaia, judeţul Teleorman
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

30.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Piatra, judeţul Teleorman
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

IV. MEMORANDUMURI


1.MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru eficientizarea traficului de mărfuri şi pasageri în zona de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina
Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, măsuri pentru eficientizarea traficului de mărfuri şi pasageri în zona de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina.
Pentru reducerea timpilor de așteptare și întârziere în trafic, precum și eliminarea blocajelor în sectoarele transfrontaliere, memorandumul prevede un set de măsuri care vizează atât îmbunătățirea infrastructurilor de transport și vamale existente, precum și dezvoltarea acestora.
De asemenea, aceste măsuri valorifică potențialul ridicat de tranzit de mărfuri spre și dinspre Ucraina, spre și dinspre Portul Constanța.
Noile măsuri care vor contribui la eficientizarea transportului mărfurilor și al persoanelor atât pe perioada conflictului armat din Ucraina cât și în perspectiva reconstrucției statului vecin se referă la:
1.Deschiderea/redeschiderea de puncte de frontieră cu Ucraina si Republica Moldova, precum și asigurarea accesibilității la acestea;
2.Creșterea capacității de tranzit pentru mărfuri între România, Ucraina și Republica Moldova în punctele de frontieră existente, prin construcția de noi căi de rulare și de noi spații de staționare;
3.Creșterea capacității de tranzit de mărfuri între România, Ucraina și Republica Moldova pe infrastructura feroviară;
4.Intervenții de creștere a vitezei de circulație și de eliminarea a restricțiilor de viteză prin intervenții de reparații și refacții pe următoarele secții de circulație: SatuMare – Halmeu, Câmpulung la Tisa – Valea Vișeului – Salva, Vicșani – Suceava Nord, Ungheni Prut – Nicolina, Fălciu – Bârlad, Giurgiulești Galați – Brateș;
5.Creșterea capacității de procesare a traficului de marfă de către instituțiile cu atribuții în punctul de frontieră, prin asigurarea dotărilor și personalului necesar. De asemenea, pentru sectorul feroviar se propune dotarea cu echipamente și creșterea numărului de personal cu atribuții în managementul traficului;
6.Dotarea punctelor/stațiilor de frontieră cu echipamente pentru efectuarea controalelor fizice cum ar fi: scanere și pasarele;
7.Constituirea unui comitet interministerial de coordonare, condus de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului sau de un Consilier de Stat din cadrul Cancelariei, din componenta căruia să facă parte Secretari de Stat sau conducători de instituții, din ministerele/instituțiile cu atribuții în coordonarea și implementarea măsurilor propuse, comitet care va fi înființat prin decizie a Prim-Ministrului României;
8.Aprobarea listei de necesități pentru gestionarea procesului de fluidizare a tranzitului de mărfuri din Ucraina, pe care România o va înainta către toți partenerii externi care și-au manifestat intenția de a sprijini.

2.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului pentru implementarea apelului ,,Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii" finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman - AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1 & OS 3.4
Proiectele finanțate în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii” din Programul Operaţional Capital Uman, vor fi implementate până la finalul anului viitor, potrivit calendarului aprobat de Guvern, prin acest Memorandum.
Valoarea alocată pentru acest apel de proiecte este de 60 de milioane de euro, din care 51 de milioane euro din fonduri europene și 9 milioane euro contribuție națională.
Decizia a fost luată având în vedere numărul mare al cererilor de finanțare care se estimează a fi depuse în cadrul acestui apel și creșterea gradului de eficiența al utilizării fondurilor alocate.

3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2022, actualizat
Memorandumul a fost aprobat.

V. NOTE


1.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al unităţii administrativ-teritoriale Gura Teghii, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al comunei Gura Teghii şi cu drept de folosinţă Consiliul Judeţean Buzău, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, precum şi transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean al unităţii administrativ teritoriale Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din proprietatea Consiltului Judeţean Buzău, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Agenţia Naţională: pentru Arii Naturale Protejate

2.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Câlnic, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil-teren, din domeniul public al Comunei Câlnic în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

3.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şpring , în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil-teren, din domeniul public al Comunei ŞPRING în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

4.NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022
Guvernul a luat act de aceste note.
 

VI. INFORMĂRI


1.INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 

VII. PUNCTE DE VEDERE


1.PUNCT DE VEDERE cu privire la 13 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.949
Diferența 0.0004
Zi precendentă 4.9486
USD
Azi 5.0469
Diferența -0.0558
Zi precendentă 5.1027
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 02-10-2022
EUR flag1 EUR = 4.9490 RON
USD flag1 USD = 5.0469 RON
GBP flag1 GBP = 5.6367 RON
CHF flag1 CHF = 5.1652 RON
AUD flag1 AUD = 3.2777 RON
DKK flag1 DKK = 0.6655 RON
CAD flag1 CAD = 3.6857 RON
HUF flag1 HUF = 0.0117 RON
JPY flag1 JPY = 0.0350 RON
NOK flag1 NOK = 0.4692 RON
SEK flag1 SEK = 0.4532 RON
XAU flag1 XAU = 270.7253 RON
Monede Crypto
1 BTC = 97200.57RON
1 ETH = 6599.02RON
1 LTC = 267.38RON
1 XRP = 2.40RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 4.06% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.93%
6 luni: 8.10%
12 luni: 8.23%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 10639.41 0.85%
BET-BK 2004.32 1.00%
BET-FI 47213.19 0.24%
BET-NG 825.54 2.88%
BET-TR 20685.99 0.85%
BET-TRN 20583.16 0.85%
BET-XT 942.69 1.00%
BET-XT-TR 1821.13 1.00%
BET-XT-TRN 1812.71 1.00%
BETAeRO 829.76 0.25%
BETPlus 1588.33 0.81%
RTL 24087.18 1.09%

Opinii

Norocul nostru ar fi o iarnă ușoară

Mircea Coșea. Un lockdown este posibil. Vom trăi din nou într-o țară gri și neagră

Profesorul de economice, Mircea Coșea, trage...

Adrian Negrescu

Adrian Negrescu: Dolarul scump pentru români înseamnă numai vești proaste

Banca Națională a României a afișat miercuri,...

Trebuie să existe și un răspuns, subliniază Elena Cristian
Cascada Vernal, Parcul Yosemite, SUA
Cascada Vernal, Parcul Yosemite, SUA
Cascada Badian, Filipine
Cascada Badian, Filipine
Cascada Berlin, Africa de SUd
Cascada Berlin, Africa de SUd
Insulele Feroe
Insulele Feroe
Cascada Iguazu
Cascada Iguazu
Kolhapur, Maharashtra, India
Kolhapur, Maharashtra, India
Cascada Niagara
Cascada Niagara
Cascada Salt Creek, SUA
Cascada Salt Creek, SUA
Cascada Silver, Oregon, SUA
Cascada Silver, Oregon, SUA
Cascada Skogafoss, Islanda
Cascada Skogafoss, Islanda

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0