Ce s-a decis în şedinţa de Guvern de joi, 11 ianuarie - Detalii

DCBusiness Team |
Data publicării:

Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 11 ianuarie 2024.

I.    PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare - Autostrada A3 România-Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2023 şi la Luxemburg la 20 noiembrie 2023
Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru susținerea proiectului Autostrada A3 România - Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență este în valoare de 200 milioane de euro și a fost semnat cu BEI la București la 16 noiembrie 2023 și la Luxemburg la 20 noiembrie 2023.
Obiectivul principal al Proiectului îl constituie construcția unei secțiuni din Autostrada A3, pe ruta Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, cu o lungime de 42,3 km și cu câte două benzi de circulație pentru fiecare sens, între Nădășelu și Poarta Sălajului. Se estimează că Proiectul se va finaliza în 2025, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de până la 48 de luni de la data semnării Contractului de finanțare.
Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C 4. Transport sustenabil, Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră, Investiția I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.
Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin C.N.A.I.R., în calitate de agenție de implementare. În această calitate, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate privind realizarea Proiectului și utilizarea fondurilor alocate acestuia.
Proiectul de Lege va fi transmis spre dezbatere Parlamentului, cu solicitarea de a fi aprobat în procedură de urgență.

 

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abu Dhabi la 22 iunie 2022
Actul normativ, inițiat de către Ministerul Apărării, are în vedere ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abu Dhabi la 22 iunie 2022.
Acordul are ca scop promovarea cooperării bilaterale în domeniul apărării între cele două state, în concordanță cu legislațiile naționale și cu obligațiile internaționale asumate de către acestea pe baza principiilor egalității, reciprocității și interesului reciproc.
Printre domeniile de cooperare se numără: instruirea personalului militar, pregătire operațională în comun, colaborarea în domeniul tehnico-militar.
Acordul îmbracă forma unui tratat internațional la nivel guvernamental și conține informații clasificate, informații care vor fi comunicate doar instituțiilor interesate.

II.    ORDONANȚE

1.    ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale
Ordonanța creează temeiul legal privind constituirea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, prin Hotărâre de Guvern.
Pentru organizarea funeraliilor de stat este necesară o coordonare unitară având în vedere implicarea mai multor instituții cu atribuții în organizarea ceremoniilor oficiale.
Inițierea și aprobarea Ordonanței Guvernului sunt incluse în Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare.
Temeiul legal pentru desfășurarea funeraliilor de stat este Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale și sunt expresia celei mai înalte aprecieri acordate de România personalităților publice care au oferit un serviciu remarcabil poporului său, motiv pentru care este necesar a se constitui la nivelul administrației publice centrale un comitet pentru organizarea acestora.
Funeraliile de stat se organizează în cazul decesului președintelui României sau foștilor șefi de stat, iar funeraliile cu onoruri militare se organizează în cazul decesului  președinților și foștilor președinți ai celor două Camere ale Parlamentului, precum și în cazul premierului sau foștilor premieri ai României.

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului
După Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-Ministrului este reorganizată în conformitate cu Legea pentru reducerea cheltuielilor bugetare.
Astfel, numărul total al funcțiilor publice de conducere se încadrează în procentul de 8% din numărul total al posturilor aprobate, în condițiile asigurării continuității atribuțiilor instituției.
Aceasta este a doua etapă a reorganizării. În prima etapă, anul trecut, numărul consilierilor încadrați la cabinetele demnitarilor a fost redus la aproape jumătate. Dacă în ianuarie 2023 erau încadrați 92 de consilieri la cabinetele secretarilor de stat și consilierilor de stat, în decembrie 2023 numărul acestora a fost diminuat la 54.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"

Hotărârea aprobată de Guvern are în vedere majorarea plafonului pentru Programul cadru de emisiuni de titluri de stat ”Medium Term Notes” de la 62 de miliarde de euro la 68 de miliarde de euro.
Acest Program este o facilitate care se încheie între Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent, și un grup de instituții financiare selectate, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe.
Valoarea obligațiilor emise și nerambursate în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 59,4 miliarde de euro. În contextul planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice previzionat pe anul 2024, se estimează un volum al obligațiunilor în valoare de aproximativ 8,5 – 9,5 miliarde de euro. În perioada ianuarie-decembrie 2024 sunt scadente emisiuni de euro obligațiuni în valoare de 3,42 miliarde de euro. Creșterea plafonului cu suma de 6 miliarde de euro, de la 62 la 68 de miliarde de euro, oferă posibilitatea Ministerului Finanțelor să continue utilizarea cadrului general al Programului MTN pentru a emite titluri de stat pe piețele internaționale în vederea îndeplinirii planului de finanțare aferent anului 2024, înainte ca titlurile să ajungă la scadență. Dobânda medie este estimată în acest an la 5,815% și este calculată ca o medie a randamentelor titlurilor de stat emise de România cu maturități standard de 12 ani, 15 ani și 30 de ani.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN de instituire a Programului național “Masă sănătoasă”

Hotărârea aprobată de Executiv prevede instituirea la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar a Programului Național „Masă sănătoasă” (PNMS) derulat pe perioada desfășurării cursurilor anului școlar, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Programul reprezintă o continuare pe o scară mult mai largă a programului „Masă caldă în școli”.
Programul Național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Programul se va derula în trei variante diferite:
a) „masă caldă, preparată în regim propriu, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare, înregistrată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, și spațiu adecvat de servire a mesei;
b) masă caldă, în regim catering, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, hrana putând fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop.
c) pachet alimentar, în situația în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering.
Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege, ca zile nelucrătoare.
Scopul Programului Național „Masă sănătoasă” este sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea, prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevului și adoptarea igienei muncii intelectuale la vârste și în contexte diferite
Cele 450 de unități de învățământ preuniversitar, care beneficiază de masă caldă, aprobate prin H.G. nr. 999/2023, sunt incluse, de drept, în Programul Național „Masă sănătoasă”, începând cu data de 1 ianuarie 2024, pentru a se asigura continuitate intervenției, acordate prin Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
Finanțarea Programului Național „Masă sănătoasă” se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în cuantumul stabilit, anual, pentru anul școlar următor, prin Legea bugetului de stat, proporțional cu numărul de beneficiari din anul școlar următor.
Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a pachetelor alimentare se organizează la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Programul Național „Masă sănătoasă” poate fi finanțat și din fonduri externe, în vederea derulării activităților acestuia.
Bugetul alocat pentru Programul Național „Masă sănătoasă” în anul 2024 este 1.139.400 mii lei, în beneficiul preșcolarilor și elevilor din maxim 1000 de unități de învățământ preuniversitar de stat, așa cum este prevăzut în Ordonanța de urgență nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene.
Actul normativ stabilește și normele metodologice de aplicare a PNMS, conținând și prevederi cu privire la normele minime obligatorii care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi, precum și specificații tehnice la pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare/servicii.
Comunicatul Ministerului Educației: https://bitly.ws/39zbR

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producției interne de produse şi materiale de construcții
Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții “CONSTRUCTPLUS” își propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate și creșterea producției interne de produse și materiale de construcții, prin acordarea de granturi agenților economici din acest domeniu de activitate.
Prin acest program, se instituie o schemă de ajutor multianuală, cu perioada de implementare până în 2026, iar bugetul total alocat Programului este de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcat astfel:
1. a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2023 – 2026;
2. b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.
De asemenea, hotărârea detaliază sectoarele de activitate eligibile, precum și pașii de urmat pentru depunerea documentelor și obținerea finanțării.
De finanțare pot beneficia întreprinderile nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Declarațiile ministrului Economiei: https://bitly.ws/39yDm

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare şi modernizare sediul Central al Direcției Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti situat în Calea Victoriei nr. 19, sector 3, Municipiul Bucureşti"
Contractul inițial de consolidare și modernizare a sediului Poliției Municipiului București a fost încheiat în anul 2008, pentru o perioadă de 60 de luni, însă termenul a fost prelungit succesiv până în 2020. Din cauza perioadei lungi de derulare a contractului de execuție, precum și a procentului mic de lucrări executate – circa 30% -, s-a făcut o expertizare a restului de executat în vederea finalizării lucrărilor.
Potrivit actului normativ aprobat astăzi, valoarea totală a investiției este de 273,4 de milioane lei, din care 252,6 milioane lei reprezintă finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., iar 20,7 milioane lei – finanțare a Ministerului Afacerilor Interne. Durata de proiectare a obiectivului de investiții este de 6 luni, iar a restului de executat este de 36 de luni.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinți
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brașov
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea imobilului 5055 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Bacău, Brașov, Teleorman, Harghita, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Olt, Argeș, Tulcea, Ialomița, Călărași, Iași, Giurgiu, Constanţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar a două bunuri aflate în domeniul public al statului şi administrarea Agenției Naţionale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestora în domeniul public al județului Vâlcea
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ,,Mihail Sturdza", judeţul Iași
Hotărârea de Guvern a fost adoptată
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (UM0654 Craiova) ca urmare a reevaluării şi schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Badea Jean în funcția de subprefect al municipiului Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN a Guvernului privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unui spațiu din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de stat"
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii beneficiarilor serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor instituționalizați
Hotărârea de Guvern prevede scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutor umanitar, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii beneficiarilor serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor instituționalizați.
Valoarea ajutorului umanitar este în valoare  de 19,066 milioane lei, cu TVA, și se acordă pentru un număr de 10.500 de beneficiari la nivel național. Produsele acordate ca ajutoare umanitare interne de urgență au constat în paturi, saltele, saci de dormit, corturi, lenjerii de pat, pături, treninguri, tricouri, pentru diverse activități tematice desfășurate în mediul înconjurător și alte bunuri în vederea atenuării riscului de excluziune socială a acestor copii și tineri aflați în aceste centre.
Pentru buna desfășurare a procedurilor de trimitere a acestor cantități de produse către beneficiari, se va încheia un protocol între Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
DGASPC-urile din țară și cele șase sectoare ale Capitalei sunt obligate să asigure distribuirea acestor bunuri cu titlu gratuit către toate serviciile sociale de tip rezidențial, publice sau private, destinate copiilor și tinerilor instituționalizați.

Comunicatul Ministerului Familiei: https://bitly.ws/39yCt 

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății

Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății.
Astfel, se deblochează angajările pentru 3.048 de posturi vacante sau temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății, pentru asigurarea urgențelor medicale, cât și a celorlalte servicii medicale în concordanță cu structurile organizatorice aprobate, astfel: 1.055 de posturi de medic, 928 de asistenți medicali, 700 de posturi pentru personal de specialitate medico-sanitar și personal auxiliar-sanitar, precum și 365 de posturi în cadrul serviciilor de ambulanță.
Toate posturile de medic care au fost solicitate atât de către Ministerul Sănătății, cât și de către Ministerul Dezvoltării, au fost aprobate.

Declarațiile ministrului Sănătății: https://bitly.ws/39yDm 

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate și asistență socială din cadrul instituțiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate în anul 2023
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, un memorandum privind aprobarea unei sesiuni de organizare a unor concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate și asistență socială din cadrul instituțiilor publice locale.

Astfel, ca urmare a solicitărilor depuse către Ministerul Dezvoltării de instituțiile publice din toate cele 41 de județe și municipiul București, s-a aprobat organizarea examenelor sau a concursurilor în vederea ocupării a 4.555 de posturi vacante sau temporar vacante.
Dintre cele 4.555 de posturi, s-au aprobat în integralitate cele 1.510 posturi de medici solicitate (inclusiv stomatologi), precum și 1.847 de posturi pentru personal medical auxiliar (asistente, moașe, infirmiere), 345 de posturi pentru personal de specialitate (kinetoterapeut, chimist, biolog, psiholog, laborant, tehnician medical, psihopedagog, farmacist etc.) și 853 de posturi pentru personal auxiliar (asistent social, jurist, inginer, economist, inspector etc).


Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bitly.ws/39yBm 

V.    INFORMĂRI


1.    INFORMARE cu privire la desfășurarea activităților din cadrul raporturilor constituționale între Guvern şi Parlament, în anul 2023

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 16 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9745
Diferența -0.0001
Zi precendentă 4.9746
USD
Azi 4.5878
Diferența 0.0122
Zi precendentă 4.5756
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 22-05-2024
EUR flag1 EUR = 4.9745 RON
USD flag1 USD = 4.5878 RON
GBP flag1 GBP = 5.8379 RON
CHF flag1 CHF = 5.0225 RON
AUD flag1 AUD = 3.0542 RON
DKK flag1 DKK = 0.6667 RON
CAD flag1 CAD = 3.3576 RON
HUF flag1 HUF = 0.0129 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4289 RON
SEK flag1 SEK = 0.4279 RON
XAU flag1 XAU = 356.2719 RON
Monede Crypto
1 BTC = 319958.31RON
1 ETH = 17141.21RON
1 LTC = 396.43RON
1 XRP = 2.43RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.05%
6 luni: 6.06%
12 luni: 6.08%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17494.47 0.27%
BET-BK 3217.46 -0.16%
BET-FI 59272.47 0.26%
BET-NG 1242.52 0.67%
BET-TR 36998.30 0.27%
BET-TRN 36087.30 0.27%
BET-XT 1485.97 0.17%
BET-XT-TR 3106.07 0.17%
BET-XT-TRN 3034.74 0.17%
BETAeRO 1060.24 0.30%
BETPlus 2584.23 0.28%
RTL 38429.81 0.31%

Opinii

Prof. Mircea Coșea

Mircea Coșea: BNR a ajuns un alergător singur de cursă lungă

Banca Națională a României a transmis luni, 13...

Parc industrial / FOTO: Freepik

Șanse bune pentru România. Parcurile industriale, o miză de 10 miliarde de euro

România are toate șansele să devină un...

Bogdan Chirieac

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel