Plafonare RCA, facilităţi fiscale şi alte decizii importante ale Guvernului, în şedinţa de miercuri. Află detalii despre toate proiectele aprobate

Mihai Ciobanu |
Data publicării:
Declarații susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de membri ai Guvernului, la începutul ședinței de guvern
Declarații susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de membri ai Guvernului, la începutul ședinței de guvern

Actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 5 aprilie 2023.

ORDONANȚE DE URGENȚĂ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist

Statutul lucrătorului cultural profesionist a fost adoptat astăzi, prin ordonanță de urgență, fiind astfel îndeplinit jalonul 345 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Propunerea legislativă elaborată în cadrul Reformei 3 - Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural din, Componenta 11 - Turism și cultură, vizează maximizarea potențialului creativ al lucrătorilor culturali și menținerea activă a acestora pe piața muncii, dar și dezvoltarea sectoarelor culturale și creative și creșterea contribuției lor economice. Practic, Statutul lucrătorului cultural profesionist propune un cadru coerent de protecție socială și fiscală aplicabil unor categorii profesionale atipice ce desfășoară activități artistice și culturale. 

La elaborarea statutului a participat, în ultimele șase luni, o echipă multidisciplinară din România, cu expertiză în domeniul cultural-artistic, fiscal și al politicilor publice, care a beneficiat și de suportul a doi experți internaționali în cadrul unui proiect de asistență tehnică din partea UNESCO.

Comunicatul Ministerului Culturii: http://www.cultura.ro/statutul-lucratorului-cultural-profesionist-fost-adoptat-de-guvernul-romaniei

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Actul normativ modifică și completează cadrul legal actual în domeniul colectării creanțelor bugetare, astfel încât să se asigure creșterea gradului de încasare a veniturilor la bugetul de stat consolidat.

Astfel, noile modificări legislative vizează măsuri din domeniul colectării creanțelor bugetare, respectiv:

În domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale – clasică:

Ø reglementarea unei condiții pentru contribuabili de a constitui garanții în procent de minim 50% din valoarea obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, pentru a beneficia de eșalonarea la plată de cel mult 5 ani, în situația în care contribuabilii dețin bunuri în proprietate insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. În cazul în care debitorii nu pot constitui garanția de minim 50%, aceștia pot beneficia de eșalonare la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.

Ø excluderea din sfera eșalonării la plată a obligațiilor fiscale care reprezintă accize;

Ø reducerea numărului de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic;

Ø eliminarea plafonului pentru care  contribuabilul nu trebuie să constituie garanții (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice);

Ø eliminarea posibilității majorării duratei de eșalonare la plată în cazul în care debitorul solicită modificarea eșalonării.

În domeniul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale – simplificată:

Ø eliminarea din sfera eșalonării la plată în formă simplificată a:

Ø obligațiilor fiscale care reprezintă accize,

Ø impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal,

Ø taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc astfel cum sunt reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Ø reducerea numărului de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată de la două la una în perioada de valabilitate a eșalonării la plată.

Ø eliminarea posibilității majorării duratei de eșalonare la plată.

Ø majorarea nivelului dobânzii pentru obligațiile eșalonate la plată de la 0,01% pentru fiecare zi (3,65% pe an) la 0,02% pentru fiecare zi (7,3% pe an).

Ø eliminarea posibilității cumulării unei eșalonări la plată clasice cu o eșalonare la plată simplificată.

În domeniul restructurării obligațiilor bugetare:

Ø reducerea numărului de cereri de modificare/menținere de la două la una într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

 

HOTĂRÂRI DE GUVERN

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

Actul normativ prevede stabilirea, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurători pentru contractele RCA la nivelul propriilor tarife de primă care au fost calculate și practicate de aceștia la data de 28 februarie 2023, precum și limitarea comisioanelor de distribuție la maximum 8% din prima netă.

Tarifele de primă maxime și procedura de acordare a despăgubirilor se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa bonus/ malus B0. În funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta; influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat. 

Pe perioada aplicării prevederilor actului normativ, pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent car ce oferă servicii de închiriere autoturisme fără conducător auto.

Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asiguratorul RCA. Prin excepție, această perioadă poate fi prelungită numai cu aprobarea asiguratorului RCA în situații justificate.

Potrivit hotărârii, depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite de prezentul act normativ și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut de către asiguratorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. 

Prin aplicarea acestei măsuri, se elimină potențialul impact negativ al creșterii prețurilor, inclusiv ca urmare a inflației.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanțate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii

Actul normativ reglementează realocarea financiară a sumei de 10,03 milioane euro între două investiții din cadrul Componentei 15 – Educație din PNRR, pentru construirea a încă cinci creșe mici în patru municipii reședință de județ (Sibiu, Galați, Pitești și Giurgiu), precum și în sectorul 2 al municipiului București, prin încheierea contractelor de finanțare.

Alocarea financiară va fi transferată din bugetul Ministerului Educației în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului de învățământ, pentru serviciile de educație timpurie antepreșcolară, în scopul acoperirii necesarului locurilor solicitate la nivelul anului 2022 pentru solicitanții înscriși la finanțare.

Informații suplimentare: Componenta 15 – Educație din PNRR prevede asigurarea construcției și dotării a 110 creșe care vor deservi pentru aproximativ 4.500 de copii, până la finalul anului 2026. În urma apelului de proiecte deschis în perioada 30 iunie-30 iulie 2022, au fost încheiate 119 contracte de finanțare.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR şi de completare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Autorității Feroviare Române - AFER şi de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii .,Modernizarea şi dezvoltarea Portului Mineralier Galați"

Actul normativ aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier Galați”.

Lucrările de modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare cuprind reabilitarea unor dane şi executarea unor ample lucrări de dragaj, astfel încât portul să-şi poată mări capacitate de operare (descărcare/ depozitare) şi să poată atrage noi fluxuri de marfă.

Valoarea totală a investiției este de 233.338.000 lei, iar durata de execuție este de 14 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din surse proprii ale Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru constituirea, aprobarea structurii şi modul de funcţionare al Comitetului de Supraveghere pentru implementarea şi monitorizarea funcționării ulterioare a sistemului de garanție-returnare

Actul normativ creează cadrul legislativ necesar implementării sistemului de garanție - returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile la nivel național.

Astfel, hotărârea prevede constituirea Comitetului de Supraveghere pentru implementarea sistemului de garanție-returnare, format din reprezentanți ai producătorilor, comercianților şi ai autorităţilor publice cu responsabilități în domeniu, precum și aprobarea structurii şi a modului de funcţionare a acestuia.

Comitetul de supraveghere pentru implementarea sistemului de garanție-returnare, organism cu rol de supraveghere, fără personalitate juridică, va funcționa pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Comitetul de supraveghere va fi format din reprezentanți ai producătorilor, comercianților şi ai autorităţilor publice cu responsabilități în domeniu.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, vecinătăților şi valorii de inventar ale unui bun imobil aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi evaluării, precum şi divizarea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea punctului IV, litera c), din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat şi pentru învățământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023

Prin acest act normativ se majorează, de la 2.880 la 5.760, numărul de locuri pentru anul I la învățământul postliceal militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne pentru anul școlar 2022-2023.

Ministerul Afacerilor Interne înregistrează un deficit de resurse umane pe fondul disparității dintre numărul de persoane nou intrate și cele care părăsesc sistemul. Una dintre măsurile identificate pentru reducerea acestui deficit este școlarizarea la capacitate maximă de pregătire a instituțiilor de învățământ postliceal proprii ministerului.

Școlarizarea este în sistem de tip “suveică”, prin care o serie de participanți se află la cursuri, iar cealaltă serie se află în stagiu de practică.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar în urma reevaluării, ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Universității din Oradea, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuției voluntare a României către următoarele Fonduri Voluntare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund) și Fondul voluntar privind Pachetul de Asistență Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)

Se aprobă suma de aproximativ 1,6 milioane dolari, rămasă necheltuită din contribuția României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea forțelor armate din Afganistan (tranșa a II-a), ce va fi direcționată către Fonduri Voluntare NATO destinate întăririi capacității de apărare a Republicii Moldova și Ucrainei.

În urma deliberărilor de la nivelul Alianței s-a decis ca sumele rămase necheltuite să fie returnate la bugetele naționale ale statelor donatoare sau redirecționate de către acestea către alte Fonduri Voluntare ale NATO.

Decizia alocării acestor fonduri, prin intermediul NATO, în beneficiul R. Moldova și Ucraina, este în concordanță cu obiectivele fixate prin Programul de guvernare 2021-2024 și reflectă angajamentelor asumate de România la nivel înalt în cadrul forurilor internaționale.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor cu nr. MF 106134, 115082 şi 152341 aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. MF 152341 în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul cu nr. MF 102770 de la UM 0514 Mizil la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino" al Judeţului Prahova, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea (UM 0460 Râmnicu Vâlcea)

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice, precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Livada, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ,,Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Brăila, Tulcea, Constanţa, Arad şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 739 situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Municipiul Sibiu, Judeţul Sibiu

Executivul a aprobat suplimentarea bugetului local al Municipiului Sibiu, județul Sibiu, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 1,5 milioane de lei, pentru finanțarea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS 2023), ediția 30. Suma va fi asigurată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru orașul Aninoasa, judeţul Hunedoara

Actul normativ prevede alocarea sumei de 40 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, bugetului local al orașului Aninoasa, județul Hunedoara.

Fondurile se alocă pentru construirea în regim de urgență a unui ansamblu de spații locative cu destinația de locuințe sociale.

Este vorba despre 100 de apartamente care vor constitui spații locative pentru persoanele strămutate din locuințele afectate de seismele care s-au produs în luna februarie în zona orașului Aninoasa.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Tomeşti, judeţul Harghita

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Ciceu, judeţul Harghita

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României din Bucureşti

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Actul normativ stabilește în competențele prefecților organizarea, cu avizul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, a cel mult două puncte de lucru (fără personalitate juridică) ale serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale diferite de cea în care acesta își are sediul.

Aceste puncte de lucru, care vor avea program cu publicul două zile lucrătoare pe săptămână, vor prelua de la populație documentele necesare înmatriculării vehiculelor, respectiv emiterii permiselor de conducere, vor asigura programarea pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere, vor elibera autorizații de circulație provizorie, a plăcuțelor cu numere de înmatriculare sau provizorii, a dovezilor înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare sau ale permiselor de conducere etc.

Înființarea acestor puncte de lucru este necesară în vederea facilitării accesului cetățenilor la servicii publice și reducerea timpului necesar a fi alocat pentru accesarea respectivelor servicii. 

Modalitatea de desfășurare și organizare a activităților realizate la punctele de lucru vor fi stabilite prin dispoziția directorului general al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări.

Totodată, încetarea, suspendarea, reluarea sau modificarea activității punctelor de lucru vor fi dispuse prin ordin al prefectului, cu avizul conform al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări.

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime

Actul normativ aprobă alocarea sumei de 440,8 milioane lei din disponibilul existent în contul prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea plății sumelor acordate ca măsuri de sprijin pentru clienții casnici și clienții noncasnici prevăzute de OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va alimenta contul aferent Fondului de Tranziție Energetică, prevăzut la art. 15 alin. (6) din OUG nr. 27/2022, cu suma menționată anterior, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Combaterea evaziunii fiscale în domeniul agroalimentar

Memorandumul aprobat astăzi vizează îmbunătățirea cadrului legal actual în vederea creșterii eficacității procedurilor pentru identificarea și diminuarea evaziunii fiscale din domeniul agroalimentar.

În acest sens, printre măsurile propuse se află: îmbunătățirea interoperabilității între instituțiile publice cu rol de control și întărirea colaborării dintre acestea prin actualizarea permanentă a protocolului de colaborare, intensificarea relațiilor dintre public și privat, o comunicare facilă și directă între instituțiile publice cu rol de control și organizațiile profesionale reprezentative pentru producătorii agroalimentari, stabilirea de obiective anuale și modele de raportare trimestriale. De asemenea, se propune realizarea unui campanii de comunicare publică în rândul grupului țintă pentru promovarea protocolului de colaborare semnat în perioada septembrie-noiembrie 2022 de către instituțiile publice și asociațiile implicate.

Evaziunea fiscală și faptele conexe reprezintă un real pericol pentru economia națională, pentru interesele legitime ale producătorilor agroalimentari din România, motiv pentru care se impune găsirea de soluții adaptate realității din piața de profil.

 

MEMORANDUM cu tema: Constituire grup de lucru interinstituţional în vederea evaluării stadiului punerii în aplicare a Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) şi actualizării PNIESC în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice şi a acțiunilor climatice

Actul normativ a fost aprobat.

 

PUNCTE DE VEDERE

 

PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 inițiative legislative

 

INFORMĂRI

 

INFORMARE privind sarcina stabilită în ședința Guvernului din data de 24.03.2023 privind termenul de finalizare și recepționare a lucrărilor de investiţii aferente pârții din imobilul 813 care a fost transmis din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerul Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2012, precum şi o asumare din partea autorității locale pentru finalizarea lucrărilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.977
Diferența 0.0007
Zi precendentă 4.9763
USD
Azi 4.6403
Diferența 0.0047
Zi precendentă 4.6356
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 21-06-2024
EUR flag1 EUR = 4.9771 RON
USD flag1 USD = 4.6535 RON
GBP flag1 GBP = 5.8883 RON
CHF flag1 CHF = 5.2157 RON
AUD flag1 AUD = 3.0942 RON
DKK flag1 DKK = 0.6674 RON
CAD flag1 CAD = 3.3984 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0293 RON
NOK flag1 NOK = 0.4414 RON
SEK flag1 SEK = 0.4427 RON
XAU flag1 XAU = 353.6146 RON
Monede Crypto
1 BTC = 298056.54RON
1 ETH = 16344.12RON
1 LTC = 340.92RON
1 XRP = 2.27RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.02%
6 luni: 6.04%
12 luni: 6.05%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 18139.08 0.53%
BET-BK 3369.63 0.01%
BET-FI 58652.04 -0.87%
BET-NG 1285.41 0.53%
BET-TR 39507.00 0.55%
BET-TRN 38439.61 0.55%
BET-XT 1544.56 0.33%
BET-XT-TR 3311.36 0.35%
BET-XT-TRN 3228.44 0.35%
BETAeRO 1075.69 -0.04%
BETPlus 2687.19 0.52%
RTL 39847.86 0.55%

Opinii

Uniunea Europeană / FOTO:

Analiză: România, nicio şansă la un eventual Campionat European al învingerii inflaţiei

România este ţara UE cu cea mai mare rată a...

Analistul economic Adrian Negrescu

De ce România are cea mai mare inflație din UE. Adrian Negrescu: Explicația este simplă

Conform datelor Eurostat, cele mai scăzute...

Adrian Negrescu / Grafică : DCBusiness

Adrian Negrescu: Alba-neagra cu taxele trimite piața imobiliară în criză - Analiză

Cele mai recente date transmise de către...

Comunicate de presa

Guvernul a aprobat introducerea în România a salariului minim european

Legea privind stabilirea salariilor minime...

Inflație / Grafică: DCBusiness

Inflaţia ar putea duce România într-o criză financiară (Sondaj)

Românii sunt de părere că ţara noastră s-ar...

Tractor pe câmp / Foto: Freepik

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel