Cardul de energie, modificările aşteptate de români. Document: "Este nevoie de reglementarea urgentă a acestor situaţii"

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:
Carduri de energie / Foto: DCBusiness
Carduri de energie / Foto: DCBusiness

Informaţii importante privind cardurile de energie. 

MIPE a finalizat un proiect de modificare a Ordonanței de urgență nr. 166/2022, principala completare vizând tipurile de energie care fac obiectul sprijinului temporar aferent anului 2023. Astfel, pe lângă formele de energie compensate în acest moment, se vor putea achita butanul, rumegușul, cărbunele, brichetele sau alți combustibili lichizi sau solizi. Proiectul realizate de către MIPE se află în dezbatere publică. Iată care sunt prevederile acestuia: 

"În data de 08 decembrie 2022 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie,  suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (numită în continuare Ordonanță).

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa o parte din cheltuielile  cu energia, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

Citiţi şi: Acordarea drepturilor de pensie. Informaţii esenţiale: Depunere/retragere cerere, termene şi emiterea deciziei

Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe. (...)

Urmare a derularii efective a mecanismului de acordare a sprijinului catre categoriile de persoane vulnerabile, au fost identificate situații care necesita o reglementare urgentă, pentru a se asigura accesul la sprijin si un tratament egal tuturor potentialilor beneficiari eligibili", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

 

Lista completă a modificărilor:

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie,  suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1179 din 8 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

 

La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa preţul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de  foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor.”

 

La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „(6) Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. i se încredinţează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare şi condiţionare a plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi de distribuire, prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărire, distribuire şi colectare a declaraţiilor pe propria răspundere, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale, precum şi de efectuare de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”

 

La articolul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „d) furnizor de energie - orice operator economic sau orice alte entități publice sau private care îşi desfăşoară activitatea potrivit legii şi livrează sau comercializează energie destinată populaţiei, precum si autorități publice locale, companii publice sau private, asociaţii de proprietari/locatari, alte entități publice sau private care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin refacturarea  cheltuielilor sau prin redistribuirea cheltuielilor cu energia către beneficiarii de sprijin;”

 

La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „f) certificat de validare a datoriei - certificat emis de furnizorii de energie care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor către beneficiarii de sprijin, prin care se certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din furnizarea de energie si care serveste ca document justificativ la efectuarea  de plăţi prin serviciul de mandat poştal. Prin excepție, în cazul asociațiilor de proprietari/locatari, certificatul de validare a datoriei poate fi emis doar pentru consumul de energie termică sau electrică furnizată în sistem centralizat;”

 

La articolul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „g) dovada serviciului de mandat poştal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială şi/sau, după caz, în format electronic pentru plăţile efectuate la domiciliul beneficiarului de sprijin, la sediul subunităţilor poştale, cât şi prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. prin care beneficiarul sprijinului efectuează plăţile prin serviciul de mandat poştal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie;”

 

La articolul 2, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „i) convenţie pentru prestarea serviciului de mandat poştal - convenţie încheiată între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A, pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi de distribuire, prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărire, distribuire, preluare şi prelucrare a declaraţiilor pe propria răspundere şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale, precum şi efectuare de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;”

 

La articolul 2, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „k) loc de consum - adresa de domiciliu sau de reşedinţă a beneficiarului de sprijin pentru care se va asigura compensarea preţului la energie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, menţionată în actul de identitate sau, după caz, adresa menționată în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) şi care poate fi mandatul poştal sau decizia ori dispoziţia de acordare a sprijinului la venitul minim garantat sau alocaţiei pentru susţinerea familiei;”

    

La articolul 2, după litera n) se introduc literele o), p) și q), cu următorul cuprins:

    „o) energie - energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor, în regim propriu sau în regim centralizat, precum și taxele, accizele și alte cheltuieli stabilite conform legii, aferente livrării de energie;

p) emitenți ai certificatelor de validare a datoriilor - furnizorii de energie care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor către beneficiarii de sprijin, și care prin emiterea certificatelor de validare a datoriilor certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din furnizarea de energie; q) lemn de foc – lemn de foc, precum și lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, conform prevederilor art. 45 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte materiale lemnoase și deșeuri de lemn care sunt destinate încălzirii locuințelor.”

 

La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel:

  a) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023;

b) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna septembrie 2023.”

 

La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „(4) Deţinerea cardului de energie confirmă titularului calitatea de beneficiar al sprijinului pentru compensarea preţului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente şi/sau restante la furnizorii de energie, nu are valoare nominală şi nu poate face obiectul tranzacţionării. Orice tentativă de tranzacţionare atrage după sine anularea cardului de energie, precum şi a dreptului de a deţine sume în mandat poştal pentru a compensa preţul la energie, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

La articolul 7, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poştale, sumele plătite pentru procurarea de lemn de foc. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:

  a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal;

  b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;

  c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise începând cu luna august 2022 și până la data de 27 decembrie 2023, cum ar fi avizul de însoţire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care face dovada că a achiziţionat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative şi dovada achitării acestora către furnizorul de lemn de foc;

d) în situaţia în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reşedinţă decât cel/cea care este inscripţionat/inscripţionată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reşedinţă împreună cu declaraţia pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea preţului la energie la adresa unde locuieşte.”

 

La articolul 7, alineatul (5^3) se modifică și va avea următorul cuprins:

      „(5^3) La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea lemnelor de foc potrivit alin. (5^1) şi (5^2), Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va exercita aceleaşi obligaţii precum cele prevăzute la alin. (8), inclusiv interogarea bazei de date de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC, prin intermediul unui serviciu web pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, în colaborare cu ONRC, pentru validarea furnizorului de lemn de foc sau, după caz, prin interogarea de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A a Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice.”

 

La articolul 7, alineatul (5^4) se modifică și va avea următorul cuprins:

      „(5^4) Furnizorii de lemn de foc care, pentru decontare prin orice modalitate: numerar, transfer bancar, cec şi alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie finanţat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate şi a preţurilor practicate, fiind obligaţi să evidenţieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1).”

 

La articolul 7, după alineatul (5^6) se introduce alineatul (5^7), cu următorul cuprins:

      „(5^7) Furnizorii de lemn de foc care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1), au obligaţia ca la încheierea protocolului încheiat cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A, așa după cum este acesta prevăzut la art. 10 alin. (1), să facă dovada că au dreptul legal să comercializeze material lemnos către populatie.”

 

La articolul 7, după alineatul (6) se introduc alineatele (6^1) si (6^2), cu următorul cuprins:

     „(6^1) Plățile pentru datoriile față de furnizorii de energie nu pot include penalități sau alte daune/interese pentru plata cu întârziere a cheltuielilor cu energia, aceste cheltuieli fiind în sarcina beneficiarului de sprijin.

      (6^2) Documentul/documentele justificativ/justificative prin care se face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie, trebuie să fie emise exclusiv pentru persoane fizice.”

 

La articolul 7, alineatul (7), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie.”

 

La articolul 7, alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „c) să verifice informaţiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de sprijin pentru efectuarea plăţilor prin serviciul de mandat poştal şi să le introducă în sistemul informatic pentru a fi transmise în vederea virării sumelor către furnizorul/furnizorii de energie.”

 

la articolul 7, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

     „(12) Dovada serviciilor de mandat poştal este documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială şi, după caz, în format electronic pentru plăţile efectuate atât la domiciliul beneficiarului de sprijin, cât şi la sediul subunităţilor poştale, prin care beneficiarul sprijinului efectuează plăţile prin serviciul de mandat poştal prin intermediul salariatului poştal, respectiv sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie.”

 

la articolul 7, după alineatul (13) se introduce alineatul (13^1), cu următorul cuprins:

    „(13^1) În cazul plăților prin mandat poștal efectuate prin dispozitive portabile, denumite în continuare PDA, dovada serviciilor  de mandat poștal trebuie să conțină:

a) datele de identificare ale emitentului, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A,

   b) numele, prenumele și codul numeric personal al beneficiarului de sprijin;

c) valoarea plăţilor care fac obiectul sumelor plătite prin servicii de mandat poştal;

   d) denumirea și codul fiscal al furnizorului de energie;

   e) datele de identificare ale documentelor justificative care au stat la baza efectuării de plăţi prin servicii de mandat poştal si valoarea acestora;

   f) semnătura salariatului poştal;

g) semnătura de primire a beneficiarului de sprijin; h) soldul contului disponibil aferent cardului energetic.”

 

La articolul 7, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „(16) Eventualele sume rămase neutilizate aferente plăţilor prin serviciul de mandat poştal, precum și suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată în conturile Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A în care MIPE virează sumele necesare plăţii sprijinului pentru compensarea preţului la energie şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se returnează unităţii de implementare din cadrul MIPE de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de utilizare prevăzut la art. 5 alin. (1).”

 

La articolul 7, alineatul (19) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „(19) Sesizările depuse de beneficiarii de sprijin în cadrul serviciului telefonic dedicat vor fi analizate de personalul acestuia, iar sesizările care nu pot fi soluţionate la nivelul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. vor fi redirecţionate, după caz, către MMSS, DGEP, ANAF, spre soluţionare, în limita atribuţiilor şi competenţelor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi a termenelor legale.”

 

La articolul 7, alineatul (23) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „(23) Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. are obligaţia de a trimite către emitenții certificatelor de validare a datoriilor modelul de certificat de validare a datoriilor şi instrucţiuni privind modul de completare a acestora. De asemenea, Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. are obligaţia să transmită înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.”

 

După articolul 7 se introduce articolul 7^1, cu următorul cuprins:

    „ART. 7^1

      (1) Beneficiarii de sprijin, posesori ai unui card de energie, au obligația de înștiința  Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A despre schimbarea domiciliului/reședinței acestora.

      (2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută de către beneficiarul de sprijin prin prezentarea la sediul subunităţilor poştale, direct la salariatul poştal sau prin intermediul serviciului telefonic pus la dispoziţie de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A, prevăzut la art. 7 alin. (18).

      (3) Ca urmare a schimbării domiciliului/reședinței, se reia procedura de validare a eligibilității beneficiarului de sprijin, raportat la noul loc de consum, conform art. 24 si art. 25 și se procedează după cum urmează:

a) dacă se constată că beneficiarul de sprijin este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum nu a mai fost emis un card de energie, se anulează cardul emis pentru vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința și se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum al beneficiarului de sprijin, cu preluarea soldului disponibil, dacă este cazul; b) dacă se constată că beneficiarul de sprijin este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum a fost emis deja un card de energie, se anulează cardul de energie de la vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimba domiciliul/reședința, se anulează și cardul de energie deja existent pentru noul loc de consum și se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum, cu includerea beneficiarului care și-a schimbat domiciliul/reședința și cu preluarea soldului disponibil de la noul loc de consum; c) dacă se constată că beneficiarul de sprijin nu este eligibil la noul loc de consum, cardul de energie de la vechiul loc de consum se anulează, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, cu decontarea sumelor utilizate până la schimbarea domiciliului/reședinței.

      (4) În cazul în care cardul de energie emis pentru vechiul loc de consum a fost emis pentru mai mulți beneficiari, iar aceștia sunt în continuare beneficiari de sprijin conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se păstrează valabilitatea cardului de energie în cauză, dar acesta nu mai poate fi folosit de către beneficiarul de sprijin care își schimbă domiciliul/reședința, fiind operată această interdicție în aplicația informatică prevăzută la art. 24 și preluată, ulterior, în listele prevăzute la art. 25.”

 

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

    „(1) Emitenții  certificatelor de validare a datoriilor curente şi/sau restante pentru consumul de energie eliberează, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificatele de validare a datoriilor si au obligația de  a solicita beneficiarului de sprijin acordul acestuia privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

  (2) În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate şi înregistrate de emitenți, se pot efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal dacă acestea sunt însoţite de cardul de energie, precum şi de documentele prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  (3) Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

  a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea preţului la energie;

  b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie;

  c) datele de identificare ale emitentului certificatului de validare a datoriilor şi contul bancar al acestuia;

  d) perioada de consum;

  e) datele de identificare ale furnizorului de energie către emitentul certificatului de validare a datoriilor.

  (4) Modelul de certificat de validare a datoriei se stabileşte prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (5) Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la emitent, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plăţii prin serviciul de mandat poştal.

  (6) Certificatul de validare a datoriilor se emite doar pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidenţele emitentului, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terţă.

      (7) Certificatul de validare a datoriilor nu se poate emite de două ori pentru aceeaşi perioadă de consum şi nu pot fi efectuate mai multe plăţi prin serviciul de mandat poştal pentru aceeaşi perioadă de consum.

  (8) Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la aceştia, sunt asimilate creanţelor fiscale pentru care se emit titluri de creanţă de către ANAF în baza sesizărilor primite din partea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanţă fiscală emise urmează regimul procedurilor de executare silită.

  (9) Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare şi/sau efectuarea de plăţi în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor faţă de furnizorii de energie atrag răspunderea civilă şi penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.

  (10) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor primesc sumele transmise prin mandat poştal de la Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, iar ulterior virează sumele la furnizorii de energie, la termenele prevăzute în propriile lor contracte de furnizare, conform procedurilor proprii, fără a fi obligatoriu ca plata către furnizorii de energie să fie efectuată pentru fiecare beneficar și pentru fiecare încasare primită în numele acestuia;

  (11) Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor va fi verificat de către instituţiile bancare, odată cu efectuarea plăţilor prin serviciul de mandat poştal.

  (12) În cazul în care în urma verificărilor efectuate prevăzute la alin. (11) se constată că titularul contului bancar nu este entitatea emitentă a certificatului de validare a datoriilor, instituţiile bancare au obligaţia de a informa Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. şi de a nu derula tranzacţiile financiare respective.

  (13) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

  (14) Emitenții certificatelor de validare a datoriilor au obligaţia de a completa certificatele de validare a datoriei în conformitate cu instrucţiunile primite în condiţiile prevăzute la articolul 7, alineatul (23).”

 

La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(1) Pe baza plăţilor prin serviciul de mandat poştal, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. virează sumele necesare în conturile bancare ale furnizorilor de energie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data plăţilor prin serviciul de mandat poştal.”

 

La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(3) Utilizarea sumelor care provin din plăţi aferente unor sume prin servicii de mandat poştal de către furnizorii de servicii are loc conform prevederilor legale pentru finanţarea activităţii curente şi de investiţii, cu excepţia emitenților certificatelor de validare a datoriilor, care au obligaţia virării acestor sume în conturile furnizorilor de energie, potrivit prevederilor articolului 8, alineatul (10) din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

 

La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(10) Furnizorii de energie vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie și pentru evidențierea eventualelor sume returnate de către furnizorii de energie Companiei Naţionale „Poşta Română“ – S.A, pentru situațiile prevăzute la alin. (5).”

 

La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „(2) Furnizorii de energie care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie finanţat din fonduri externe nerambursabile, răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate şi a preţurilor practicate, fiind obligaţi să evidenţieze distinct sumele primite prin serviciul de mandat poştal.”

 

La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(4) Furnizorii de energie care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie finanţat din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de management/organismelor intermediare/autorităţii de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris.”

 

La articolul 10, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

   „(5) Furnizorii de energie care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie finanţat din fonduri externe nerambursabile, au obligația de a restitui către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. sumele primite prin serviciul de mandat poştal, în următoarele cazuri:

a) sumele care reprezintă penalități sau alte daune/interese aferente cheltuielilor cu energia; b) sumele suplimentare primite din cauza erorilor materiale intervenite la efectuarea plăților prin mandat poștal, în cazul în care aceste sume nu pot fi compensate din valoarea facturilor emise ulterior deoarece beneficiarii de sprijin nu solicită plata acestora prin mandat poștal.

     (6) În cazul in care furnizorii de energie primesc sume suplimentare din cauza erorilor materiale intervenite la efectuarea plăților prin mandat postal, aceste sume se compensează din valoarea facturilor emise ulterior, in cazul in care beneficiarii de sprijin solicită plata acestora prin mandat poștal.”

 

La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „a) valoarea nominală a cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal, cont din care Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. virează, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, sumele aferente mandatelor poştale emise pentru beneficiarii de sprijin în conturile furnizorilor de energie;”

 

La articolul 11, după litera d) se introduce litera e), cu următorul cuprins:

   „e) valoarea serviciilor de procesare a informațiilor aferente anchetelor sociale prevăzute la articolul 25, alineatul (17).”

 

La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naţionale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) aflaţi în evidenţa acestora, întocmite în condiţiile art. 25 alin. (24), în vederea centralizării şi transmiterii de către Casa Naţională de Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situaţiei către STS.”

 

Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(1) În cazul în care beneficiarul sprijinului pentru persoane vulnerabile nu se mai încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1), unitatea de implementare din cadrul MIPE, în baza informărilor de la MMSS, are obligaţia de a anunţa Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la certificarea situaţiei înregistrate, în vederea sistării utilizării sprijinului material primit prin intermediul cardului de energie.

    (2) În cazul în care pe durata valabilității cardului de energie se constată, din motive de indisponibilitate sau acuratețe a informațiilor la momentul efectuării interogărilor bazelor de date, că la momentul acordării sprijinului beneficiarul nu era eligibil pentru primirea sprijinului, cardul de energie se anulează și sumele cheltuite aferente cardului de energie se suportă din bugetul de stat.”

 

La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, o convenţie cu Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi distribuirea prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea şi prelucrarea declaraţiilor pe propria răspundere şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene privind modelul de card de energie, modelul de certificat pentru validarea datoriei faţă de furnizorii de energie, precum şi modelul de înştiinţare privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.”

 

La articolul 15, după alineatul (8), se introduce alineatul (9), cu următorul cuprins:

     „(9) Tariful aferent serviciului de procesare a informațiilor aferente anchetelor sociale prevăzute la art. 25 alin. (17), este de 2,85 lei/anchetă socială procesată.”

 

La articolul 19, după alineatul (1), se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

   „(1^1) Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea preţurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile poate avea ca sursă de finanţare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, prin Programul RePower EU, în limita sumelor care pot fi alocate cu aceasta destinație la nivelul programului.”

 

La articolul 19, alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „b) tariful aferent serviciului de mandat poştal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către destinatari, respectiv către furnizorii de energie;”

 

La articolul 19, alineatul (2), după litera c) se introduc literele d), e) și f), cu următorul cuprins:

   „d) valoarea serviciilor de procesare a informațiilor aferente anchetelor sociale prevăzute la art. 25, alin. (17);

e) valoarea cheltuielilor cu comisioanele bancare aferente plăților efectuate de Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A către furnizorii de energie; f) valoarea cheltuielilor cu comisioanele bancare aferente operațiunilor cu numerar efectuate de Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A, în condițiile aplicării prevederilor art. 7 alin. (5^1) și (5^2).”

 

Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

   „Convenţia încheiată între MIPE şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi distribuirea prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea şi prelucrarea declaraţiilor pe propria răspundere şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, pentru procesarea informațiilor aferente anchetelor sociale, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin constituie document justificativ în baza căruia se angajează, lichidează, ordonanţează şi se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare.”

 

La articolul 24, textul existent se numerotează ca fiind alineatul (1), fără a fi aduse modificări asupra acestuia și se introduc alineatele (2) și (3), astfel încât articolul 24 va avea următorul cuprins:

   „(1) Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea acordării sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţului la energie cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările şi echipamentele necesare, precum şi alte cheltuieli necesare, în condiţiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

     (2) Sistemul informatic prevăzut la alin. (1), permite interogarea soldului disponibil pentru fiecare card de energie, in timp real, inclusiv posibilitatea afișării soldului disponibil pe echipamentele PDA utilizate de lucrătorii poștali.

     (3) Prin intermediul aplicației informatice prevăzută la alin.(1),  Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. pune la dispoziția MIPE, în timp real, toate operațiunile efectuate cu fiecare card de energie, declarație pe propria răspundere, ancheta socială, înștiințare de neeligibilitate, plata prin mandat poștal, în urma interogării bazelor de date la nivel de beneficiar de sprijin, pe baza de CNP.

 

La articolul 25, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:

   „(22) Lista prevăzută la alin. (11) este pusă la dispoziție de STS către MMSS prin intermediul aplicației informatice prevăzută la alin.(1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei menţionate la alin. (2) sau de la data interogării sistemului informatic prevăzut la art. 24, pentru situaţiile reglementate la alin. (17) şi (21), şi stă la baza identificării de către MMSS, prin entităţile din subordine sau coordonare, a calităţii de beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului şi a emiterii cardurilor de energie.”

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9766
Diferența -0.0001
Zi precendentă 4.9767
USD
Azi 4.629
Diferența -0.0005
Zi precendentă 4.6295
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 13-06-2024
EUR flag1 EUR = 4.9766 RON
USD flag1 USD = 4.6290 RON
GBP flag1 GBP = 5.9031 RON
CHF flag1 CHF = 5.1619 RON
AUD flag1 AUD = 3.0616 RON
DKK flag1 DKK = 0.6672 RON
CAD flag1 CAD = 3.3670 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0294 RON
NOK flag1 NOK = 0.4339 RON
SEK flag1 SEK = 0.4422 RON
XAU flag1 XAU = 344.3470 RON
Monede Crypto
1 BTC = 315536.02RON
1 ETH = 16439.94RON
1 LTC = 362.96RON
1 XRP = 2.27RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.90% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.03%
6 luni: 6.05%
12 luni: 6.06%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 17788.71 0.36%
BET-BK 3303.77 0.28%
BET-FI 58879.73 -0.13%
BET-NG 1257.96 0.29%
BET-TR 38751.98 0.36%
BET-TRN 37704.29 0.36%
BET-XT 1514.74 0.36%
BET-XT-TR 3248.17 0.35%
BET-XT-TRN 3166.77 0.35%
BETAeRO 1054.22 0.28%
BETPlus 2634.22 0.42%
RTL 39075.48 0.40%

Opinii

Adrian Negrescu / Grafică : DCBusiness

Adrian Negrescu: Alba-neagra cu taxele trimite piața imobiliară în criză - Analiză

Cele mai recente date transmise de către...

Profesorul Mircea Coșea

Prin prisma alegerilor. Mircea Coșea: Răul pe care l-au făcut se șterge foarte, foarte greu

”România se află într-un moment pe care nu l-a...

Prof. Mircea Coșea

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel