Şedinţă de Guvern, 15 martie. Deciziile zilei pentru români şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team / 15 Martie 2023, 07:39
Şedinţă de Guvern
Şedinţă de Guvern

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 15 martie 2023.

I. PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei

 

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene

 

III.     PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice-orizont 2035

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului, semnat la Iaşi, la 10 noiembrie 2022, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral şi Prut-Bârlad, ca urmare a pieirii unor părţi din acestea

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022-30 iunie 202

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime " - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara -Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii ,,Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii ,,Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»"

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil în suprafaţă de 250 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere- S.A. a obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe"

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) al art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2023

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării procesului de înfiinţare a Consiliului Naţional pentru Productivitate

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale ,,Mihai Cristea" Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti"

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", precum şi pentru trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila, ca urmare a reevaluării, schimbării unităţii de administrare, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Văcăreni, judeţul Tulcea

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind înscrierea imobilului situat în strada Codrescu nr. 6, municipiul Iaşi, judeţul laşi, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu" din Iaşi

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv Michael Klein, din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr.6A, judeţul Hunedoara, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii ,,Construire şi dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr.6A, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara"

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

 

IV. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării procesului de informare a Comisiei Europene şi consultare publică pe baza propunerilor de reforme şi investiţii din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului naţional de redresare şi rezilienţă

MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii ,,Schemă de ajutor de minimis - Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor", sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, pentru identificarea oportunităţilor de finanţare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat in ceea ce priveşte producţia bateriilor pentru electromobile

 

V. NOTE

NOTĂ privind actualizarea şi evaluarea Planului Anual de Lucru al Guvernului

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Petru Rareş, judeţul Bistriţa-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Petru Rareş în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,,Bistriţa" al judeţului Bistriţa-Năsăud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Reteag

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şerbăneşti, judeţul Olt, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şerbăneşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab" al judeţului Olt (U.M. 0275), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Şerbăneşti

 

VI. RAPOARTE

RAPORT al Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale privind stadiul activităţilor pentru realizarea şi actualizarea INIS pentru anul 2022

 

VII.  PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative

 

VIII. ANALIZE

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru completarea unor acte normative

ANALIZA referitoare la PROIECTUL ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind efectuarea serviciilor de tranzacţionare pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică de un unic operator desemnat ai pieţei de energie electrică şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023

ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţăa

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9485
Diferența 0.0006
Zi precendentă 4.9479
USD
Azi 4.5545
Diferența -0.0049
Zi precendentă 4.5594
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 30-03-2023
EUR flag1 EUR = 4.9485 RON
USD flag1 USD = 4.5545 RON
GBP flag1 GBP = 5.6239 RON
CHF flag1 CHF = 4.9726 RON
AUD flag1 AUD = 3.0513 RON
DKK flag1 DKK = 0.6644 RON
CAD flag1 CAD = 3.3636 RON
HUF flag1 HUF = 0.0130 RON
JPY flag1 JPY = 0.0343 RON
NOK flag1 NOK = 0.4363 RON
SEK flag1 SEK = 0.4375 RON
XAU flag1 XAU = 288.1415 RON
Monede Crypto
1 BTC = 129748.23RON
1 ETH = 8177.10RON
1 LTC = 407.86RON
1 XRP = 2.45RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.84%
6 luni: 7.18%
12 luni: 7.54%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12067.71 0.12%
BET-BK 2283.69 0.47%
BET-FI 49930.54 0.45%
BET-NG 908.44 0.38%
BET-TR 23475.87 0.12%
BET-TRN 23358.37 0.12%
BET-XT 1049.12 0.19%
BET-XT-TR 2028.37 0.19%
BET-XT-TRN 2018.89 0.19%
BETAeRO 880.29 -0.12%
BETPlus 1803.29 0.12%
RTL 26890.80 0.77%

Opinii

Mircea Coșea
Care sunt marile pericole ale acestui an

Oamenii de afaceri prognozează o stagnare a economiei româneşti în 2023

Economia românească va stagna în acest an, în...

De fapt, nu facem decât să alegem răul cel mai mic

Ce-i așteaptă pe români. Mircea Coșea: Schimbări în bugetul familiei

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0