Actele normative adoptate de Guvern. Află detalii despre proiectele importante pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri

DCBusiness Team / 22 feb 2023, 20:00
Care sunt deciziile așteptate de români
Care sunt deciziile așteptate de români

Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 22 februarie 2023.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ


1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (PRIMA LECTURĂ)
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național ”Școli sigure și sănătoase” (PRIMA LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
Executivul a adoptat proiectul de lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
Comunicatul Ministerului Justiției: https://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-grefierilor-a-fost-adoptat-de-guvern/
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR
Prin ratificarea acestui Acord, Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, garantează, potrivit legislației în vigoare (Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare), obligațiile aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 406 milioane euro.
Astfel, Ministerul Finanțelor încheie cu FGDB, în calitate de Împrumutat, o convenție de garantare prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în aplicarea prevederilor Acordului de garanție.
Împrumutul acordat de BIRD are caracter preventiv, tragerile realizându-se de către FGDB doar dacă apar factorii declanșatori stabiliți prin Acordul de împrumut, neexistând astfel obligația tragerii sumelor dacă nu apare nevoia de resurse din partea Fondului.
Prin acest împrumut garantat, Fondul va beneficia de costuri mai avantajoase, respectiv de un nivel al dobânzii scăzut, ceea ce va conduce la minimizarea riscurilor de rambursare a împrumutului garantat de către statul român.
Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului cu caracter preventiv se asigură din resursele proprii ale FGDB.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Guvernul va putea înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislative în domeniul ajutorului de stat, la propunerea ministerelor de resort în al căror domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societății sau sub a căror autoritate funcționează regia autonomă. De asemenea, ministerele de resort vor putea participa, cu respectarea cadrului legal în vigoare, la majorarea capitalului social al societăților, la care exercită, în numele statului, calitatea de acționar, cu respectarea prevederilor legislative în domeniul ajutorului de stat.
Totodată, ministerele de resort vor putea prelua, pe bază de justificări fundamentate, în numele statului, active și active funcționale, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la prețul pieței, rezultat dintr-un raport de evaluare al unui expert independent.

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN


1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023
Bugetele locale ale municipiului Târgu-Jiu, ale orașului Tismana și comunelor Arcani, Runcu și Stănești, județul Gorj, vor primi o alocare de 51,47 milioane lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. Banii vor fi folosiți pentru executarea lucrărilor de reconstruire / refacere / consolidare / reparație a unităților de învățământ afectate de cutremurele recente produse în zonă.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior
Prin acest act normativ sunt create condițiile necesare bunei funcționări a Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior. Agenția va asigura urmărirea, coordonarea și controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul investițiilor străine directe și de portofoliu în România, al comerțului exterior și al urmăririi investițiilor românești în străinătate, reprezentând statul român atât în plan intern, cât și extern; va avea ca atribuții inițierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea și aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului în aceste domenii, precum și inițierea și elaborarea cadrul normativ necesar.
Astfel, Agenția Română de Investiții și Comerț exterior va fi interfața principală dintre potențialii investitori și autoritățile române locale și centrale, constituind un veritabil punct de legătură pentru investitorii străini, oferindu-le asistență și consultanță pentru implementarea proiectelor de investiții.
Anul 2022 a constituit un an record în ceea ce privește investițiile străine în România, estimarea fiind că acestea depășesc 11 miliarde de euro. Obiectivul agenției este să păstreze acest trend de creștere, punând accent pe domeniile care generează produse și servicii cu valoare adăugată mare, cum ar fi biotehnologie, life science, IT, inteligență artificială, aeronautică și electronică. De asemenea se va urmări ca investițiile să meargă și către zonele din țară mai puțin dezvoltate economic.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc
În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației, se prevede obligația ca autoritățile responsabile, precum și orice alte autorități şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale să publice, pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică – link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență «fiipregătit.ro».
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență – «fiipregătit.ro» a fost lansată de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și a devenit sursa oficială de informare pentru a ajuta cetăţenii să înțeleagă mai bine riscurile şi pentru a-i informa asupra măsurilor de prevenire şi comportamentului pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru.
Decizia de obligativitate a publicării link-ului către platforma «fiipregătit.ro» vine ca urmare a intensificării situațiilor de urgență, atât pe plan internațional cât și pe plan local, în scopul creșterii gradului de informare și pregătire a populației, respectiv al facilitării accesului cetățenilor la surse oficiale de informare cu privire la măsurile de prevenire şi comportamentul pe care să-l aibă în diferite situaţii de urgenţă de amploare sau dezastru.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
Actul normativ aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002,  actualizate potrivit modificărilor legislative intervenite pe parcurs asupra respectivei legi,  și abrogă normele metodologice emise la nivelul anului 2003.
Sunt menținute soluțiile normative compatibile cu dispozițiile legale în vigoare, la care se adaugă:
·stabilirea conținutului juridic al termenului „vehicul”, cu precizarea expresă că acesta este valabil și în contextul aplicării Legii nr.421/2002, iar nu doar în aplicarea normelor metodologice;
·reglementarea atribuției primarilor și a conducătorilor unităților de poliție de a încheia protocoale pentru stabilirea modalităților concrete de conlucrare în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr.421/2002;
·reglementarea în mod expres a sesizării din oficiu cu privire la existența pe domeniul public a unui vehicul fără stăpân sau abandonat, alături de sesizarea primită de la orice persoană, precum și căile prin care aceste sesizări sunt primite de către autorități;
·cu privire la procesul-verbal de constatare, este prevăzută semnarea acestuia doar de către un martor, alternativ cu efectuarea de planșe foto din care să rezulte situația vehiculului, și care cuprind, în mod obligatoriu data și ora efectuării;
·în ceea ce privește vehiculele înregistrate la nivelul MAI, MApN sau  SRI, proiectul prevede că primarul transmite către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, o copie a dispoziției prin care vehiculul a fost declarat fără stăpân sau abandonat;
·referitor la procedura de valorificare a vehiculelor trecute în proprietatea unității administrativ-teritoriale, aceasta se realizează prin vânzarea directă sau prin vânzarea la licitație, potrivit procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate, aplicabilă la nivelul organelor fiscale locale, care se aplică în mod corespunzător.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice precum și pentru angajamentele legale încheiate cu instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privaţi, respectiv cu asociaţii sau fundaţii
Actul normativ aprobat de Executiv suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2023, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu suma de 158,1 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Suma este necesară pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de găzduirea cetățenilor   proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
Pentru stabilirea sumei s-a luat în calcul acordarea unui sprijin financiar de 20 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării hranei și 50 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)
Actul normativ aprobă plata a 200.000 de euro pentru cofinanțarea proiectelor ce vizează sprijinirea Ucrainei și a 200.000 de euro pentru cele ce vizează sprijinirea Republicii Moldova.
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a exacerbat multe din disfuncționalitățile organizației din ultimii ani, făcând ca structurile executive ale OSCE să funcționeze în anul curent fără un buget aprobat.
De asemenea, din cauza lipsei de consens la nivelul statelor participante, prezențele OSCE în teren în Ucraina și-au încetat, succesiv, mandatul astfel că  finanțarea voluntară din partea statelor participante a căpătat semnificație mult mai mare și permite continuarea activității instituțiilor și misiunilor OSCE în teren în domenii cheie.
Totodată, pe fondul agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, Republica Moldova este statul vecin care este cel mai afectat de criza refugiaților și se confruntă cu o serie de provocări economice, legate de securitatea energetică și de cooperarea dintre cele două maluri ale Nistrului.
Proiectele OSCE în Republica Moldova și Ucraina sunt axate pe diminuarea impactului războiului asupra populației civile și sprijinirea procesului de reconstrucție/modernizare.
Plata pentru cele două proiecte se va face din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, care se va ocupa și de îndeplinirea formalităților și procedurilor referitoare  la finanțarea respectivelor proiecte.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
Actul normativ stabilește valoarea maximă a ajutorului de stat, pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023, pentru schema de ajutor în sectorul creșterii animalelor.
Acest ajutor este de 53 milioane lei credite de angajament, respectiv 74 milioane lei credite bugetare, care se încadrează în plafonul maxim de 759,25 milioane lei, aprobat pentru perioada 2015-2022 de derulare a schemei de ajutor de stat (prin HG 1423/2022, perioada acordării ajutorului de stat s-a prelungit până la data de 30 iunie 2023).
Din cele 53 de milioane lei - credite de angajament, peste 23  milioane lei sunt destinate pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine și circa 30 milioane lei, pentru speciile ovine şi caprine, iar din cele 74 milioane lei - credite bugetare, 32,11milioane lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine și 41,88 milioane lei pentru speciile ovine şi caprine.
Ajutorul se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2023 și este destinat pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și a costurilor aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa, de transmitere a unui imobil din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa, precum şi de modificare a anexelor nr. 3 şi nr. 9 Ia Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost adoptată.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu", transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu" în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi
Hotărârea a fost adoptată
10.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022
Hotărârea a fost adoptată
11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 3.068 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.
Hotărârea a fost adoptată
12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională C.F. Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respective scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Hotărârea a fost adoptată
13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiţiei şi modificarea anexelor nr. 11 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost adoptată
14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrare Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
Hotărârea a fost adoptată
15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui
Hotărârea a fost adoptată
16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin administraţiile bazinale de apă, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Hotărârea a fost adoptată
17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Hotărârea a fost adoptată
18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate conform Programului naţional de investiţii în lnfrastructura de sănătate, aferent Ţintei 377, Componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare şi Rezilienţă al României
Prin această hotărâre de guvern se aprobă lista celor 27 de unități medicale sau spitale publice care vor fi construite, renovate și dotate prin finanțare parțială prin Mecanismul de redresare și reziliență al României.
Este vorba despre investiții care vizează asigurarea de noi servicii medicale, îmbunătățirea calității serviciilor existente, precum și investiții în echipamente medicale pentru infrastructura sanitară nou construită sau renovată și pentru care România are la dispoziție de peste 2,1 mld. de euro prin PNRR. Toate acestea includ aproape 3.000 de paturi în unități cu eficiență energetică sporită și peste 10.000 de paturi dotate, inclusiv cu echipamente digitalizate.
Un procent important din obiectivele de investiții nou construite vor înlocui clădiri existente cu risc seismic ridicat – exemplu: Institutul CC Iliescu din București care va fi construit în întregime;
Aprobarea listei cu cele 27 de unități medicale sau spitale publice care vor fi construite, renovate cu acești bani reprezintă un pas important pentru îndeplinirea țintei 377, componenta 12 - Sănătate, din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Cele 27 de obiective de investiții selectate au fost stabilite în urma evaluării în două etape pe care Ministerul Sănătății a făcut-o pornind de la cele 49 de investiții din lista predefinită de investiții cuprinsă în anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care a fost aprobată evaluarea Planului de Redresare și Reziliență al României. Criteriile de eligibilitate și de ierarhizare aplicate sunt cele stabilite prin Hotărârea de Guvern 1237/2022, prin care a fost aprobată lista predefinită de investiții.
În urma evaluării, prin procesul verbal al Comisiei de evaluare lista cu cele 27 de obiective de investiții aprobate pentru finanțare prin PNRR a fost publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății, la secțiunea PNRR, în data de 11 ianuarie 2022.
Conform descrierii țintei 377, componenta 12, din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care a fost aprobată evaluarea Planului de Redresare și Reziliență al României, din cele 49 de obiective incluse în lista predefinită trebuie îndeplinite cel puțin 25.
19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş
Hotărârea a fost adoptată
20.HOTĂRÂRE DE GUVERN aprobarea Programului statistic național anual 2023
Hotărârea a fost adoptată
21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MF 38795, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor laşi, în vederea retrocedării către persoanele îndreptăţite
Hotărârea a fost adoptată

V. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susţinerea activităţii operatorilor economici care activează în staţiunile balneare şi balneoclimatice - Programul naţional pentru stimularea creării, dezvoltării şi promovării brandurilor sectoriale - în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman
Guvernul României a aprobat Memorandumul privind încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susținerea activității operatorilor economici care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice – „Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.
Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru anul în curs este de 15 milioane lei, pentru anul 2024 se alocă 15,75 milioane lei, pentru 2025 - suma 16,538 milioane lei, iar pentru anul 2026 bugetul este de 17,643 milioane lei. Se estimează un număr mediu anual de 15 întreprinderi beneficiare.
Procedura de implementare a schemei urmează să fie aprobată prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3EsKTZS
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Energiei din România şi Ministerul Energiei şi Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite în domeniul energiei
Actul a fost aprobat
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localităţile Oancea (România) - Cahul (Republica Moldova)
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localităţile Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova)
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului Între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localităţile Sculeni (România) - Sculeni (Republica Moldova)
Cele trei memorandumuri stabilesc cadrul juridic al cooperării dintre România și Republica Moldova cu privire la construirea, modernizarea și întreținerea a trei poduri rutiere peste Prut, aflate la frontieră.
Astfel, se prevede construcția podului rutier peste râul Prut, între localitățile Albița (România) și Leușeni (Republica Moldova). Noua pod va corespunde cerințelor intensificării traficului la cele două puncte de trecere a frontierei, Albița și Leușeni, în concordanță cu actualele norme tehnice în construcții, pentru o circulație în regim de siguranță și confort.
Totodată, s-a stabilit demararea lucrărilor de modernizare și întreținere a podurilor rutiere peste Prut, între localitățile Sculeni (România) și Sculeni (Republica Moldova), precum și între localitățile Oancea (România) și Cahul (Republica Moldova). Cele două poduri se află în stare avansată de degradare, lucrările de reabilitare și consolidare fiind necesare pentru fluidizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a traficului.
Finanțarea lucrărilor se asigură de la bugetul de stat al României pentru podul propriu-zis și infrastructura conexă de pe teritoriul țării noastre, respectiv din bugetul de stat al Republicii Moldova, pentru lucrările desfășurate pe teritoriul acesteia.

VI. NOTE


1.  NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor situate în strada Ursului nr. 2-4, bl. 1 (fost nr. 6-12) şi nr. 2A, municipiul Arad, judeţul Arad, din domeniul public al municipiului Arad, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universităţii ,,Aurel Vlaicu" din Arad, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei
Guvernul a luat act de această notă.
2. NOTĂ cu tema: Actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Ţară
Guvernul a luat act de această notă.
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, în scopul adoptării unei hotărâri având ca obiect transmiterea terenului situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei nr. 14, judeţul Harghita, din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalului Harghita
Guvernul a luat act de această notă.

VII. INFORMĂRI


1. INFORMARE privind privind modul în care poate fi continuat Programul ,,Rabla" şi dacă există, de asemenea, posibilităţi pentru îmbunătăţirea programelor la nivelul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Nota de informare aduce în discuție posibilitățile prin care pot fi îmbunătățite programele de înnoire a parcului auto derulate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu.
Pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus, destinate persoanelor fizice și persoanelor juridice, ca urmare a interesului considerabil de care s-au bucurat până acum, există o propunere de alocare a unor sume mai mari pentru 2023 față de anul trecut în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului de Mediu postat în consultare publică. În această perspectivă, se lucrează la modificarea ghidurilor de finanțare, inclusiv în sensul creșterii primelor de casare.
După aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului de Mediu va demara și cel de-al treilea program, Rabla Local, destinat unităților-teritorial administrative, prin care se estimează casarea a 100 de mii de vehicule.
De asemenea, este luată în calcul lansarea unui al patrulea program de casare, Rabla pentru Flote, care să încurajeze achiziția de autovehicule electrice noi pentru operatorii economici care dețin flote de mașini.
2. INFORMARE privind situația sarcinilor restante stabilite în ședințele Guvernului
Guvernul a luat act de această informare.

VIII. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 21 inițiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9232
Diferența 0.0023
Zi precendentă 4.9209
USD
Azi 4.5644
Diferența -0.0111
Zi precendentă 4.5755
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 23-03-2023
EUR flag1 EUR = 4.9232 RON
USD flag1 USD = 4.5644 RON
GBP flag1 GBP = 5.6092 RON
CHF flag1 CHF = 4.9467 RON
AUD flag1 AUD = 3.0576 RON
DKK flag1 DKK = 0.6611 RON
CAD flag1 CAD = 3.3316 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0344 RON
NOK flag1 NOK = 0.4336 RON
SEK flag1 SEK = 0.4418 RON
XAU flag1 XAU = 284.9858 RON
Monede Crypto
1 BTC = 126214.24RON
1 ETH = 7991.85RON
1 LTC = 400.80RON
1 XRP = 1.95RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 6.85%
6 luni: 7.18%
12 luni: 7.56%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12042.03 -0.37%
BET-BK 2278.03 0.11%
BET-FI 49676.99 -0.10%
BET-NG 908.16 -1.33%
BET-TR 23425.91 -0.37%
BET-TRN 23308.66 -0.37%
BET-XT 1045.83 -0.39%
BET-XT-TR 2022.02 -0.39%
BET-XT-TRN 2012.57 -0.39%
BETAeRO 887.44 -0.71%
BETPlus 1799.68 -0.35%
RTL 26843.35 -0.31%

Opinii

Care sunt marile pericole ale acestui an

Oamenii de afaceri prognozează o stagnare a economiei româneşti în 2023

Economia românească va stagna în acest an, în...

De fapt, nu facem decât să alegem răul cel mai mic

Ce-i așteaptă pe români. Mircea Coșea: Schimbări în bugetul familiei

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit...

foto: facebook Eugen Tomac

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0